Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Durbanis peab valmis saama kõigi suuremate majandusriikide kliimameetmete tegevuskava

Brüssel, 24. november 2011 – 28. novembril Lõuna-Aafrika Vabariigis Durbanis algaval ÜRO kliimamuutuste konverentsil tuleb kokku leppida tegevus- ja ajakava, et lõpetada kõigi suuremate majandusriikide kliimameetmete jõuline, laiahaardeline ja õiguslikult siduv üleilmne raamistik. Selle tegevuskava suhtes kokkuleppele jõudmine annab kinnituse, mida Euroopa Liit vajab Kyoto protokolli teist kohustusperioodi alustades. Durbanis on vaja ellu viia eelmisel aastal Mehhikos Cancúnis tehtud otsused ja võtta käsile põhiküsimused, millele seal lahendust ei leitud. Konverentsi tulemuseks peaks olema kõigile osalistele vastuvõetav tasakaalustatud otsuste pakett.

Euroopa Liit annab Durbanis ülevaate edusammudest, mida ta on saavutanud aastateks 2010–2012 arenguriikidele lubatud 7,2 miljardi euro paigutamisel kliimamuutuste leevendamise nn kiire stardi rahastamisse. Seni on kogusummast kasutusele võetud kaks kolmandikku ehk 4,8 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas: „Euroopa Liit on valmis Durbani konverentsi rahvusvaheliseks lepinguks. Teised majandusriigid nagu USA ja Hiina selleks veel valmis ei ole. Teisisõnu: EL toetab Kyoto protokolli põhimõtteid. Kuid Kyoto protokolli teine kohustusperiood üksnes ELiga, kes kohustub vähendama 11 % ülemaailmsetest heitkogustest, on ilmselgelt liiga vähe kliimameetmete tõhustamiseks. Sellega ei ole võimalik tagada edu Durbani konverentsil. Põhiküsimus on: millal järgivad teised riigid seda eeskuju? Tänapäeva vastastikku sõltuvas maailmas peavad kõik riigid võtma ülemaailmseid kliimameetmeid. Durbanis on kaalul rohkem kui Kyotos saavutati. EL nõustuks Kyoto protokolli teise kohustusperioodiga, kui saaks kinnitust, et ülejäänud peamised heitetekitajad teevad sedasama. Kopenhaagenis lubasid poliitikud hoida temperatuuri tõus allpool 2 °C. Nüüd on aeg näidata, et neil on tõsi taga.”

Praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks oleva Poola keskkonnaminister Marcin Korolec ütles: EL nõustub Kyoto protokolli teise kohustusperioodiga tingimusel, et meie nõudmised täidetakse. Lisaks tegevuskava käsitlevale kokkuleppele tuleks edendada Kyoto protokolli kohast keskkonna terviklikkust ning kehtestada uued turupõhised mehhanismid, et aidata areneva majandusega riikidel saavutada heitkoguste vähendamine väikseimate kulutustega. Durbanis on vaja viia ellu eelmise aasta Cancúni kokkulepped ning tegeleda kokkulepetes tuvastatud paljude oluliste puudustega.”

Video lisatakse selle pressiteate veebiversioonile.

Tulevane tegevusraamistik

Durbani ministrite konverentsil tehtav peamine otsus on seotud Kyoto protokolli esimesele kohustusperioodile järgneva ajavahemikuga, mil arenenud riigid (v.a USA, kes ei ole protokolli ratifitseerinud) peavad saavutama aastateks 2008–2012 püstitatud heitkoguste vähendamise eesmärgid.

EL leiab, et viivitamata on vaja kehtestada kõiki suuremaid majandusriike kaasav jõuline, laiahaardeline ja õiguslikult siduv üleilmne kliimameetmete raamistik, et hoida ülemaailmne soojenemine alla 2 ºC võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega. Kõnealune raamistik peaks põhinema üheselt mõistetavatel eeskirjadel ning säilitama Kyoto protokolli olulised elemendid.

Kyoto protokollist üksi enam ei piisa, kuna selles nõutakse üksnes arenenud riikide heitkoguste piiramist. Lisaks sellele on USA, Jaapan, Venemaa ja Kanada teatanud, et nad ei ühine Kyoto protokolli teise kohustusperioodiga, seega ei hõlma kõnealune kohustusperiood pärast 2012. aastat tõenäoliselt rohkem kui 16 % ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest .

EL nõustub Kyoto protokolli teise kohustusperioodiga, mis on osa vajalikust ulatuslikule rahvusvahelisele kliimarežiimile üleminek ust, juhul kui lepitakse kokku järgmises:

  • laiahaardelise ja õiguslikult siduva üleilmse raamistiku tegevus- ja ajakava, mis peaks jõustuma hiljemalt 2020. aastal;

  • Kyoto protokolli kohase keskkonna terviklikkuse tõhustamine metsamajanduse tugeva raamatupidamisraamistiku rakendamisega ja lahenduse leidmisega küsimusele, kuidas esimesest kohustusperioodist üle jäänud lubatud koguse ühikud järgmisesse perioodi üle kanda. Tarvis on sellist lahendust, millega kedagi ei diskrimineerita ja millega säilitatakse stiimulid heitkogustega seotud eesmärkide saavutamiseks;

  • ühe või mitme turupõhise mehhanismi kehtestamine selleks, et edendada tugeva rahvusvahelise CO 2 -turu arengut.

Cancúni järelmeede

Lühiajaliste kliimameetmete võtmise kiirendamiseks tuleb Durbanis ellu viia otsused, mis võeti eelmisel aastal Cancúni konverentsil ning tegelda küsimustega, millele tookord lahendust ei leitud.

Eelkõige tuleb vastu võtta suunised sellise tõhustatud süsteemi kohta, mille rakendamisega tagatakse läbipaistvus, et oleks selge, kas riigid täidavad oma lubadused vähendada heitkoguseid 2020. aastaks. Euroopa Liit soovib, et võetaks vastu ka otsused Rohelise Kliimafondi rakendamise kohta, et rahastada kliimameetmeid arenguriikides ning uusi asutusi kliimamuutusega seotud tehnoloogia ja kohanemise valdkonnas.

Cancúni konverentsil kinnitati, et praegused heitkoguste vähendamise kohustused ei ole piisavad, et hoida ülemaailmne temperatuuri tõus allpool 2 °C; seega tuleb Durbani konverentsil kindlaks teha võimalused, kuidas see lünk täita ning käivitada selle probleemiga seotud arutelu järgmisel aastal. Lisaks sellele tuleb konverentsil algust teha põllumajanduse tööprogrammi rakendamisega ning võtta meetmed rahvusvahelisest lennundusest ja laevandusest tingitud heitkoguste vähendamiseks. Lennunduse ja laevandusega seotud meede võib tulevikus osutuda väga oluliseks arenguriikide kliimameetmete rahastamisel.

ELi pressikonverentsid Durbanis

ELi delegatsioon annab Durbanis pressile regulaarselt teavet, millest tehakse otseülekanded ja mis on kättesaadav aadressil www.unfccc.int . Teabetundide täpseid aegu saab kontrollida:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Lisateave:

MEMO/11/825

Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi veebisait Durbani kohta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar