Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Európska komisia – Tlačová správa

Tvorivá Európa: Komisia predstavuje plán podpory sektorov kultúry a tvorivej činnosti

Brusel 23. novembra 2011 – Tisíce ľudí pracujúcich v oblasti filmu, televízie, kultúry, hudby, divadla, kultúrneho dedičstva a súvisiacich oblastiach bude môcť využiť väčšiu podporu EÚ v rámci nového programu „Tvorivá Európa“, ktorý dnes Komisia predstavila. S navrhovaným rozpočtom 1,8 miliardy1 EUR na obdobie 2014 – 2020 to bude predstavovať toľko potrebný impulz pre kultúrny a kreatívny priemysel, ktoré sú významným zdrojom pracovných miest a rastu v Európe. V rámci tohto nového programu sa vyčlení viac ako 900 miliónov EUR na podporu filmového a audiovizuálneho sektora (túto oblasť v súčasnosti pokrýva program MEDIA) a takmer 500 miliónov EUR na podporu kultúry. Komisia takisto navrhuje vyčleniť viac ako 210 miliónov EUR na nový mechanizmus finančnej záruky, ktorý umožní malým subjektom získať až 1 miliardu EUR formou bankových úverov, ako aj zhruba 60 miliónov EUR na podporu spolupráce v rámci tejto politiky a posilnenia inovatívnych prístupov ako osloviť a získať nové publikum a na podporu nových obchodných modelov.

„Táto investícia pomôže desaťtisícom profesionálov v sektore kultúry a audiovizuálnom sektore čo najlepšie využiť možnosti jednotného trhu a osloviť nové publikum v Európe aj mimo nej, bez tejto podpory by bolo pre nich dosť ťažké až nemožné preraziť na nových trhoch. Program Tvorivá Európa tiež podporuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a prispieva k cieľom našej stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a udržateľný rast,“ povedala Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Návrh programu Komisie Tvorivá Európa umožní:

  • 300 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry získať finančnú podporu, aby so svojou tvorbou mohli osloviť nové publikum aj mimo svojej krajiny

  • získať podporu pre viac ako 1 000 európskych filmov na účely distribúcie, aby ich mohlo vidieť publikum v celej Európe a vo svete

  • získať finančnú podporu pre minimálne 2 500 európskych kín s cieľom zabezpečiť, aby minimálne 50 % premietaných filmov bolo európskych

  • získať finančnú podporu pre viac ako 5 500 kníh a ostatných literárnych prác na účely prekladu a umožniť tak čitateľom prečítať si ich vo svojom materskom jazyku

  • tisícom kultúrnych organizácií a profesionálov v tejto oblasti využiť odbornú prípravu na získanie nových zručností a na posilnenie ich schopnosti pracovať na medzinárodnej úrovni

  • osloviť prostredníctvom projektov financovaných týmto programom minimálne 100 miliónov ľudí

Súvislosti:

Program Tvorivá Európa bude stavať na skúsenostiach a úspechoch programov Kultúra a MEDIA, ktoré podporovali sektor kultúry a audiovizuálny sektor viac ako 20 rokov.

Navrhovaný rozpočet pre program Tvorivá Európa predstavuje 34 % zvýšenie v porovnaní so súčasnou úrovňou financovania. V rokoch 2007 – 2013 získal program MEDIA 755 miliónov EUR plus ďalších 15 miliónov EUR pre podprogram MEDIA Mundus, v rámci ktorého sa podporovala medzinárodná spolupráca v audiovizuálnom sektore, a pre program Kultúra bolo zo súčasného finančného rámca vyčlenených 400 miliónov EUR.

Európske sektory kultúry a tvorivej činnosti predstavujú až 4,5 % HDP Európy a pôsobí v nich asi 3,8 % pracovnej sily EÚ (8,5 milióna ľudí).

Finančná podpora EÚ im pomôže čo najviac využiť príležitosti (a výzvy), ktoré ponúka globalizácia a prechod na digitálne technológie. Taktiež im umožní prekonať ťažkosti pri získavaní financií a problémy ako fragmentácia trhu a pomôže im aj prispieť k lepšej tvorbe politiky tak, že im uľahčí výmenu skúseností a know-how.

Ďalšie kroky

O návrhu programu Tvorivá Európa momentálne diskutuje Rada (27 členských štátov) a Európsky parlament, ktorý príjme konečné rozhodnutie o rozpočtovom rámci na obdobie 2014 – 2020.

Ďalšie informácie:

Pozri tiež MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258)

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

1 :

Suma 1,8 miliardy EUR zohľadňuje odhad inflácie v rokoch 2014 – 2020. Je to ekvivalent 1,6 miliardy EUR vo „fixných“ cenách z roku 2011.


Side Bar