Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Energetska učinkovitost: Slovenska zakonodaja še vedno ni v skladu s predpisi EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov

Bruselj, 24. novembra 2011 – Vsi izdelki, ki uporabljajo energijo, im ajo od svojega nastanka do uničenja, torej skozi celotno življenjsko dobo, vpliv na okolje, zlasti kar zadeva njihove emisije toplogrednih plinov. Več kot 80 % okoljskega vpliva izdelkov je določenega na stopnji zasnove. Predpisi EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov omogočajo, da so najmanj učinkovite naprave vedno pogosteje prepovedane na trgu EU ter jih nadomestijo bolj inovativni proizvodi z enako ali boljšo funkcionalnostjo ter dobrimi rezultati, kar zadeva okolje. Kljub uradnemu opominu, ki je bil poslan 27. januarja 2011, Republika Slovenija še ni obvestila Komisije, da je v celoti prenesla Direktivo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov v svojo nacionalno zakonodajo. Komisija se je zato danes odločila, da bo Republiki Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, da bi ta nacionalno zakonodajo uskladila s predpisi EU. Če ta država članica ne izpolni svoje pravne obveznosti v dveh mesecih, Komisija lahko zadevo preda Sodišču Evropske unije.

S prenovitvijo leta 2009 je bilo področje uporabe direktive 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov razširjeno z izdelkov, ki uporabljajo energijo na izdelke, povezane z energijo , s tem da se upoštevajo tudi izdelki kot so okna, ki ne uporabljajo energije neposredno, vendar imajo velik vpliv na potrošnjo elektrike. Predhoden pregled ukrepov, ki jih je do sedaj izvedla Republika Slovenija, kaže, da novo področje uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov še ni zajeto v nacionalni zakonodaji. Opredelitev izdelki, ki uporabljajo energijo bi bilo pravzaprav treba prilagoditi širšemu področju uporabe opredelitve izdelki, povezani z energijo .

Ozadje

EU se je zavezala, da bo v primerjavi z ravnmi leta 1990 za 20 % zmanjšala emisije toplogrednih plinov, z izboljšano energetsko učinkovitostjo pa do leta 2020 za 20 % zmanjšala našo potrošnjo energije. Postopek okoljsko primerne zasnove izdelkov je ključnega pomena za doseganje teh ciljev.

Postopek okoljsko primerne zasnove izdelkov pomeni, da se od najzgodnejše stopnje zasnove izdelka upoštevajo vsi njegovi vplivi na okolje. S tem se zlasti izognemo nenamernim učinkom načrtovanja izdelka. Zahteve za vsak izdelek so opredeljene v posebnih izvedbenih ukrepih, ki jih sprejme Komisija.

Ocenjeno je, da bi bilo lahko samo z ukrepi, ki so bili do zdaj sprejeti v okviru prejšnje direktive 2005/32/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (ki zajemajo osvetljavo, televizije, električne motorje, pralne stroje itd.), do leta 2020 prihranjenih okoli 400 teravatnih ur, kar je enako potrošnji elektrike Francije.

Dodatne informacije

Direktivo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov je mogoče najti tukaj .

Spletna stran Komisije o okoljsko primerni zasnovi izdelkov:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

Nekatere zgoščene informacije o stopnjah postopka ugotavljanja kršitve so na voljo tukaj .

Sedanje številčne podatke o kršitvah na splošno je mogoče najti na:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

MEMO/11/824

Kontakta:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar