Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Vrij verkeer van goederen: Commissie vraagt Nederland de EU-regelgeving na te leven op vuurwapens

Brussel, 24 november 2011. De Europese Commissie heeft besloten Nederland te verzoeken de EU-regelgeving met betrekking tot vuurwapens (Richtlijn 2008/51/EG) volledig te implementeren. Nederland heeft de richtlijn tot dusver slechts gedeeltelijk ten uitvoer gelegd. De Nederlandse wetgeving omvat niet uitdrukkelijk de verplichting dat vuurwapens bij de vervaardiging ervan gemarkeerd dienen te worden, zoals bepaald in de richtlijn. Het verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Indien de betrokken lidstaat de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stelt van de maatregelen die zijn genomen om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de richtlijn te voldoen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Richtlijn 2008/51/EG tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG verbetert het veiligheidsniveau bij de intracommunautaire overbrenging van wapens voor civiel gebruik, die voornamelijk worden gebruikt door jagers en schutters. Zij waarborgt met name dat alle vuurwapens bij de vervaardiging worden gemarkeerd en dat de aankoop van vuurwapens aan strikte voorwaarden is gebonden.

De lidstaten dienden de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om uiterlijk op 28 juli 2010 aan de betrokken wetgeving te voldoen.

Nederland heeft aan de Commissie nog niet alle gevraagde gegevens verstrekt.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/index_en.htm

MEMO/11/824

Contactpersoon:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar