Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Еразъм за всички: финансиране от ЕС за 5 милиона души

Брюксел, 23 ноември 2011 г. – До 5 милиона души, почти двойно повече от настоящия брой, ще имат шанс да учат или да се обучават в чужбина благодарение на стипендиите в рамките на „Еразъм за всички“ – новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, предложена от Европейската комисия. Сред тях ще бъдат почти 3 милиона студенти и учащи в курсове за професионално обучение. Студентите в магистърски програми също ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, създадена съвместно с групата на Европейската инвестиционна банка. Изпълнението на седемгодишната програма „Еразъм за всички“ с общ бюджет от 19 млрд. евро1 трябва да започне през 2014 г.

„Инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. Образованието в чужбина повишава уменията на хората, оказва положително въздействие върху тяхното личностно развитие и приспособимост и им дава предимства в търсенето на работа. Искаме много повече хора да се възползват от тази възможност с подкрепата на ЕС. Освен това трябва да инвестираме повече в подобряване на качеството на образованието и обучението на всички нива, за да можем да бъдем достоен конкурент на най-добрите в света и да осигурим повече работни места и по-висок растеж,“ заяви Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и младеж.

Предложената от Комисията програма „Еразъм за всички“ ще позволи на:

  • 2,2 милиона студенти да получат стипендии, за да прекарат част от своя период на образование или обучение в чужбина (в сравнение с1,5 милиона по настоящите програми);

  • в този брой влизат и 135 000 студенти, които получават помощ за обучение в страни извън ЕС, както и студенти от такива страни, идващи да учат в Съюза;

  • 735 000 учащи в курсове за професионално обучение да получат част от своето образование или обучение в чужбина (в сравнение с 350 000 по настоящата програма);

  • 1 милион преподаватели, инструктори и работещи в сферата на младежта да получат финансиране за преподаване или провеждане на курсове на обучение в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящите програми);

  • 700 000 млади хора да проведат стаж в предприятие в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящата програма);

  • 330 000 студенти в магистърски програми да се възползват от гаранции за заем в рамките на съвършено нова схема, който да им помогне да финансират своето образование в чужбина;

  • 540 000 млади хора да извършат доброволческа дейност в чужбина или да участват в младежки обмени (в сравнение с 374 000 по настоящата програма);

  • 34 000 студенти да получат стипендии за съвместна образователна степен, в която се включва следване в поне две висши учебни заведения в чужбина (в сравнение с 17 600 по настоящата програма);

  • 115 000 институции/организации, работещи в сферата на образованието и/или младежките дейности, или други органи да получат финансиране за сформиране на над 20 000 „стратегически партньорства“ за съвместни инициативи и насърчаване на обмена на опит и ноу-хау;

  • 4000 образователни институции и предприятия да сформират 400 „алианси на знанието“ и секторни „алианси на уменията“, които да подобрят възможностите за наемане на работа, иновациите и предприемачеството.

Контекст

„Еразъм за всички“ ще обедини всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като ще замени седем настоящи програми2 с една. Това ще доведе до по-голяма ефективност, ще улесни кандидатстването за финансова помощ като същевременно намали препокриването и разпокъсаността.

Комисията предлага увеличение с приблизително 64 % спрямо бюджета на настоящата седемгодишна програма, т.е. за новата програма ще бъдат отделени 19 млрд. евро за периода 2014–2020 г. Тази сума включва прогнозираната в бъдеще инфлация и предвидените разходи за международно сътрудничество – безвъзмездни средства за „трети страни“, като например страните от Южното Средиземноморие3. Без международното сътрудничество увеличението ще бъде от 72,6 %.

С новата програма ще се акцентира върху добавената стойност за ЕС и системното въздействие и ще се подкрепят три вида дейности: възможности за учене на частни лица, както в ЕС, така и извън него; институционално сътрудничество между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО; и подпомагане на реформите в държавите членки за модернизиране на системите за образование и обучение и стимулиране на иновациите, предприемачеството и пригодността за наемане на работа.

Две трети от финансирането ще бъде отделено за стипендии за мобилност с цел да се повишат знанията и уменията.

Рационализираната структура на новата програма – наред със значително по-големия размер средства – ще позволи на ЕС да предостави много повече възможности на студенти, стажанти, млади хора, преподаватели, работещи в сферата на младежта и други лица да подобрят своите умения, личностно развитие и перспективи за работа. С „Еразъм за всички“ ще се насърчава и изследователската дейност и преподаването в областта на европейската интеграция, както и аматьорския спорт.

От 2007 г. насам средно около 400 000 души годишно са получавали стипендии от ЕС за образование, обучение или доброволчество в чужбина. С предложението на Комисията този брой почти ще се удвои до близо 800 000. (През 2010 г. 560 000 души са получили стипендии в 27-те държави-членки, вижте Приложение 1).

Следващи стъпки

В момента предложението се обсъжда от Съвета (27-те държави-членки) и Европейския парламент, които ще вземат окончателното решение относно бюджетната рамка за 2014–2020 г.

За повече информация:

Вж. също MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Уебсайт на комисар Василиу

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Европейска комисия: уебсайт за Образование и обучение

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложение 1:

В таблицата е показан броят на получилите стипендии от ЕС за образование, обучение или доброволчество през 2010 г. в рамките на програмите „Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“. („Еразъм за всички“ ще включва и двете програми и има за цел броят на бенефициентите в ЕС да нарасне почти два пъти).

Държава

Брой на участниците*

Програма „Учене през целия живот“

Младежта в действие

Общо

Австрия

11000

2500

13500

Белгия

12000

4500

16500

България

6000

5000

11000

Кипър

1500

1000

2500

Чешка република

14000

3000

17000

Дания

6000

2000

8000

Естония

3000

5000

8000

Финландия

23500

2000

25500

Франция

52000

11000

63000

Германия

63000

15000

78000

Гърция

8000

2500

10500

Унгария

8000

4500

12500

Ирландия

4000

2000

6000

Италия

43500

6000

49500

Латвия

4500

3000

7500

Литва

7000

4500

11500

Люксембург

1000

900

1900

Малта

250

100

350

Нидерландия

19500

3000

22500

Полша

23000

10500

33500

Португалия

21000

2500

23500

Румъния

12500

7500

20000

Словакия

6000

3500

9500

Словения

3500

2000

5500

Испания

52000

10500

62500

Швеция

8500

3500

12000

Обединено кралство

20750

7500

28250

Общо

435000

125000

560000

* Всички цифри са закръглени до най-близката стотица. Посоченият брой включва участници в проекти за мобилност, които не са пътували с цел образование, обучение или работа в чужбина, като например училищни класове.

Приложение 2:

Предложени нива на финансиране по сектори за 2014–2020 г. в сравнение с нивата на програмите за 2007–2013 г. (в млн. евро, ЕС-27)

Еразъм за всички

Програми за 2007—2013 г.*

Средно годишно
20142020 г.

Увеличение в %

Концентрация

Еразъм – висше образование (включително висше ПОО1)

585

1100 – 1150

85 %-95 %

Студенти, персонал, съвместни програми, магистърски програми, стратегически партньорства, алианси на знанието

Еразъм – висше образование – международно измерение (финансиране по бюджетен ред 4)

220

259

17%

Студенти, персонал и изграждане на капаците, по-специално в съседни държави

Еразъм – обучение (ПОО1 и обучение за възрастни)

330, от които 60 за обучение за възрастни

500–540, от които около 110 за обучение за възрастни

общо 50 %–60 %, около 80 % за обучение за възрастни

Студенти, персонал, стратегически партньорства, секторни алианси на уменията, ИТ платформи

Еразъм – училища

180

250 – 275

40 %-55 %

Персонал, стратегически партньорства, уеб платформи

Еразъм – младежко участие

150

190 – 210

25 %-40 %

Млади хора, персонал, стратегически партньорства, ИТ платформи

Оперативни безвъзмездни средства (национални агенции)

55

63

15 %

Подкрепа на политиката

75

92

20 %

 

Жан Моне

(преподаване и изследвания в областта на европейската интеграция)

30

45

50 %

 

Спорт

Не е приложимо

34

Не е приложимо

 

1Професионално образование и обучение

1 :

19 милиарда евро, като се вземе предвид очакваната инфлация за периода 2014—2020 г. Това се равнява на 16,9 милиарда евро по цени от 2011 г.

2 :

Програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо Да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни

3 :

Международното сътрудничество се финансира по бюджетния ред за външни дейности на многогодишния бюджет и включва програмите „Темпус“, „Alfa“, „Edulink“ и част от „Еразмус Мундус“.


Side Bar