Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja pozywa Włochy i Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niepełną transpozycją trzeciej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych

Bruksela, dnia 24 listopada 2011 r. – Komisja postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Włochom i Polsce, ponieważ te państwa członkowskie nie dokonały jeszcze transpozycji trzeciej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (2010/76/UE), i zwrócić się do Trybunału o nałożenie kar pieniężnych na te dwa państwa członkowskie. Ostateczny termin transpozycji upłynął dnia 1 stycznia 2011 r. Trzecia dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych dotyczy przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń i przedłużenia niektórych minimalnych wymogów kapitałowych instytucji kredytowych (drugi termin transpozycji dyrektywy ustalono na dzień 31 grudnia 2011 r.: sprawa wniesiona do Trybunału nie dotyczy przedmiotowych przepisów).

Komisja skorzystała z nowej możliwości oferowanej przez traktat lizboński polegającej na zwróceniu się do Trybunału przy pierwszym wniesieniu sprawy o nałożenie dziennej okresowej kary pieniężnej na państwa członkowskie, które nie dokonały pełnej transpozycji dyrektywy w dniu wydania przez Trybunał wyroku stwierdzającego uchybienie. Okresowe kary pieniężne, o które wystąpiono do Trybunału, wynoszą 96.446,70 € / dzień dla Włoch i 37.396,80 € / dzień dla Polski. Ich kwoty zostały ustalone przy uwzględnieniu sytuacji w odnośnych państwach członkowskich i – co się z tym wiąże – wagi naruszenia. Wnioskowane kary finansowe są okresowymi karami dziennymi płatnymi od dnia wydania przez Trybunał wyroku (a zatem o ile sytuacja nie została do tego czasu naprawiona) do chwili zakończenia transpozycji.

Kontekst:

Dyrektywa 2010/76/UE została przyjęta w dniu 24 listopada 2010 r. Od marca 2011 r. Komisja wszczęła procedury przeciwko państwom członkowskim, które nie dotrzymały terminu transpozycji (zob. IP/11/612). Oba państwa członkowskie, do których odnosi się przedmiotowa sprawa wniesiona do Trybunału, są jedynymi państwami, które jeszcze nie dokonały pełnej transpozycji tekstu dyrektywy. Polska zgłosiła już Komisji pewne środki przyjęte w celu wdrożenia dyrektywy, musi jednak jeszcze dokonać transpozycji wszystkich przepisów dotyczących przedłużenia minimalnych wymogów kapitałowych i powiadomić Komisję o środkach wykonawczych przyjętych przez organ nadzoru w zakresie polityki wynagrodzeń. Włochy do tej pory nie zgłosiły żadnego środka transpozycji.

Cel przedmiotowych przepisów unijnych

Dyrektywa 2010/76/UE zmienia dyrektywy 2006/48/CE i 2006/49/CE w sprawie wymogów kapitałowych, które mają na celu zagwarantowanie dobrej kondycji finansowej banków i przedsiębiorstw inwestycyjnych. Ustalają one zasady dotyczące kwot funduszy własnych, jakie muszą utrzymywać te przedsiębiorstwa inwestycyjne, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem i chronić deponentów. Te ramy prawne wymagają okresowej aktualizacji i ulepszeń, tak by spełniały wymagania systemu finansowego jako całości.

Wymagając od banków i przedsiębiorstw inwestycyjnych prowadzenia właściwej polityki wynagrodzeń, która nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka ani nie nagradza takiej postawy, dyrektywa ma na celu zwalczanie praktyk przyznających zachęty w postaci wynagrodzenia, które mają niekorzystne skutki uboczne. Organy nadzoru bankowego są upoważnione do nakładania kar na banki prowadzące politykę wynagrodzeń niezgodną z nowymi wymogami.

Dyrektywa ustanawia również wskaźnik funduszy własnych przeznaczony specjalnie dla resekurytyzacji, aby zagwarantować, że banki odpowiednio biorą pod uwagę ryzyko, jakie stanowi inwestowanie w te złożone produkty finansowe, jak również nowe bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące reklamy, w celu zapewnienia zaufania do rynków, którego banki potrzebują do wznowienia pożyczek międzybankowych.

Wreszcie dyrektywa zmienia sposób, w jaki oceniane jest ryzyko związane z portfelami handlowymi, tak aby zagwarantować, że banki w pełni uwzględniają potencjalne straty wynikające z niekorzystnych ruchów rynkowych w warunkach kryzysu.

Więcej informacji

Na temat wymogów kapitałowych:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom dotyczące państw członkowskich można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zob. MEMO/11/824

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar