Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU SL BG RO

komisja europejska – komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: Komisja wzywa 16 państw członkowskich do wdrożenia nowych przepisów w dziedzinie telekomunikacji

Bruksela, 24 listopada 2011 r. - Komisja Europejska skierowała zapytania do szesnastu państw członkowskich UE, które do tej pory nie wdrożyły całkowicie unijnych przepisów telekomunikacyjnych do prawa krajowego, mimo iż ostateczny termin wdrożenia upłynął przed sześcioma miesiącami (dnia 25 maja 2011 r.). Ze względu na niepełne wdrożenie nowych przepisów, konsumenci we wspomnianych szesnastu państwach członkowskich nie mogą korzystać ze swoich praw. Nowe przepisy przyznają unijnym konsumentom nowe prawa w odniesieniu do telefonii stacjonarnej, usług komórkowych i dostępu do internetu. Chodzi między innymi o zapewnienie klientom możliwości zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia, z zachowaniem tego samego numeru telefonu i gwarancję większej przejrzystości dotyczącej zarządzania przepływem danych przez dostawców usług internetowych. Nowe przepisy gwarantują również lepszą ochronę danych osobowych i prywatności w internecie (zob. IP/11/622 , MEMO/11/319 , MEMO/11/320 i MEMO/11/321 ).

Wezwania Komisji przyjęły dzisiaj formę „uzasadnionych opinii”. Państwa członkowskie, które nie wdrożyły w pełni nowych przepisów, ryzykują przekazanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i potencjalne kary finansowe. Wspomniane szesnaście państw członkowskich to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy.

Kontekst

Aby móc wdrożyć w pełni nowe przepisy, państwa członkowskie muszą również wdrożyć dwie nowe unijne dyrektywy do prawa krajowego: dyrektywę w sprawie lepszych uregulowań prawnych oraz dyrektywę o prawach obywateli, które zmieniają pięć różnych dyrektyw unijnych (dyrektywę ramową, dyrektywę o dostępie, dyrektywę o zezwoleniach, dyrektywę o usłudze powszechnej oraz dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej). Proces legislacyjny trwa we wszystkich państwach członkowskich UE i większość z nich poinformowała j uż Komisję o niektórych środkach wykonawczych, jednak tylko siedem państw członkowskich (Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Wielka Brytania) dotrzymało terminu wdrożenia przepisów, przypadającego na dzień 25 maja 2011 r.

W związku z powyższym w lipcu 2011 r. Komisja skierowała zapytania do 20 państw członkowskich, zwracając się do nich z prośbą o przekazanie dalszych informacji dotyczących wdrożenia przepisów (zob. IP/11/905 ). Od tego czasu Litwa, Luksemburg, Łotwa, i Republika Słowacka zgłosiły Komisji całkowite wdrożenie przepisów.

Przydatne linki

Więcej informacji na temat procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE, zob. MEMO/11/824

Zestawienie dotyczące postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z wdrożeniem przepisów telekomunikacyjnych jest dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Kontakt :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar