Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Arbeidsrecht: Commissie daagt Nederland voor Hof van Justitie wegens het beperken van de werknemersmedezeggenschap in uit grensoverschrijdende fusies ontstane vennootschappen

Brussel, 24 november 2011 – De Europese Commissie heeft besloten om Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen, omdat Nederland de EU-regels betreffende grensoverschrijdende fusies niet correct heeft omgezet. De Nederlandse wetgeving staat met name werknemers van een vestiging in een andere lidstaat van een uit een grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap die in Nederland haar statutaire zetel heeft, niet toe aan de benoemingsprocedure van leden van de raad van commissarissen van die vennootschap deel te nemen.

De EU-regels betreffende grensoverschrijdende fusies ( Richtlijn 2005/56/EG ) waarborgen dat de wetgeving van de lidstaat waar de gefuseerde vennootschap haar statutaire zetel heeft, op medezeggenschapsrechten van toepassing is. In artikel 16 van de richtlijn worden echter verschillende uitzonderingen gemaakt, die onder andere bedoeld zijn om te waarborgen dat alle werknemers van een vennootschap, ongeacht de lidstaat waar zij werken, dezelfde medezeggenschapsrechten hebben.

De Commissie is van mening dat de Nederlandse autoriteiten een van deze uitzonderingen niet correct hebben omgezet. Wanneer bijvoorbeeld een onder het Spaanse recht vallende vennootschap met een onder het Nederlandse recht vallende vennootschap fuseert, de nieuwe vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft en voldoet aan de voorwaarden voor werknemersmedezeggenschap (een kapitaal van ten minste 16 miljoen euro en ten minste honderd werknemers), genieten de werknemers van de nieuwe vennootschap in Spanje geen medezeggenschapsrechten voor de raad van commissarissen, maar hun collega's in Nederland wel.

De zaak vloeit voort uit een klacht van een Nederlandse vakbond in 2008. De Commissie heeft Nederland in 2009 een ingebrekestelling toegezonden. Hierop volgde in 2010 een met redenen omkleed advies. Aangezien Nederland zijn wetgeving niet heeft aangepast, daagt de Commissie Nederland voor het Hof van Justitie.

Nadere informatie:

Grensoverschrijdende fusies:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/mergers/index_en.htm

De rol van werknemers in de Europese vennootschap (SE):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=212

Zie voor nadere informatie over de inbreukprocedures MEMO/11/824

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contactpersonen:

Cristina Arigho (+32 229-85399)

Maria Javorova (+32 229-98903)


Side Bar