Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euro opan komissio – lehdistötiedote

Maantieliikenne : Komissio kehottaa Suomea toteuttamaan tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskevia toimia

Bryssel 24. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio kehotti tänään Suomea saattamaan päätökseen Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuusjohtamista koskevat menettelyt EU:n lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden mukaisesti. Näihin menettelyihin sisältyvät tieturvallisuuden vaikutusarvioinnit, turvallisuusauditoinnit ja tieverkon turvallisuuden luokitus. Pyyntö on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n lainsäädännön rikkomista koskevassa menettelyssä. Jos jäsenvaltio ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteitä, jotka on toteutettu EU:n lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi, komissio voi saattaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi .

EU :n säännöt

Direktiivissä 2008/96/EY edellytetään, että on tehtävä tieturvallisuuden vaikutusarvioinnit, joilla osoitetaan infrastruktuurihankkeen eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutukset tieturvallisuuteen. Tämän vuoksi niiden olisi oltava keskeisessä osassa reittejä valittaessa. Lisäksi tarvitaan direktiivin mukaiset turvallisuusauditoinnit tieinfrastruktuurihankkeeseen liittyvien vaaratekijöiden kartoittamiseksi. Direktiivissä vahvistetaan myös turvallisuusjohtamista koskevat säännöt ja menettelyt sen jälkeen, kun tie on valmis. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on Euroopan laajuisen tieverkon infrastruktuureiden turvallisuuden varmistaminen ja parantaminen.

Päätöksen perusteet

Suomi ei ole kaikilta osin saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka sen oli määrä tapahtua viimeistään 19. joulukuuta 2010.

Laiminlyönnin seuraukset käytännössä

Teillä liikkuvien kuljettajien ja matkustajien turvallisuus saattaa vaarantua, jos tieturvallisuuden vaikutusarviointeja ja turvallisuusauditointeja koskevia asianmukaisia menettelyjä ei ole vahvistettu .

Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä :

MEMO/11/824

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar