Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Konference v Durbanu musí přinést plán pro boj proti změně klimatu přijatý všemi velkými ekonomikami

Brusel 24. listopadu 2011 – Dne 28. listopadu bude v jihoafrickém Durbanu zahájena konference Organizace spojených národů o změně klimatu, kde se všechny velké ekonomiky musí dohodnout na plánu a termínu dokončení smělého, uceleného a právně závazného celosvětového rámce pro boj proti změně klimatu. Evropská unie požaduje schválení tohoto plánu jako jednu ze záruk ke vstupu do druhého kontrolního období podle Kjótského protokolu. Konference v Durbanu se rovněž musí zabývat rozhodnutími, která byla přijata minulý rok v mexickém Cancúnu, a jejich uplatněním v praxi a dále zásadními otázkami, jež v Cancúnu nebyly vyřešeny. Výsledkem konference by měl být vyvážený soubor rozhodnutí přijatelný pro všechny strany.

Evropská unie bude v Durbanu informovat o značném pokroku, kterého dosáhla v oblasti financování „rychlého startu“ v oblasti klimatu ve výši 7,2 miliardy EUR, které přislíbila rozvojovým zemím na období 2010–2012. Z této celkové částky již byly uvolněny dvě třetiny ve výši 4,68 miliardy EUR.

Komisařka odpovědná za oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Evropská unie je připravena uzavřít v Durbanu celosvětovou smlouvu. Ale skutečnost je taková, že další ekonomiky jako USA a Čína připraveny nejsou. Je zřejmé, že EU podporuje Kjótský protokol. Avšak druhé období protokolu s pouhou účastí EU, která se podílí na celosvětových emisích 11 %, je pro klima jednoznačně málo. V tomto směru nemůže být konference v Durbanu úspěšná. Zásadní otázkou je: kdy se připojí další země? Dnešní vzájemně provázaný svět si žádá globální opatření na ochranu klimatu ode všech. A o to přesně v Durbanu půjde – jít nad rámec Kjótského protokolu. Evropská unie by tedy mohla vstoupit do druhého období protokolu, jestliže nás další významní znečišťovatelé ujistí, že se rovněž připojí. Na konferenci v Kodani se hlavní představitelé zavázali, že zvýšení teploty nepřekročí 2 °C. Nyní nastal čas to dokázat.“

Polský ministr životního prostředí Marcin Korolec, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie, uvedl: „EU je připravena na druhé kontrolní období podle Kjótského protokolu za předpokladu, že budou splněny naše podmínky. Kromě schválení plánu by měla být posílena environmentální vyváženost protokolu a měl by být zaveden nový tržní mechanismus, který pomůže rozvíjejícím se ekonomikám snižovat emise při co nejnižších nákladech. Na konferenci v Durbanu je také nezbytné přijmout rozhodnutí, která uvedou do praxe dohody schválené v minulém roce v Cancúnu, a zabývat se jejich závažnými nedostatky.“

Součástí internetové verze této tiskové zprávy je video

Rámec budoucích opatření

Výsledkem ministerské konference v Durbanu by mělo být stěžejní rozhodnutí o tom, co bude následovat po „prvním kontrolním období“ podle Kjótského protokolu, během kterého musí vyspělé státy (kromě USA, jež protokol neratifikovaly) splnit emisní cíle za období 2008–2012.

Evropská unie se domnívá, že k udržení globálního oteplování pod 2 °C ve srovnání s teplotou v předindustriálním období je naléhavě zapotřebí odvážný, ucelený a právně závazný celosvětový rámec pro ochranu klimatu, na kterém se budou podílet všechny velké ekonomiky. Tento rámec by měl vycházet z jasných pravidel a zachovat základní prvky Kjótského protokolu.

Kjótský protokol jako takový už není dále udržitelný, protože požaduje snižování emisí pouze po vyspělých zemích. Kromě toho USA, Japonsko, Rusko a Kanada uvedly, že se nepřipojí v rámci druhého kontrolního období. Kjótský protokol by se tak po roce 2012 pravděpodobně vztahoval na nejvýše 16 % celosvětových emisí.

Evropská unie je připravena na druhé období podle Kjó tského protokolu jako součást nezbytného přechodu k rozsáhlejšímu mezinárodnímu režimu ochrany klimatu za předpokladu, že dojde k dohodě:

  • o plánu a termínu přijetí uceleného a právně závazného celosvětového rámce pro ochranu klimatu, který by měl vstoupit v platnost nejpozději v roce 2020,

  • o posílení environmentální vyváženosti podle Kjótského protokolu prostřednictvím spolehlivého účetního rámce pro hospodaření s lesy a díky řešení otázky přebytku emisních kvót (jednotky přiděleného množství – „AAU“) Toto řešení musí být nediskriminační a musí zachovat pobídky pro překročení emisních cílů,

  • o zavedení jednoho nebo několika tržních mechanismů s cílem podpořit rozvoj stabilního mezinárodního trhu s uhlíkem.

Návazná opatření na konferenci v Cancúnu

S cílem urychlit praktická opatření v oblasti klimatu v krátkém období se musí konference v Durbanu zaměřit na rozhodnutí, která byla přijata v minulém roce v Cancúnu, a jejich uplatnění v praxi a na řešení klíčových otázek, jež zůstaly nevyřešeny.

Zejména musí být přijaty pokyny k uplatnění posíleného systému transparentnosti, aby bylo zřejmé, zda země plní své emisní závazky do roku 2020. Evropská unie by rovněž uvítala rozhodnutí, která by umožnila zahájit činnost Zeleného fondu pro změnu klimatu určeného k financování boje proti změně klimatu v rozvojových zemích, a nové instituce v oblastech technologií a adaptace na změnu klimatu.

Konference v Cancúnu uznala, že současné emisní závazky společně nepostačují na udržení oteplování pod 2 °C. Konference v Durbanu tak musí určit možnosti, jak řešit tento „propad ambicí“, a pro příští rok zahájit diskusi na toto téma. Kromě toho musí konference spustit pracovní program pro zemědělství a učinit opatření, která se vztahují na emise, jejichž zdrojem je mezinárodní letecká a lodní doprava. Kroky v oblasti mezinárodní letecké a lodní dopravy by mohly hrát důležitou roli při získávání dalších finančních prostředků pro boj proti změně klimatu v rozvojových zemích.

Tiskové konference EU v Durbanu

Delegace EU bude pořádat pravidelné tiskové konference, které se budou vysílat živě i na „na požádání“ na internetové stránce www.unfccc.int . Přesný čas konání tiskových konferencí lze najít na adrese:

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/press.php

Další informace:

MEMO/11/825

Internetová stránka Generálního ředitelství pro oblast klimatu o konferenci v Durbanu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar