Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

„Творческа Европа“: Комисията представя план за насърчаване на секторите на културата и творчеството

Брюксел, 23 ноември 2011 г. — Хиляди хора, работещи в сферата на киното, телевизията, културата, музиката, сценичното изкуство, културното наследство и свързаните с тях области биха могли да се възползват от увеличената подкрепа от ЕС по новата програма „Творческа Европа“, представена днес от Европейската комисия. Със своя проектобюджет в размер на 1,8 млрд. евро1 за периода 2014—2020 г. програмата би дала така необходимия тласък за развитието на секторите на културата и творчеството, представляващи важен източник на работни места и растеж в Европа. По новата програма се предвижда над 900 млн. евро да бъдат предоставени в подкрепа на аудио-визуалния и кинематографския сектор (понастоящем в обхвата на програма „МЕДИА“), а близо 500 милиона евро — за култура. Комисията предлага също така над 210 млн. евро да бъдат заделени за нов финансов гаранционен механизъм, чрез който малките оператори в тези сектори биха получили достъп до банкови заеми в размер на до 1 млрд. евро, както и около 60 млн. евро да бъдат насочени към подпомагане на сътрудничеството при разработването на политики, насърчаване на новаторски подходи за трайно привличане на публика и изграждане на нови бизнес модели.

„Тези инвестиции ще помогнат на десетки хиляди дейци в областта на културата и аудиовизията да се възползват в максимална степен от единния пазар и да достигнат до нова публика както в Европа, така и извън нейните граници; без тази подкрепа за тях би било трудно или дори невъзможно да направят пробив на нови пазари. Освен това програмата „Творческа Европа“ насърчава културното и езиковото многообразие и допринася за постигането на целите за създаване на работни места и постигане на устойчив растеж, които сме си поставили в рамките на стратегията „Европа 2020“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Предложената от Комисията програма „Творческа Европа“ би позволила:

  • 300 000 творци и културни дейци, както и техните творби да получат финансиране, за да могат посланията им да достигнат до нова публика извън родните страни;

  • над 1000 европейски филма да получат подкрепа за разпространение, за да могат да бъдат видени от зрители в цяла Европа и по света;

  • най-малко 2500 европейски киносалона да получат финансиране, благодарение на което да осигурят поне 50 % от прожектираните от тях филми да бъдат европейски;

  • над 5500 книги и други литературни творби да получат подкрепа за превод, за да могат читателите да им се насладят на своя роден език;

  • хиляди културни организации и специалисти да получат обучение, чрез което да придобият нови умения и да засилят капацитета си за работа в международен мащаб;

  • финансираните по програмата проекти да достигнат до най-малко 100 милиона души.

Контекст:

В основата на програма „Творческа Европа“ ще залегнат опитът и успехът на програмите „Култура“ и „МЕДИА“, чрез които вече над 20 години се предоставя подкрепа за секторите на културата и аудио-визуалната дейност.

Предложеният бюджет за програмата „Творческа Европа“ представлява 34-процентно увеличение спрямо настоящите нива на финансиране. В периода 2007—2013 г. за програма „МЕДИА“ бяха заделени 755 млн. евро, както и допълнителни 15 млн. евро за програмата „МЕДИА Мундус“, предоставяща подкрепа за международното сътрудничество в аудио-визуалния сектор. В настоящата финансова рамка отпуснатите за програма „Култура“ средства възлизаха на 400 млн. евро.

Европейските сектори в областта на културата и творчеството осигуряват до 4,5 % от европейския БВП и заетост на 3,8 % от работната ръка в ЕС (8,5 милиона души).

Получаваната от ЕС подкрепа ще им помогне да се възползват в максимална степен от възможностите, създадени от глобализацията и преминаването към цифрови технологии, а също така ще им позволи да преодолеят предизвикателства, като пазарната разпокъсаност и трудностите при финансиране например, както и да допринесат за подобряване на процеса по разработване на политики чрез улесняване на обмена на знания, умения и опит.

Следващи стъпки

Понастоящем предложението за програмата „Творческа Европа“ се обсъжда от Съвета (27-те държави-членки) и Европейския парламент, който ще вземе окончателното решение във връзка с бюджетната рамка за периода 2014—2020 г.

За повече информация:

Вж. също MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/mediahttp://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

За контакт:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 млрд. евро при отчитане на прогнозната инфлация за периода 2014 — 2020 г. Тази сума се равнява на 1,6 млрд. евро по „фиксирани“ цени от 2011 г.


Side Bar