Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Transporter: Kommissionen uppmanar Finland att främja miljövänliga fordon

Bryssel den 24 november 2011 – EU-kommissionen har uppmanat Finland att tillhandahålla information om hur landet har införlivat ett europeiskt direktiv om att främja rena och energieffektiva vägtransportfordon. Uppmaningen görs genom ett motiverat yttrande och är ett led i EU:s överträdelseförfaranden. Om medlemsländerna inte inom två månader meddelar kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att fullgöra alla sina skyldigheter enligt direktivet kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

EU:s regler

I direktiv 2009/33 krävs att offentliga sektorn vid inköp av vägtransportfordon främst ska köpa in rena och energieffektiva fordon. Varje gång de offentliga myndigheterna köper in ett fordon för kollektiva transporter måste de beakta energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid och föroreningar under fordonets hela livscykel. Skyldigheten sträcker sig till alla inköp av vägtransportfordon som görs av myndigheter eller transportbolag som erbjuder tjänster som omfattas av allmän trafikplikt.

Målet är att stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och att påskynda utvecklingen och näringslivets investeringar på området. En ökad försäljning kommer att leda till lägre kostnader på grund av stordriftsfördelar och en gradvis förbättring av energi- och miljöprestanda hos hela fordonsparken.

Skälet till dagens åtgärd

Kommissionen har beslutat att vidta åtgärder mot Finland eftersom landet ännu inte har meddelat hur det europeiska direktivet har införlivats med den nationella lagstiftningen. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 4 december 2010 och genast underrätta kommissionen om detta.

Ytterligare information om överträdelseförfaranden:

MEMO/11/824

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar