Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Durban må og skal resultere i en køreplan for klimaforanstaltninger gældende for alle de større økonomier

Bruxelles, den 24. november 2011 - De Forenede Nationers klimakonference, der åbner den 28. november i Durban, Sydafrika, må og skal nå til enighed om en køreplan og en frist for færdiggørelsen af en ambitiøs, bredtfavnende og retligt bindende global ramme for klimaforanstaltninger gældende for alle de større økonomier. Enighed om denne køreplan er en af de forsikringer, som EU kræver for at gå ind i en ny forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen. På Durbanmødet skal de beslutninger, der blev truffet sidste år i Cancún, Mexico, også omsættes i konkret handling, og en række større spørgsmål, der ikke fandt en løsning dér, skal løses. Det skulle føre til en afbalanceret pakke af beslutninger, som kan accepteres af alle parter.

EU vil i Durban aflægge rapport om de gode fremskridt, der er gjort med at tilvejebringe de 7,2 mia. EUR i hurtig opstartsfinansiering til klimaforanstaltninger, EU gav tilsagn om til udviklingslandene i perioden 2010-2012. To tredjedele af det samlede beløb – 4,68 mia. EUR – er hidtil blevet mobiliseret.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, udtalte i den forbindelse: "EU er klar til at indgå en global traktat i Durban. Men realiteten er, at andre økonomier som USA og Kina ikke er det. Lad os få én ting på det rene: EU støtter Kyotoprotokollen. Men en ny Kyotoperiode med kun EU, som tegner sig for 11 % af de samlede emissioner, er helt klart ikke nok for klimaet. Et sådant resultat kan ikke betegnes som en succes i Durban. Det centrale spørgsmål er: hvornår følger de andre trop? Dagens verden, hvor alle lande er indbyrdes afhængige, indebærer, at alle må træffe globale klimaforanstaltninger. Hvad der står på spil i Durban er at gå videre end Kyoto. Så EU vil kunne gå ind for en ny Kyotoperiode, hvis vi opnår forsikringer fra de andre større udledere om, at de vil følge trop. I København gav lederne tilsagn om at holde sig under 2 °C. Nu er tiden kommet til at vise, at de mener det."

Den polske miljøminister, Marcin Korolec, hvis land på nuværende tidspunkt er formand for Rådet for Den Europæiske Union, udtalte: "EU er klar til en ny Kyotoforpligtelsesperiode, forudsat at vores betingelser opfyldes. Ud over enighed om en køreplan bør den miljømæssige integritet i Kyotoprotokollen forbedres, og der bør indføres nye markedsbaserede mekanismer for at hjælpe de nye vækstøkonomier med at reducere emissionerne til de lavest mulige omkostninger. I Durban skal der også træffes beslutninger, som omsætter sidste års Cancúnaftaler i konkret handling, og finder svar på en række vigtige uløste spørgsmål."

Bemærk, at der er indlejret en video i onlineversionen af denne pressemeddelelse.

Ramme for fremtidige foranstaltninger

En central beslutning på ministerkonferencen i Durban er, hvad der skal følge efter Kyotoprotokollens "første forpligtelsesperiode" – den periode, i hvilken industrilandene (bortset fra USA, som ikke har ratificeret protokollen) skal opfylde deres emissionsmål – som dækker perioden fra 2008 til 2012.

Efter EU's opfattelse er der et presserende behov for en ambitiøs, bredtfavnende og retligt bindende global ramme for klimaforanstaltninger, som forpligter alle de større økonomier, så den globale opvarmning kan holdes under 2 °C sammenlignet med temperaturen i den førindustrielle periode. Rammen bør være baseret på klare regler og omfatte de centrale elementer af Kyotoprotokollen.

Kyotoprotokollen er ikke længere tilstrækkelig i sig selv, fordi den kun forpligter industrilandene til at begrænse deres emissioner. Desuden har USA, Japan, Rusland og Canada tilkendegivet, at de ikke vil tilslutte sig en ny anden forpligtelsesperiode, så Kyotoprotokollen vil formentlig kun omfatte højst 16 % af de globale emissioner efter 2012.

Som led i overgangen til den bredere international klimaordning, som der er behov for, er EU åben over for en ny Kyotoperiode, forudsat at der opnås enighed om:

  • en køreplan og en frist for en bredtfavnende og retligt bindende global ramme for klimaforanstaltninger, som senest bør træde i kraft i 2020

  • en styrkelse af den miljømæssige integritet i Kyotoprotokollen via en robust regnskabsramme for skovforvaltning og en løsning på spørgsmålet om overskuddet på emissionsbudgetterne ("AAU'er") fra den første forpligtelsesperiode . Denne løsning skal være ikke-diskriminerende og bevare incitamenterne til mere end at opfylde emissionsmålene

  • indførelse af en eller flere nye markedsbaserede mekanismer, så der kan sættes skub i udviklingen af et robust internationalt kulstofmarked.

Opfølgning af Cancún

For at sætte skub i klimaforanstaltningerne på kort sigt skal Durbankonferencen også omsætte de beslutninger, der blev truffet på sidste års konference i Cancún, i konkret handling og finde svar på de centrale spørgsmål, som forblev uløste.

Bl.a. må og skal der vedtages retningslinjer, så der kan iværksættes en forbedret gennemsigtighedsordning, så det vil stå klart, om landene opfylder deres emissionstilsagn i årene frem til 2020. EU ønsker også, at der træffes beslutninger, der sikrer indførelse af den grønne klimafond, som skal finansiere klimaforanstaltninger i udviklingslandene og nye institutioner inden for teknologi og tilpasning til klimaforandringerne.

Det blev erkendt i Cancún, at de nuværende emissionstilsagn kollektivt er utilstrækkelige til at holde klodens opvarmning under 2 °C, så der må i Durban formuleres mulige løsningsmodeller for at råde bod på denne "ambitionskløft" og igangsættes en proces for drøftelse af disse spørgsmål i de kommende år. Desuden skal konferencen udarbejde et arbejdsprogram for landbruget og opstille foranstaltninger for emissionerne fra den internationale luftfart og søfart. Foranstaltningerne over for luftfarten og søfarten vil kunne spille en betydningsfuld rolle i forbindelse med fremover at tilvejebringe klimafinansiering til udviklingslandene.

EU's pressekonferencer i Durban

EU's delegation vil regelmæssigt afholde pressekonferencer, som både vil blive streamet direkte og efter bestilling på www.unfccc.int . Tidspunkterne for pressekonferencerne kan findes på:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/825

GD CLIMA's webside om Durbankonferencen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar