Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Durban måste resultera i en färdplan för klimatåtgärder som omfattar alla större ekonomier

Bryssel den 24 november 2011 - Vid Förenta nationernas klimatförändringskonferens som inleds den 28 november i Durban, Sydafrika, måste man komma överens om en färdplan och en tidsfrist för slutförandet av en ambitiös, heltäckande och rättsligt bindande global ram för klimatåtgärder som omfattar alla större ekonomier. En överenskommelse om denna färdplan är ett av Europeiska unionens krav för att delta i den andra åtagandeperioden för Kyotoprotokollet. I Durban bör man också se till att besluten från Cancún, Mexiko, i fjol börjar tillämpas, och lösa de problem som inte kunde lösas där. Konferens bör utmynna i ett väl avvägt paket med beslut som kan godtas av alla parter.

EU kommer att rapportera i Durban om de stora framsteg som gjorts när det gäller att tillhandahålla 7,2 miljarder euro för att snabbt få igång den klimatfinansiering som unionen har åtagit sig att tillhandahålla utvecklingsländerna under 2010-2012. Två tredjedelar av totalsumman – 4,68 miljarder euro – har mobiliserats till dags dato.

Så säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatpolitik, och fortsätter: ”EU är redo för ett globalt avtal i Durban. Men verkligheten är den att andra ekonomier, såsom USA och Kina, inte är det. En sak är säker: EU stödjer Kyotoprotokollet. Men en andra Kyotoperiod med endast EU, som står för 11 % av de globala utsläppen, är uppenbart inte ett tillräckligt stöd för klimatet. Detta kan inte utgöra framgången i Durban. Den viktigaste frågan är: När kommer övriga att ansluta sig? I dagens värld där vi är ömsesidigt beroende av varandra måste alla delta i de globala klimatåtgärderna. I Durban gäller det att gå längre än vad som uppnåddes i Kyoto. Med andra ord är EU villiga att delta i en andra Kyoto-period under förutsättning att övriga länder med stora utsläpp också kommer att delta. I Köpenhamn lovade ledarna att stanna under 2°C. Nu är det dags att visa att de håller vad de lovat!”

EU är öppen för en andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet förutsatt att våra villkor uppfylls”,

säger Polens miljöminister Marcin Korolec, vars land för närvarande innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, och fortsätter: ”Utöver en överenskommelse om en färdplan bör Kyotoprotokollets miljömässiga integritet förstärkas och nya marknadsbaserade mekanismer inrättas för att hjälpa tillväxtekonomierna att minska utsläppen till minsta kostnad. I Durban måste man också fatta de beslut som krävs för att se till att avtalen från Cancún ifjol börjar tillämpas och lösa ett antal viktiga brister i dem.”

Observera att det finns en video inlagd i onlineversionen av detta pressmeddelande

Ram för framtida åtgärder

Ett avgörande beslut för ministerkonferensen i Durban är vad som kommer efter Kyotoprotokollets ”första åtagandeperiod” - den period då industriländerna (med undantag av USA, som inte har ratificerat protokollet) måste uppnå sina utsläppsmål – som omfattar 2008–2012.

EU anser att en ambitiös, övergripande och rättsligt bindande global ram för klimatfrågor som aktivt inbegriper samtliga större ekonomierna är angeläget för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C jämfört med den temperatur som rådde före industrialiseringen. Denna ram bör bygga på tydliga regler och bevara de väsentliga elementen i Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet räcker inte längre till eftersom det bara kräver att industriländerna ska begränsa sina utsläpp. Dessutom har USA, Japan, Ryssland och Kanada förklarat att de inte kommer att ansluta sig till en andra åtagandeperiod, så är det osannolikt att Kyotoprotokollet därmed kommer att täcka mer än 16 % av de globala utsläppen efter 2012.

Eftersom det krävs ett mer omfattande internationellt system för klimatfrågor, så är EU med övergången till ett sådant system i åtanke öppen för en andra Kyoto-period förutsatt att överenskommelse kan nås om följande:

  • Färdplanen och tidsfristen för en omfattande och rättsligt bindande global ram för klimatfrågor som bör träda i kraft senast 2020.

  • Kyotoprotokollets miljömässiga integritet bör stärkas genom att stabila redovisningsramar införs för skogsförvaltning och genom att problemet löses med överskottet i utsläppsbudgetarna ("tilldelade utsläppsenheter ") från den första åtagandeperioden. En sådan lösning måste vara icke-diskriminerande och bevara incitamenten för att Kyotomålets utsläppsmål ska uppfyllas med råge.

  • En eller flera nya marknadsbaserade mekanismer bör inrättas för att främja utvecklingen av en solid internationell koldioxidmarknad.

Uppföljning av konferensen i Cancún

För att påskynda konkreta klimatåtgärder på kortare sikt måste man i Durban också se till att de beslut som fattades vid förra årets konferens i Cancún börjar tillämpas och lösa de stora problem som då lämnades i olösta.

I synnerhet måste riktlinjer antas som ska se till att ett förbättrat system för insyn börjar tillämpas, så att det är klart och tydligt om länderna uppfyller sina åtaganden om minskade utsläpp fram till 2020. EU vill också se beslut om lanseringen av den gröna klimatfonden för finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländerna och nya institutioner inom områdena för teknik och anpassning till klimatförändringar.

I Cancún påvisades att de nuvarande utsläppsåtagandena sammantagna är otillräckliga för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C, så i Durban måste man finna metoder för att lösa problemet med dessa ”ambitionsbrister” och inleda ett förfarande för att diskutera dessa under det kommande året. Under konferensen måste man dessutom inleda ett arbetsprogram för jordbruk och vidta åtgärder avseende utsläpp från internationell luftfart och sjöfart. Luftfarts- och sjöfartsåtgärderna skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att öka tillgången på klimatfinansiering för utvecklingsländer.

EU:s presskonferenser i Durban

EU-delegationen kommer att hålla regelbundna presskonferenser som kommer att sändas live och ”på begäran” på www.unfccc.int. Exakta tider för presskonferenserna anges på följande webbplats:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Mer information

MEMO/11/825

GD klimats webbplats om Durban:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Contacts :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar