Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Výsledkom Durbanskej konferencie musí byť plán opatrení v oblasti klímy prijatý všetkými významnými ekonomikami

Brusel, 24. novembra 2011 – Výsledkom konferencie Organizácie Spojených národov venovanej otázke zmeny klímy, ktorá sa začína 28. novembra 2008 v Durbane (Južná Afrika), musí byť dohoda o pláne a konečnom termíne finalizácie ambiciózneho, komplexného a právne záväzného globálneho rámca pre opatrenia v oblasti klímy, ktorý prijmú všetky významné ekonomiky. Dohoda o tomto pláne predstavuje jednu zo záruk, ktoré Európska únia vyžaduje na vstup do druhého obdobia záväzkov podľa Kjótskeho protokolu. Na Durbanskej konferencii sa takisto musia zaviesť do praxe rozhodnutia prijaté minulý rok v Cancúne (Mexiko) a riešiť hlavné otázky, ktoré sa nevyriešili v Cancúne. Jej výsledkom by mal byť vyvážený balík rozhodnutí prijateľný pre všetky strany.

EÚ na Durbanskej konferencii podá správu o významnom pri poskytovaní financií vo výške 7,2 miliardy EUR rozvojovým krajinám v rokoch 2010 až 2012 na urýchlené začatie činnosti v oblasti klímy. Doteraz sa z tejto sumy zmobilizovali dve tretiny, t. j. 4,68 miliardy EUR.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „EÚ je pripravená prijať na Durbanskej konferencii globálnu dohodu. Pravdou však je, že ostatné ekonomiky, akými sú napríklad USA a Čína, na to pripravené nie sú. Aby bolo jasné: EÚ podporuje Kjótsky protokol. Ale druhé obdobie Kjótskeho protokolu, do ktorého sa zapojí len EÚ a ktoré by sa vzťahovalo len na 11 % globálnych emisií, pre klímu jednoznačne nestačí a na Durbanskej konferencii to nemožno považovať za úspech. Kľúčovou otázkou je: kedy sa pridajú aj ostatní? Dnešný vzájomne prepojený svet znamená, že opatrenia v oblasti globálnej klímy musia prijať všetci. A o to ide na Durbanskej konferencii – prekročiť ciele Kjótskeho protokolu. EÚ by sa preto mohla zapojiť do druhého obdobia v rámci Kjótskeho protokolu, ak od ostatných najväčších producentov emisií dostane záruky, že ju budú nasledovať. Na konferencii v Kodani sa lídri zaviazali udržať zvýšenie teploty pod 2 °C. Teraz nastal čas ukázať, že to naozaj myslia vážne.“

Poľský minister životného prostredia Marcin Korolec , ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, vyhlásil: EÚ je otvorená druhému obdobiu záväzkov podľa Kjótskeho protokolu za predpokladu, že sa splnia naše podmienky. Okrem dohody o pláne by sa mala posilniť aj environmentálna integrita Kjótskeho protokolu a mali by sa zaviesť nové trhové mechanizmy s cieľom pomôcť rozvíjajúcim sa ekonomikám znižovať emisie pri čo najnižších nákladoch. Na Durbanskej konferencii je takisto potrebné prijať rozhodnutia o zavedení minuloročných cancúnskych dohôd do praxe a o odstránení ich niekoľkých významných nedostatkov.“

Rámec budúcej činnosti

Po „prvom období záväzkov“ v rámci Kjótskeho protokolu, t. j. období, počas ktorého musia v rokoch 2008 až 2012 rozvinuté krajiny (s výnimkou USA, ktoré protokol neratifikovali) plniť svoje ciele v oblasti emisií, by malo nasledovať kľúčové rozhodnutie prijaté na Durbanskej ministerskej konferencii.

EÚ sa domnieva, že s cieľom udržať zvýšenie globálneho otepľovania pod 2 °C v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou existuje naliehavá potreba prijať ambiciózny, komplexný a právne záväzný globálny rámec pre opatrenia v oblasti klímy, do ktorého sa zapoja všetky významné ekonomiky. Tento rámec by mal byť založený na jasných pravidlách a mal by zachovávať kľúčové prvky Kjótskeho protokolu.

Kjótsky protokol už sám osebe nestačí, keďže ukladá požiadavku znižovať emisie len rozvinutým krajinám. USA, Japonsko, Rusko a Kanada navyše uviedli, že sa do druhého obdobia záväzkov nezapoja, takže je nepravdepodobné, že sa Kjótsky protokol po roku 2012 bude vzťahovať na viac ako 16 % globálnych emisií.

EÚ je v rámci prechodu na nevyhnutný rozsiahlejší medzinárodný režim v oblasti klímy pripravená zapojiť sa do druhého obdobia Kjótskeho protokolu za predpokladu, že sa dosiahne dohoda o:

  • pláne a konečnom termíne pre komplexný a právne záväzný globálny rámec pre opatrenia v oblasti klímy, ktorý by mal nadobudnúť platnosť najneskôr v roku 2020,

  • posilnení environmentálnej integrity Kjótskeho protokolu prostredníctvom stabilného účtovného rámca pre obhospodarovanie lesov, ako aj prostredníctvom riešenia problému nadbytočných emisných kvót (jednotky prideleného množstva – assigned amount units , AAU) z prvého obdobia záväzkov. Toto riešenie nesmie byť diskriminačné a musí zachovávať stimuly v prípade prekročenia emisných cieľov,

  • zavedení jedného alebo viacerých nových trhových mechanizmov v záujme posilnenia budovania stabilného medzinárodného trhu s uhlíkom.

Opatrenia v nadväznosti na Cancúnsku konferenciu

Na Durbanskej konferencii sa v záujme urýchleného vykonávania opatrení v oblasti klímy v krátkodobom horizonte musia zároveň zaviesť do praxe rozhodnutia prijaté minulý rok v Cancúne a riešiť hlavné otázky, ktoré sa ešte nevyriešili.

Je potrebné prijať najmä usmernenia na zavedenie posilneného systému transparentnosti do praxe, aby bolo jasné, či krajiny plnia svoje záväzky v oblasti emisií do roku 2020. EÚ chce byť takisto svedkom prijatia rozhodnutí, na základe ktorých sa zavedie Kodanský zelený klimatický fond na financovanie opatrení v oblasti klímy v rozvojových krajinách a zriadia nové inštitúcie v oblastiach technológií a adaptácie na zmenu klímy.

Na Cancúnskej konferencii sa uznala skutočnosť, že súčasné záväzky v oblasti emisií súhrnne nepostačujú na udržanie zvyšovania otepľovania pod 2 °C. Na Durbanskej konferencii sa preto musia identifikovať možnosti, ako riešiť tento nedostatok ambícií, a začať proces diskusií o týchto možnostiach v priebehu nasledujúceho roka. Na konferencii sa navyše musí rozbehnúť pracovný program v oblasti poľnohospodárstva a musia sa prijať opatrenia v súvislosti s emisiami z medzinárodnej leteckej dopravy a námornej dopravy. Tieto opatrenia by mohli zohrávať významnú úlohu pri mobilizácii budúcich prostriedkov na financovanie opatrení v oblasti klímy pre rozvojové krajiny.

Tlačové konferencie EÚ v Durbane

Delegácia EÚ bude organizovať pravidelné tlačové konferencie, ktoré sa budú vysielať naživo aj „na požiadanie“ na stránke www.unfccc.int . Presný čas konania tlačových konferencií si možno overiť na stránke:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Ďalšie informácie:

MEMO/11/825

Webová stránka GR CLIMA venovaná téme Durbanskej konferencie:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar