Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

„Творческа Европа“: Комисията представя план за насърчаване на секторите на културата и творчеството

Брюксел, 23 ноември 2011 г. — Хиляди хора, работещи в сферата на киното, телевизията, културата, музиката, сценичното изкуство, културното наследство и свързаните с тях области биха могли да се възползват от увеличената подкрепа от ЕС по новата програма „Творческа Европа“, представена днес от Европейската комисия. Със своя проектобюджет в размер на 1,8 млрд. евро1 за периода 2014—2020 г. програмата би дала така необходимия тласък за развитието на секторите на културата и творчеството, представляващи важен източник на работни места и растеж в Европа. По новата програма се предвижда над 900 млн. евро да бъдат предоставени в подкрепа на аудио-визуалния и кинематографския сектор (понастоящем в обхвата на програма „МЕДИА“), а близо 500 милиона евро — за култура. Комисията предлага също така над 210 млн. евро да бъдат заделени за нов финансов гаранционен механизъм, чрез който малките оператори в тези сектори биха получили достъп до банкови заеми в размер на до 1 млрд. евро, както и около 60 млн. евро да бъдат насочени към подпомагане на сътрудничеството при разработването на политики, насърчаване на новаторски подходи за трайно привличане на публика и изграждане на нови бизнес модели.

„Тези инвестиции ще помогнат на десетки хиляди дейци в областта на културата и аудиовизията да се възползват в максимална степен от единния пазар и да достигнат до нова публика както в Европа, така и извън нейните граници; без тази подкрепа за тях би било трудно или дори невъзможно да направят пробив на нови пазари. Освен това програмата „Творческа Европа“ насърчава културното и езиковото многообразие и допринася за постигането на целите за създаване на работни места и постигане на устойчив растеж, които сме си поставили в рамките на стратегията „Европа 2020“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Предложената от Комисията програма „Творческа Европа“ би позволила:

  • 300 000 творци и културни дейци, както и техните творби да получат финансиране, за да могат посланията им да достигнат до нова публика извън родните страни;

  • над 1000 европейски филма да получат подкрепа за разпространение, за да могат да бъдат видени от зрители в цяла Европа и по света;

  • най-малко 2500 европейски киносалона да получат финансиране, благодарение на което да осигурят поне 50 % от прожектираните от тях филми да бъдат европейски;

  • над 5500 книги и други литературни творби да получат подкрепа за превод, за да могат читателите да им се насладят на своя роден език;

  • хиляди културни организации и специалисти да получат обучение, чрез което да придобият нови умения и да засилят капацитета си за работа в международен мащаб;

  • финансираните по програмата проекти да достигнат до най-малко 100 милиона души.

Контекст:

В основата на програма „Творческа Европа“ ще залегнат опитът и успехът на програмите „Култура“ и „МЕДИА“, чрез които вече над 20 години се предоставя подкрепа за секторите на културата и аудио-визуалната дейност.

Предложеният бюджет за програмата „Творческа Европа“ представлява 34-процентно увеличение спрямо настоящите нива на финансиране. В периода 2007—2013 г. за програма „МЕДИА“ бяха заделени 755 млн. евро, както и допълнителни 15 млн. евро за програмата „МЕДИА Мундус“, предоставяща подкрепа за международното сътрудничество в аудио-визуалния сектор. В настоящата финансова рамка отпуснатите за програма „Култура“ средства възлизаха на 400 млн. евро.

Европейските сектори в областта на културата и творчеството осигуряват до 4,5 % от европейския БВП и заетост на 3,8 % от работната ръка в ЕС (8,5 милиона души).

Получаваната от ЕС подкрепа ще им помогне да се възползват в максимална степен от възможностите, създадени от глобализацията и преминаването към цифрови технологии, а също така ще им позволи да преодолеят предизвикателства, като пазарната разпокъсаност и трудностите при финансиране например, както и да допринесат за подобряване на процеса по разработване на политики чрез улесняване на обмена на знания, умения и опит.

Следващи стъпки

Понастоящем предложението за програмата „Творческа Европа“ се обсъжда от Съвета (27-те държави-членки) и Европейския парламент, който ще вземе окончателното решение във връзка с бюджетната рамка за периода 2014—2020 г.

За повече информация:

Вж. също MEMO/11/819

http://ec.europa.eu/culture/mediahttp://ec.europa.eu/culture/creative-europe

http://ec.europa.eu/culture/

http://ec.europa.eu/culture/media

За контакт:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,8 млрд. евро при отчитане на прогнозната инфлация за периода 2014 — 2020 г. Тази сума се равнява на 1,6 млрд. евро по „фиксирани“ цени от 2011 г.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website