Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Erasmus za vse: sredstva EU za 5 milijonov ljudi

Bruselj, 23 novembra 2011 – Erasmus za vse, novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki ga je danes predlagala Evropska komisija, bo z nepovratnimi sredstvi omogočil izobraževanje ali usposabljanje v tujini približno 5 milijonov ljudem, kar je skoraj dvakrat več kot doslej. Med njimi naj bi bilo približno 3 milijone visokošolskih študentov in udeležencev poklicnega izobraževanja. Študenti magistrskega študija pa naj bi izkoriščali tudi ugodnosti nove jamstvene sheme za posojila, ki je bila vzpostavljena s skupino Evropske investicijske banke. Sedemletni program Erasmus za vse s skupnim proračunom 19 milijard EUR1 se bo začel izvajati leta 2014.

„Najboljša naložba za prihodnost Evrope je naložba v izobraževanje in usposabljanje. Študij v tujini močno prispeva k spretnostim, osebnemu razvoju, prilagodljivosti in s tem tudi k zaposljivosti. Zagotoviti želimo, da bi ugodnosti podpore EU, ki je na voljo za te priložnosti, izkoristilo večje število ljudi. Več moramo vlagati tudi v izboljšanje kakovosti vseh ravni izobraževanja in usposabljanja, da bomo konkurenčni najboljšim na svetu in ustvarili več delovnih mest in večjo rast,“ je izjavila Androulla Vassiliou, komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Predlog Komisije za Erasmus za vse naj bi omogočil:

  • opravljanje dela izobraževanja in usposabljanja v tujini 2,2 milijona visokošolskim študentom s pomočjo nepovratnih sredstev (v primerjavi z 1,5 milijona v okviru sedanjih programov);

  • v to številko je vključenih tudi 135 000 študentov, ki naj bi prejeli podporo za študij v tretji državi, ter študenti tretjih držav, ki naj bi študirali v EU;

  • opravljanje dela izobraževanja in usposabljanja v tujini več kot 735 000 udeležencem poklicnega izobraževanja (v primerjavi z 350 000 v okviru sedanjega programa);

  • finančna sredstva za poučevanje ali usposabljanje v tujini naj bi prejelo milijon učiteljev, vodij usposabljanja in mladinskih delavcev (v primerjavi s 600 000 v okviru sedanjih programov)

  • pripravništvo v podjetjih v tujini 700 000 mladim (v primerjavi s 600 000 v okviru sedanjega programa);

  • 330 000 študentov magistrskega študija naj bi izkoristilo ugodnosti jamstev za posojila v okviru povsem nove jamstvene sheme za pomoč pri študiju v tujini;

  • prostovoljstvo v tujini ali sodelovanje v izmenjavah 540 000 mladim (v primerjavi s 374 000 v okviru sedanjega programa);

  • 34 000 študentov naj bi prejelo štipendije za „skupne diplome“, pri katerih študij poteka na vsaj dveh visokošolskih institucijah v tujini (v primerjavi s 17 600 prejemniki podpore v okviru sedanjega programa);

  • 115 000 organizacij/institucij, povezanih z izobraževanjem, usposabljanjem in/ali mladinskimi dejavnostmi, ali drugih organov naj bi prejelo sredstva za vzpostavitev več kot 20 000 strateških partnerstev, njihov cilj pa bi bil razvijati in izvajati skupne pobude ter spodbujati izmenjave izkušenj in znanja;

  • 4 000 izobraževalnih institucij in podjetij naj bi oblikovalo 400 „koalicij znanja“ ter „koalicij sektorskih spretnosti“, ki bi podpirale zaposljivost, inovacije in podjetništvo.

Ozadje

Erasmus za vse naj bi združil vse sedanje programe EU in mednarodne programe na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa ter tako nadomestil sedem obstoječih programov2 z enim samim. To bo vodilo k večji učinkovitosti, enostavnejšim prijavam za nepovratna sredstva ter manj razdrobljenosti in prekrivanja.

Komisija predlaga približno 64-odstotno povečanje v primerjavi s sedanjim sedemletnim proračunom; novi program v obdobju 2014–2020 naj bi tako prejel 19 milijard EUR. Pri tej številki so upoštevane tudi prihodnje ocene inflacije in izdatki, predvideni za mednarodno sodelovanje – tj. nepovratna sredstva za „tretje države“, na primer za države južnega Sredozemlja3. Brez sredstev za mednarodno sodelovanje bi povečanje znašalo 72,6 %.

Novi program se bo osredotočal na dodano vrednost EU in sistemski učinek ter podpiral tri vrste ukrepov: možnosti za učenje posameznikov v EU in drugod; medinstitucionalno sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami; in podporo reformam v državah članicah za posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetništva in zaposljivosti.

Dve tretjini finančnih sredstev bosta namenjeni za nepovratna sredstva za mobilnost, katere cilj je izboljšanje znanja in spretnosti.

S poenostavljeno strukturo novega programa – skupaj s precejšnjim povečanjem njegovih naložb – bo Evropska unija študentom, udeležencem usposabljanj, mladim, učiteljem, mladinskim delavcem in drugim lahko omogočila več priložnosti na področju pridobivanja spretnosti, osebnega razvoja in zaposlitvenih možnosti. Erasmus za vse bo spodbujal tudi raziskave in poučevanje na področju evropskega združevanja ter podpiral množični šport.

Od leta 2007 je nepovratna sredstva EU za študij, usposabljanje in prostovoljstvo v tujini prejelo približno 400 000 ljudi letno. V okviru predloga Komisije naj bi se ta številka skoraj podvojila – na približno 800 000. (Leta 2010 je nepovratna sredstva prejelo 560 000 ljudi v 27 državah članicah – glej Prilogo 1.)

Naslednji koraki

O predlogu se zdaj posvetujeta Svet (27 držav članic) in Evropski parlament, ki bosta sprejela dokončni sklep o proračunskem okviru za obdobje 2014–2020.

Več informacij:

Glej tudi MEMO/11/818.

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Spletišče komisarke Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Spletišče Evropske komisije za izobraževanje in usposabljanje.

Kontakti :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga 1:

V tabeli je prikazano število prejemnikov nepovratnih sredstev EU za študij, usposabljanje in prostovoljstvo leta 2010 v okviru programa vseživljenjskega učenja in programa Mladi v akciji. (Erasmus za vse bo zajemal oba programa, njegov cilj pa je skoraj podvojiti število upravičencev v celotni EU.)

Država

Število sodelujočih*

Program vseživljenjskega učenja

Mladi v akciji

Skupaj

Avstrija

11 000

2 500

13 500

Belgija

12 000

4 500

16 500

Bolgarija

6 000

5 000

11 000

Ciper

1 500

1 000

2 500

Češka

14 000

3 000

17 000

Danska

6 000

2 000

8 000

Estonija

3 000

5 000

8 000

Finska

23 500

2 000

25 500

Francija

52 000

11 000

63 000

Nemčija

63 000

15 000

78 000

Grčija

8 000

2 500

10 500

Madžarska

8 000

4 500

12 500

Irska

4 000

2 000

6 000

Italija

43 500

6 000

49 500

Latvija

4 500

3 000

7 500

Litva

7 000

4 500

11 500

Luksemburg

1 000

900

1 900

Malta

250

100

350

Nizozemska

19 500

3 000

22 500

Poljska

23 000

10 500

33 500

Portugalska

21 000

2 500

23 500

Romunija

12 500

7 500

20 000

Slovaška

6 000

3 500

9 500

Slovenija

3 500

2 000

5 500

Španija

52 000

10 500

62 500

Švedska

8 500

3 500

12 000

Združeno kraljestvo

20 750

7 500

28 250

Skupaj

435 000

125 000

560 000

* Vse številke so zaokrožene na najbližjo stotico. V številke so vključeni udeleženci projektov mobilnosti, pri katerih študij, učenje ali delo ni bilo povezano s potovanjem v tujino, npr. šolski pouk.

Priloga 2:

Predlagane stopnje financiranja po sektorjih za obdobje 2014–2020 v primerjavi s programi za obdobje 2007–2013 (v milijonih EUR, EU–27)

Erasmus za vse

Programi 2007–2013

Letno povprečje
2014–2020

Povečanje v %

Ciljni prejemniki

visokošolsko izobraževanje Erasmus (vključno s terciarnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem)

585

1 100–1 150

85–95 %

študenti, osebje, skupni programi, magistrski študij, strateška partnerstva, koalicije znanja

visokošolsko izobraževanje Erasmus – mednarodna razsežnost (razdelek 4 financiranja)

220

259

17 %

študenti, osebje in krepitev zmogljivosti, zlasti v sosednjih državah

usposabljanje Erasmus (poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih)

330, od tega 60 za izobraževanje odraslih

500–540, od tega približno 110 za izobraževanje odraslih

skupno 50–60 %, od tega približno 80 % za izobraževanje odraslih

študenti, osebje, strateška partnerstva, koalicije sektorskih spretnosti, platforme informacijske tehnologije

šole Erasmus

180

250–275

40–55 %

osebje, strateška partnerstva, spletne platforme

udeležba mladih Erasmus

150

190–210

25–40 %

mladi, zaposleni, strateška partnerstva, platforme informacijske tehnologije

subvencije za poslovanje (nacionalne agencije)

55

63

15 %

podpora politikam

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(poučevanje in raziskovanje na področju evropskega povezovanja)

30

45

50 %

 

šport

n.r.

34

n.r.

 

1 :

Pri tem znesku se upošteva predvidena inflacija v obdobju 2014–2020, kar ustreza 16,9 milijardi evrov v „fiksnih“ cenah za leto 2011.

2 :

Program vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program dvostranskega sodelovanja z industrializiranimi državami.

3 :

Mednarodno sodelovanje se financira iz proračunske postavke za zunanje ukrepe večletnega finančnega okvira in vključuje Tempus, Alfa, Edulink in delno Erasmus Mundus.


Side Bar