Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Vägtransporter: Kommissionen uppmanar Finland att agera för säkrare vägar

Bryssel den 24 november 2011 – EU-kommissionen har idag uppmanat Finland att slutföra sitt arbete med att höja säkerheten i det transeuropeiska vägnätet i enlighet med deras skyldigheter under EU-lagstiftningen . I detta arbete ingår trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser, trafiksäkerhetsrevisioner och rangordning av vägnätets säkerhet. I enlighet med EU:s överträdelseförfarande sker detta i form av motiverade yttranden. Om Finland inte inom två månader informerar kommissionen om de åtgärder de har vidtagit för att till fullo efterleva EU-lagstiftningen, kan kommissionen hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol.

EU:s regler

I direktiv 2008/96/EG krävs att trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser genomförs för att visa hur olika alternativa sätt att planera ett vägprojekt kan påverka trafiksäkerheten. Analyserna bör därför spela en viktig roll vid valet mellan olika vägsträckningar. Enligt direktivet behövs dessutom trafiksäkerhetsrevisioner för att kartlägga riskmoment i vägprojekt. Slutligen fastställs det också i direktivet regler och förfaranden om förvaltning av säkerhet när vägen är färdigställd. Dessa åtgärder syftar till att öka och upprätthålla vägsäkerheten i det transeuropeiska vägnätet.

Skälet till dagens åtgärd

Finland har inte fullt ut införlivat direktivet med sin nationella lagstiftning, trots att Finland var skyldig att göra det senast den 19 december 2010.

Effekter av att direktivet inte genomförs

För förare och passagerare som använder dessa vägar kan säkerheten äventyras om de lämpliga förfarandena för trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser och trafiksäkerhetsrevisioner inte har genomförts.

Ytterligare information om överträdelseförfaranden:

MEMO/11/824

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar