Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL SL RO

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии за Европа: Комисията призова 16 държави-членки да въведат новите европейски правила в областта на далекосъобщенията

Брюксел, 24 ноември 2011 г. Европейската комисия изпрати писма до 16 държави-членки, които все още не са въвели в националното си законодателство всички нови правила на ЕС в областта на далекосъобщенията. Срокът за това изтече преди шест месеца — на 25 май 2011 г., а частичното въвеждане на европейските норми в областта на далекосъобщенията ограничава правата на потребителите във въпросните 16 държави. Новите правила предоставят на потребителите нови права по отношение на стационарните телефонни и мобилните услуги и достъпа до интернет — например правото да сменят своя телефонен оператор в рамките на един ден, като запазват номера си, възможността да получават подробна информация за начина, по който доставчиците на интернет услуги използват трафика на данни и да разполагат с по-добра защита на личната неприкосновеност и личните данни онлайн (вж. IP/11/622 , MEMO/11/319 , MEMO/11/320 и MEMO/11/321 ).

Отправеното днес искане на Комисията е под формата на т. нар. „мотивирано становище“. Държавите-членки, които не са приложили напълно новите закони, рискуват да бъдат сезирани пред Съда на ЕС и да платят финансови глоби. Това са Белгия, България, Чешката република, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния и Словения.

Контекст

За цялостно прилагане на новите правила държавите-членки трябва да транспонират във вътрешното си законодателство двете нови директиви на ЕС — Директивата за по-добро регулиране и Директивата за правата на гражданите, с които се изменят пет действащи директиви на ЕС (Рамковата директива, Директивата за достъпа, Директивата за разрешение, Директивата за универсалната услуга и Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации). Въпреки протичащите законодателни процеси във всички държави-членки и факта, че повечето от тях са уведомили Комисията за някои предприети мерки, едва седем от тях (Дания, Естония, Ирландия, Малта, Финландия, Швеция и Обединеното кралство) са спазили крайния срок и са въвели новите правила преди 25 май 2011   г.

Във връзка с това през юли 2011   г. Комисията изпрати писма до 20 държави-членки с искане за информация относно изпълнението на техните задължения (вж. IP/11/905 ). Досега само Латвия, Литва, Люксембург и Словакия са уведомили Комисията, че са въвели напълно новите правила в националното си право.

Полезни връзки

За повече информация по процедурите на ЕС за нарушение — вж.

MEMO/11/824

Обзор на процедурите за нарушения в областта на далекосъобщенията :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа :

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

За контакти :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar