Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komssio - lehdistötiedote

Luova Eurooppa ‑ohjelmasta tukea kulttuurille ja luoville aloille

Bryssel, 24.11.2011 – Tuhannet elokuvan, television, kulttuurin, musiikin, esittävien taiteiden tai kulttuuriperinnön parissa tai näihin liittyvillä aloilla työskentelevät ihmiset voivat hyötyä lisääntyvästä EU-tuesta, jota tarjoaa komission tänään esittelemä uusi Luova Eurooppa ‑ohjelma. Ohjelman ehdotettu budjetti vuosille 2014–2020 on 1,8 miljardia euroa1, ja se olisi kaivattu piristysruiske kulttuurin ja luovan toiminnan aloille, jotka ovat merkittävä työllistäjä ja kasvun lähde Euroopassa. Uudesta ohjelmasta suunnattaisiin yli 900 miljoonaa euroa elokuva- ja audiovisuaalialalle (joka kuuluu nykyisen Media-ohjelman piiriin) ja lähes 500 miljoonaa kulttuurille. Komissio ehdottaa myös yli 210 miljoonan euron osoittamista uuteen takausjärjestelmään, jonka avulla pienet toimijat voisivat saada jopa miljardin euron arvosta pankkilainoja, sekä noin 60 miljoonan euron suuntaamista politiikkayhteistyöhön ja sellaisten innovatiivisten toimintatapojen kehittämiseen, joiden avulla voidaan saavuttaa uutta yleisöä ja uudistaa liiketoimintamalleja.

”Tämä investointi auttaa kymmeniä tuhansia kulttuuri- ja audiovisuaalialan ammattilaisia hyödyntämään sisämarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttamaan uusia yleisöjä Euroopassa ja muualla maailmassa. Ilman tukea heidän olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta päästä uusille markkinoille. Luova Eurooppa ‑ohjelma edistää kulttuurin ja kielten monimuotoisuutta ja myötävaikuttaa työllisyyteen ja kestävään kasvuun liittyvien Eurooppa 2020 ‑tavoitteiden saavuttamiseen”, sanoi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Komission ehdottamalla Luova Eurooppa ‑ohjelmalla olisi seuraavanlaisia vaikutuksia:

  • 300 000 taiteilijalle ja kulttuurialan ammattilaiselle ja heidän teoksilleen järjestyisi rahoitusta, jonka turvin he voisivat saavuttaa uutta yleisöä muuallakin kuin kotimaassaan.

  • Yli 1 000 eurooppalaista elokuvaa saisi levitystukea, jonka ansiosta niitä voitaisiin katsella kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa.

  • Ainakin 2 500 eurooppalaiselle elokuvateatterille olisi tarjolla rahoitusta, jonka turvin ne voisivat taata, että vähintään 50 prosenttia niissä esitettävistä elokuvista olisi eurooppalaisia.

  • Yli 5 500 kirjaa ja muuta kirjallista teosta saisi käännöstukea, jolloin lukijat voisivat nauttia niistä äidinkielellään.

  • Tuhannet organisaatiot ja ammattilaiset saisivat koulutusta ja voisivat hankkia uusia taitoja ja vahvistaa valmiuksiaan työskennellä kansainvälisesti.

  • Ohjelman kautta rahoitettavilla hankkeilla saavutettaisiin ainakin 100 miljoonaa ihmistä.

Taustaa:

Luova Eurooppa ‑ohjelma perustuu kokemuksiin menestyksellisistä Kulttuuri- ja Media-ohjelmista, joiden kautta on tuettu kulttuuri- ja audiovisuaalialoja yli 20 vuoden ajan.

Ohjelman ehdotettu budjetti merkitsee 34 prosentin lisäystä nykyiseen tasoon. Ohjelmakaudella 2007–2013 annettiin rahoitusta Media-ohjelmalle 755 miljoonaa euroa ja audiovisuaalialan kansainvälistä yhteistyötä tukevalle Media Mundus ‑ohjelmalle 15 miljoonaa euroa. Kulttuuri-ohjelmalle osoitettiin nykyisessä rahoituskehyksessä 400 miljoonaa euroa.

Kulttuuriala ja luovat toimialat tuottavat jopa 4,5 prosenttia Euroopan BKT:stä ja työllistävät noin 3,8 prosenttia EU:n työvoimasta (8,5 miljoonaa henkilöä).

EU:n tuki auttaa aloja saamaan täyden hyödyn globalisaation ja digitalisoitumisen tuomista mahdollisuuksista (ja haasteista). Se auttaa toimijoita selviytymään markkinoiden pirstaleisuuden ja rahoituksen niukkuuden aiheuttamista haasteista sekä myötävaikuttaa päätöksenteon tehostamiseen helpottamalla tietojen ja kokemusten vaihtoa.

Jatkotoimet:

Luova Eurooppa ‑ohjelmaehdotus on nyt neuvoston (27 jäsenvaltion) ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Ne päättävät lopullisesti vuosien 2014–2020 rahoituskehyksestä.

Lisätietoja:

Ks. myös MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 miljardia euroa, kun otetaan huomioon arvioitu inflaatio vuosina 2014–2020. Vastaava määrä vuoden 2011 kiinteinä hintoina on 1,6 miljardia euroa.


Side Bar