Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL

Evropská komise – Tisková zpráva

Přeshraniční právní spory: Komise přijímá opatření pro snazší přístup ke spravedlnosti

Brusel 24. listopadu 2011 – Evropská komise dnes přistoupila k právním krokům proti šesti zemím za to, že neoznámily vnitrostátní opatření, kterým se provádějí pravidla EU, jež usnadňují přístup ke spravedlnosti v přeshraničních právních sporech. Směrnice o mediaci se uplatňuje v případech, kdy dvě strany zapojené do přeshraničního sporu dobrovolně souhlasí s urovnáním sporu za pomoci nestranného mediátora. Lhůta pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů uplynula dne 21. května 2011. Komise Kypru, České republice, Španělsku, Francii, Lucembursku a Nizozemsku zašle odůvodněná stanoviska, neboť tento termín nesplnily. V případě Finska, Slovenska a Spojeného království byla mezitím řízení o nesplnění povinnosti uzavřena poté, co tyto země informovaly o příslušných vnitrostátních pravidlech.

Řešení sporů a neshod prostřednictvím soudů je často finančně i časově náročné. Přeshraniční případy jsou zvláště složité kvůli odlišnému vnitrostátnímu právu a také z praktických důvodů, jako jsou náklady a jazyková bariéra. Mediace je významnou alternativou soudního řízení v přeshraničních sporech a může stranám pomoci nalézt smírné řešení. Stojí méně času i peněz a stranám zapojeným do beztak emotivních rodinných případů ušetří další traumata, která jsou spojena s řízením u soudu.

Členské státy musí podle pravidel této směrnice zajistit, aby mohly být mediované dohody vykonány. Studie financovaná EU odhadla, že v důsledku nevyužití mediace došlo v EU k časové ztrátě odpovídající průměrně 331 až 446 dnům a že další právní náklady na jeden případ vystoupaly na 12 471 EUR až 13 738 EUR.

Souvislosti

Směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech byla přijata dne 23. dubna 2008 ( IP/08/628 ). Komise předložila návrh této směrnice v říjnu 2004 ( IP/04/1288 ).

Pomocí mediace se mohou vy řešit problémy mezi podniky, zaměstnavateli a zaměstnanci, pronajímateli a nájemníky nebo v rodinách tak, aby mohli konstruktivním způsobem udržet či dokonce upevnit své vztahy – a takového výsledku nelze při soudním řízení vždy dosáhnout. Mimosoudní urovnávání sporů šetří zdroje soudních systémů a může snížit právní náklady. Klíčovým prvkem každé mediace je důvěra v tento proces, zejména pokud obě strany pocházejí z různých zemí. Pravidla EU proto vyzývají členské státy, aby prováděly kontroly kvality, vypracovávaly kodexy chování, nabízely mediátorům odborné vzdělávání, a zajistily tak vytvoření efektivního systému mediace.

Všechny členské státy EU by nyní měly mít zavedena opatření pro provedení právního předpisu EU do svého práva. V srpnu 2010 Komise vyzvala všechny členské státy, aby provedly směrnici EU o mediaci včas (viz IP/10/1060 ). Poté zahájila právní řízení tím, že v červenci 2011 zaslala „výzvu k poskytnutí informací“ devíti zemím (České republice, Španělsku, Francii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Finsku, Slovensku a Spojenému království) ( IP/11/919 ). Tři z těchto zemí (Finsko, Slovensko a Spojené království) Komisi oznámily svá vnitrostátní opatření a dalších šest (Kypr, Česká republika, Španělsko, Francie, Lucembursko a Nizozemsko) nyní obdrží odůvodněné stanovisko, neboť tak neučinily. Ve dvaceti členských státech byla již pravidla zavedena. Dánsko se provádění těchto pravidel neúčastní – tuto možnost mu dává protokol připojený ke Smlouvám o EU.

Další informace

MEMO/11/824

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Evropská komise – civilní soudnictví:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Internetové stránky Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar