Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Durbanissa on saatava aikaan tiekartta kaikkien suurien talouksien ilmastotoimille

Bryssel, 24.11.2011 – YK:n ilmastokokous käynnistyy Durbanissa Etelä-Afrikassa 28. marraskuuta. EU:n tavoitteena on, että kokouksessa saadaan aikaan tiekartta ja aikataulu kunnianhimoiselle, kattavalle ja oikeudellisesti sitovalle ilmastosopimukselle, jossa ovat mukana kaikki suuret taloudet. Tiekartasta sopiminen on edellytys sille, että Euroopan unioni voi harkita Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta. Durbanissa on myös saatava toiminnallisiksi viime vuonna Cancunissa Meksikossa tehdyt päätökset ja käsiteltävä merkittäviä kysymyksiä, joita tuolloin ei kyetty ratkaisemaan. Kokouksessa olisi saatava aikaan tasapainoinen päätöspaketti, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä.

EU voi kertoa Durbanissa, että se on edennyt hyvin kohti sitoumusta, joka koskee kehitysmaille vuosina 2010–2012 annettavaa 7,2 miljardin euron lyhyen aikavälin ilmastorahoitusta. Tästä rahoituksesta on tähän mennessä otettu käyttöön kaksi kolmannesta (4,68 miljardia euroa).

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard sanoi: ”EU on valmis tekemään Durbanissa maailmanlaajuisen sopimuksen. Tosiasia on kuitenkin se, että muut taloudet, kuten Yhdysvallat ja Kiina, eivät ole. Asia on yksinkertaisesti näin: EU kannattaa Kioton pöytäkirjaa. Mutta Kioton toinen velvoitekausi, jossa on mukana ainoastaan EU ja siten 11 prosenttia maailman päästöistä, ei selvästikään riitä. Jos tämä tulos, johon Durbanissa päästään, kokousta ei voida pitää onnistuneena. Keskeinen kysymys on: Milloin muut saadaan mukaan? Tämänhetkisessä maailmassa kaikki ovat riippuvaisia toisistaan, joten ilmastotoimia tarvitaan kaikilta. Durbanissa on siis kyse nimenomaan siitä, mitä tapahtuu Kioton jälkeen. EU olisi valmis harkitsemaan Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta, jos muut suuret päästöjen aiheuttajat vakuuttavat meidät siitä, että ne tulevat mukaan toimiin myöhemmin. Kööpenhaminassa johtajat sitoutuivat siihen, ettei ilmaston lämpötila nouse yli kahta celsiusastetta. Nyt on aika näyttää, että he myös tarkoittavat sitä."

EU:n tämänhetkisen puheenjohtajamaan Puolan ympäristöministeri Marcin Korolec totesi seuraavaa:EU on avoin Kioton pöytäkirjan toiselle velvoitekaudelle, mikäli ehtomme täyttyvät. Tiekartasta sopimisen lisäksi on parannettava Kioton ympäristöulottuvuutta ja perustettava uusia markkinaperusteisia järjestelmiä, joilla autetaan nousevia talouksia vähentämään päästöjään mahdollisimman vähäisillä kustannuksilla. Durbanissa on myös tehtävä päätöksiä, joilla saadaan toiminnallisiksi viime vuonna tehdyt Cancunin sopimukset ja korjataan useita niihin jääneitä merkittäviä puutteita."

Video on käynnistettävissä tämän lehdistötiedotteen sähköisestä versiosta.

Toimintakehys tuleville toimille

Keskeinen päätös Durbanin ministerikokouksessa on se, mitä seuraa Kioton pöytäkirjan ”ensimmäisen velvoitekauden” jälkeen. Ensimmäinen velvoitekausi on ajanjakso, jonka aikana teollisuusmaiden (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, joka ei ole ratifioinut pöytäkirjaa) on saavutettava päästötavoitteensa vuosille 2008–2012.

EU katsoo, että tarvitaan pikaisesti kunnianhimoista, kattavaa ja oikeudellisesti sitovaa maailmanlaajuista sopimusjärjestelmää, jossa ovat mukana kaikki suuret taloudet, sen varmistamiseksi, ettei ilmakehä lämpene kahta celsiusastetta enempää esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämän järjestelmän olisi perustuttava selkeille säännöille ja siinä olisi säilytettävä Kioton pöytäkirjan tärkeimmät osat.

Kioton pöytäkirja yksin ei enää riitä, koska sen perusteella ainoastaan teollisuusmaiden on rajoitettava päästöjään. Lisäksi Yhdysvallat, Japani, Venäjä ja Kanada ovat ilmoittaneet, että ne jäävät toisen velvoitekauden ulkopuolelle. Näin ollen on todennäköistä, että vuoden 2012 jälkeen Kioton pöytäkirja kattaa ainoastaan 16 prosenttia koko maailman päästöistä

EU on valmis harkitsemaan Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta tarpeellisena välivaiheena siirryttäessä laajempaan kansainväliseen sopimusjärjestelmään. Tämän edellytyksenä on, että sovitaan

  • tiekartasta ja aikataulusta kattavalle ja laillisesti sitovalle maailmanlaajuiselle sopimusjärjestelmälle, joka tulisi voimaan viimeistään vuonna 2020;

  • Kioton ympäristöulottuvuuden vahvistamisesta luomalla luotettava laskentajärjestelmä metsänhoidon vaikutuksia varten sekä ratkaisemalla kysymys ensimmäiseltä velvoitekaudelta jääneiden päästöyksiköiden ylijäämästä. Tämän ratkaisun on oltava syrjimätön ja siinä on säilytettävä kannustimet saada päästötavoitteita parempia tuloksia;

  • yhden tai useamman uuden markkinaperusteisen järjestelmän perustamisesta, jotta voidaan edistää toimivien kansainvälisten hiilimarkkinoiden kehittämistä.

Cancunin päätösten toimeenpano

Jotta voitaisiin nopeuttaa ilmastotoimia lyhyellä tähtäyksellä, Durbanissa on edistettävä viime vuoden kokouksessa Cancunissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa käytännössä. Lisäksi on käsiteltävä keskeisiä kysymyksiä, jotka jäivät ratkaisematta.

Erityisesti on hyväksyttävä ohjeet, joilla saadaan toiminnalliseksi läpinäkyvyyttä parantava järjestelmä, jotta voidaan selkeästi seurata sitä, täyttävätkö maat päästösitoumuksensa vuoteen 2020 mennessä. EU pyrkii myös saamaan aikaan päätökset, joilla voidaan saada toiminnallisiksi kehitysmaiden ilmastotoimia tukeva vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund) ja uudet instituutiot teknologian ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalla.

Cancunissa myönnettiin, että tämänhetkiset päästösitoumukset ovat riittämättömät, jotta ilmaston lämpeneminen ei ylittäisi kahta celsiusastetta. Tämän vuoksi Durbanissa on määritettävä tapoja, joilla voidaan korjata tämä "kunnianhimon puute” ja käynnistää keskustelu tulevien vuosien päästösitoumuksista. Kokouksessa on myös käynnistettävä maataloutta koskeva työohjelma ja ryhdyttävä toimiin kansainvälisestä ilmailusta ja meriliikenteestä peräisin olevien päästöjen huomioonottamiseksi. Ilmailua ja meriliikennettä koskevista toimista voitaisiin saada merkittävästi rahoitusta kehitysmaiden ilmastotoimille.

EU:n tiedotustilaisuudet Durbanissa

EU:n valtuuskunta järjestää säännöllisesti tiedotustilaisuuksia. Tiedotustilaisuuksia voi seurata suorina lähetyksinä tai nauhoituksina internetissä osoitteessa www.unfccc.int. Tiedotustilaisuuksien tarkat ajat voi tarkistaa osoitteesta:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Lisätietoa:

MEMO/11/825

Ilmastotoimien pääosaston internetsivusto Durbanissa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar