Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Erasmus pre všetkých: finančné prostriedky EÚ pre 5 miliónov osôb

Brusel 23. novembra 2011 – 5 miliónov osôb, skoro o polovicu viac ako doteraz, by podľa dnes predloženého návrhu Európskej komisie mohlo dostať šancu študovať alebo vzdelávať sa v zahraničí vďaka štipendiu v rámci nového programu EÚ Erasmus pre všetkých, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Išlo by o takmer 3 milióny študentov vysokých škôl a študentov s odborným zameraním. Študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia by takisto mohli využiť nový systém záruk za pôžičky vytvorený v spolupráci so skupinou Európskej investičnej banky. Sedemročný program Erasmus pre všetkých, na ktorý by sa použil celkový rozpočet vo výške 19 miliárd EUR1, sa má začať v roku 2014.

„Investícia do vzdelávania a odbornej prípravy je tou najlepšiu investíciou, ktorú môžeme urobiť pre budúcnosť Európy. Štúdium v zahraničí rozvíja zručnosti, podporuje osobný rozvoj a prispôsobivosť a prispieva k lepšej zamestnateľnosti. Chceme zaistiť, aby podporu EÚ na tieto príležitosti mohlo využívať oveľa viac ľudí. Takisto musíme viac investovať do zlepšenia kvality vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach, aby sme sa vyrovnali tým najlepším na svete a aby sme zvýšili počet pracovných miest a zrýchlili rast,“ povedala Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Návrh Komisie Erasmus pre všetkých by umožnil:

  • 2,2 mil. študentom vysokých škôl získať štipendium na štúdium alebo odborné vzdelávanie v zahraničí (v porovnaní s 1,5 mil. v rámci súčasných programov). Toto číslo zahŕňa 135 000 študentov, ktorí by dostali štipendium na štúdium v krajinách mimo EÚ, ako aj študentov z krajín mimo EÚ, ktorí by prišli študovať do Únie,

  • 735 000 študentom s odborným zameraním stráviť časť ich vzdelávania a odbornej prípravy v zahraničí (v porovnaní s 350 000 v rámci súčasného programu),

  • 1 miliónu učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou získať finančné prostriedky na výučbu alebo odbornú prípravu v zahraničí (v porovnaní so 600 000 v rámci súčasných programov),

  • 700 000 mladým ľuďom zúčastniť sa na stážach v podnikoch v zahraničí (v porovnaní so 600 000 v rámci súčasného programu),

  • 330 000 študentom druhého stupňa vysokoškolského štúdia využiť záruky za pôžičky v rámci úplne nového systému, ktoré by im pomohli financovať štúdium v zahraničí,

  • 540 000 mladým ľuďom vykonávať v zahraničí dobrovoľnícku prácu alebo sa zúčastniť na výmenných programoch (v porovnaní s 374 000 v rámci súčasného programu),

  • 34 000 študentom dostať štipendiá na získanie „spoločného diplomu“, ktorý zahŕňa podmienku absolvovať štúdium aspoň na dvoch inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí (v porovnaní so 17 600 v rámci súčasného programu),

  • 115 000 inštitúciám/organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a/alebo aktivít pre mládež alebo iným orgánom získať finančné prostriedky na vytvorenie viac ako 20 000 „strategických partnerstiev“ s cieľom realizovať spoločné iniciatívy a podporovať výmenu skúseností a know-how,

  • 4 000 vzdelávacím inštitúciám a podnikom vytvoriť 400 „znalostných aliancií“ a „aliancií sektorových zručností“, ktorých cieľom by bolo podporovať zamestnateľnosť, inováciu a podnikanie.

Súvislosti

Program Erasmus pre všetkých by spojil všetky súčasné európske a medzinárodné systémy zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a nahradil by sedem existujúcich programov2. Zvýšila by sa tak efektívnosť, zjednodušilo by sa predkladanie žiadostí o štipendiá a zároveň by sa obmedzila duplicita a rozdrobenie v rámci jednotlivých programov.

Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet o približne 64 % v porovnaní so súčasným sedemročným rozpočtom, čím by sa v rokoch 2014 – 2020 pridelilo na tento nový program 19 mld. EUR. V tejto sume sú zohľadnené budúce odhady inflácie a zahrnuté výdavky, ktoré by sa mali použiť na medzinárodnú spoluprácu, t. j. granty pre „tretie krajiny“, napríklad krajiny južného Stredozemia3. Zvýšenie bez medzinárodnej spolupráce by sa vyšplhalo na 72,6 %.

Nový program sa sústredí na pridanú hodnotu EÚ a systémový vplyv, pričom sa budú podporovať tri druhy činností: vzdelávacie príležitosti pre jednotlivcov tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej, inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami, podnikmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami a reformy v členských štátoch, ktorých cieľom je modernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy a podporovať inováciu, podnikanie a zamestnateľnosť.

Dve tretiny finančných prostriedkov by sa mali použiť na štipendiá v oblasti mobility, ktorými by sa podporilo rozširovanie znalostí a zručností.

Prehľadnejšia štruktúra nového programu spolu s výrazným zvýšením investícií znamená, že EÚ bude môcť študentom, stážistom, mladým ľuďom, učiteľom, pracovníkom s mládežou a ďalším záujemcom v tejto oblasti ponúknuť oveľa viac príležitostí na zlepšenie ich zručností, podporu osobného rozvoja a lepšie pracovné vyhliadky. Erasmus pre všetkých zároveň podporí výskum a výučbu v oblasti európskej integrácie a amatérske športy.

Od roku 2007 získalo štipendium EÚ na štúdium, odbornú prípravu a dobrovoľnícku prácu v zahraničí v priemere 400 000 ľudí ročne. Podľa návrhu Komisie by sa toto číslo mohlo skoro zdvojnásobiť a dosiahnuť počet takmer 800 000. (V roku 2010, získalo štipendium 560 000 v 27 členských štátoch, pozri prílohu 1).

Ďalšie kroky

O tomto návrhu momentálne diskutuje Rada (27 členských štátov) a Európsky parlament, ktorý prijme konečné rozhodnutie o rozpočtovom rámci na obdobie 2014 – 2020.

Ďalšie informácie:

Pozri MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Webová stránka komisárky Vassiliouovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Európska komisia: webová stránka Education and Training

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott +32 2 295 9258

Dina Avraam +32 2 295 9667

Príloha 1:

V tabuľke je uvedený počet osôb, ktoré získali štipendium na štúdium, odbornú prípravu a dobrovoľnícku prácu v rámci programu celoživotného vzdelávania a programu Mládež v akcii v roku 2010. (Erasmus pre všetkých spojí oba programy a jeho cieľom bude takmer zdvojnásobiť počet týchto osôb v celej EÚ).

Krajina

Počet osôb, ktoré získali štipendium

Program celoživotného vzdelávania

Mládež v akcii

Spolu

Rakúsko

11000

2500

13500

Belgicko

12000

4500

16500

Bulharsko

6000

5000

11000

Cyprus

1500

1000

2500

Česká republika

14000

3000

17000

Dánsko

6000

2000

8000

Estónsko

3000

5000

8000

Fínsko

23500

2000

25500

Francúzsko

52000

11000

63000

Nemecko

63000

15000

78000

Grécko

8000

2500

10500

Maďarsko

8000

4500

12500

Írsko

4000

2000

6000

Taliansko

43500

6000

49500

Lotyšsko

4500

3000

7500

Litva

7000

4500

11500

Luxembursko

1000

900

1900

Malta

250

100

350

Holandsko

19500

3000

22500

Poľsko

23000

10500

33500

Portugalsko

21000

2500

23500

Rumunsko

12500

7500

20000

Slovensko

6000

3500

9500

Slovinsko

3500

2000

5500

Španielsko

52000

10500

62500

Švédsko

8500

3500

12000

Spojené kráľovstvo

20750

7500

28250

Spolu

435000

125000

560000

* Všetky čísla sú zaokrúhlené na najbližšiu stovku. Čísla zahŕňajú osoby, ktoré sa zúčastnili na projektoch v oblasti mobility, ale za štúdiom, odbornou prípravou alebo prácou do zahraničia nevycestovali, napr. vyučovanie.

Príloha 2:

Navrhované financovanie podľa jednotlivých sektorov na obdobie 2014 – 2020 v porovnaní s programami v rokoch 2007 – 2013 (v mil. EUR, EÚ – 27)

Erasmus pre všetkých

Programy na obdobie 2007 – 2013

Ročný priemer na obdobie
2014 – 2020

Zvýšenie v %

Cieľová skupina

Erasmus –vysokoškolské vzdelávanie (vrátane terciárneho OVP1)

585

1100 – 1150

85 % – 95 %

študenti, pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania, strategické partnerstvá, znalostné aliancie

Erasmus – vysokoškolské vzdelávanie –medzinárodný rozmer (financovanie v rámci okruhu 4)

220

259

17 %

študenti, pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a budovanie kapacít, najmä v susedných krajinách

Erasmus – odborná príprava (OVP1 a vzdelávanie dospelých)

330 z toho 60 na vzdelávanie dospelých

500 – 540 z toho približne 110 na vzdelávanie dospelých

celkovo 50 % 60 %, asi 80 % na vzdelávanie dospelých

študenti, pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania, strategické partnerstvá, aliancie sektorových zručností, IT platformy

Erasmus – školy

180

250 – 275

40 % – 55 %

pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania, strategické partnerstvá, webové platformy

Erasmus – zapojenie mládeže

150

190 – 210

25 % – 40 %

mládež, pracovníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania, strategické partnerstvá, IT platformy

Grant na prevádzku (národné agentúry)

55

63

15 %

Podpora politiky

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(výučba a výskum v oblasti európskej integrácie)

30

45

50 %

 

Šport

neuvádza sa

34

neuvádza sa

 

1 Odborné vzdelávanie a príprava.

1 :

Suma 19 miliárd EUR zohľadňuje odhad inflácie v rokoch 2014 – 2020. Je to ekvivalent 16,9 miliardy EUR vo „fixných“ cenách v roku 2011.

2 :

Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy spolupráce s priemyselne rozvinutými krajinami.

3 :

Medzinárodná spolupráca je financovaná z položky pre vonkajšiu činnosť viacročného rozpočtového rámca a zahŕňa programy Tempus, Alfa Edulink a časť programu Erasmus Mundus.


Side Bar