Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL

Europese Commissie - Persbericht

Arbeidsrecht: Commissie verzoekt vier landen te voldoen aan nieuwe regels voor de Europese ondernemingsraden

Brussel, 24 november 2011 – De Europese Commissie heeft Griekenland, Italië, Luxemburg en Nederland verzocht de nieuwe wetgeving inzake Europese ondernemingsraden (herschikking van de EU-richtlijn inzake Europese ondernemingsraden om te zetten in hun nationale wetgeving . Het verzoek is gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies" ingevolge de inbreukprocedure van de EU. Indien Griekenland, Italië, Luxemburg en Nederland hun wetgeving niet binnen twee maanden in overeenstemming brengen met het EU-recht, zal de Commissie deze lidstaten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

De lidstaten moesten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen invoeren om uiterlijk op 5 juni 2011 te voldoen aan de nieuwe richtlijn inzake Europese ondernemingsraden, en deze meedelen aan de Commissie. Wat Griekenland, Luxemburg en Nederland betreft, loopt de goedkeuringsprocedure voor de nationale uitvoeringsmaatregelen, maar is geen duidelijkheid gegeven over de vraag of deze procedure op korte termijn zal worden afgerond. Wat Italië betreft, heeft de Commissie geen informatie ontvangen over de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

In juli 2011 heeft de Commissie schriftelijke aanmaningen gezonden aan de 17 lidstaten die deze verplichtingen niet zijn nagekomen. Van deze inbreukzaken zijn er acht gesloten (SK, CY, CZ, FI, HU, IE, LT, SI) en staan er vijf op het punt om te worden gesloten of wacht de Commissie op enkele laatste elementen om ze te sluiten (FR, PL, RO, BE, UK), omdat deze lidstaten de EU-richtlijn in nationaal recht hebben omgezet.

Achtergrond:

De herschikte EU-Richtlijn 2009/38/EG inzake Europese ondernemingsraden is het nieuwe rechtskader voor de oprichting en het functioneren van Europese ondernemingsraden. Via deze instanties, die de Europese werknemers van een onderneming vertegenwoordigen, worden werknemers op grensoverschrijdend niveau door het management voorgelicht en geraadpleegd over de stand van zaken van de onderneming en belangrijke beslissingen die op hen van invloed kunnen zijn.

De herschikte richtlijn heeft tot doel deze wetgeving aan te passen aan de nieuwe economische en sociale context, om het hoofd te bieden aan de sterke stijging van het aantal multinationale bedrijven en de grootschalige herstructureringen van de afgelopen jaren.

De bedoeling van de richtlijn is dat werknemers doeltreffender en tijdig over grensoverschrijdende kwesties worden geïnformeerd en geraadpleegd. Zij voorziet ook in opleiding voor werknemersvertegenwoordigers in Europese ondernemingsraden en in een betere verbinding met de nationale organen voor personeelsvertegenwoordiging. Verder heeft de richtlijn tot doel de oprichting van nieuwe Europese ondernemingsraden te stimuleren en de rechtszekerheid in de oprichting en werking van de ondernemingsraden te garanderen.

In deze tijden van economische crisis en de daarmee gepaard gaande impact op de werkgelegenheid is een doeltreffende sociale dialoog van essentieel belang. De Europese ondernemingsraden moeten volledig toegerust zijn om hun rol te spelen, namelijk anticiperen op bedrijfsherstructureringen en werknemers betrekken bij het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor bedrijven op Europese schaal.

Op dit moment vertegenwoordigen de 990 Europese ondernemingsraden meer dan 15 miljoen werknemers.

Het recht om Europese ondernemingsraden op te richten werd in 1994 voor bij Richtlijn 94/45/EG ingevoerd voor ondernemingen en concerns met ten minste 1 000 werknemers in de lidstaten en, in ten minste twee lidstaten, elk ten minste 150 werknemers.

Meer informatie

Europese ondernemingsraden:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=nl&intPageId=211

Herschikte Richtlijn 2009/38/EG inzake Europese ondernemingsraden

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0038:NL:NOT

Voor meer informatie over inbreukprocedures van de EU, zie MEMO/11/824

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar