Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat Prasowy

„Erasmus dla wszystkich”: 5 milionów osób skorzysta ze środków UE

Bruksela, 23 listopada 2011 r. – Aż 5 mln osób, niemal dwa razy tyle, co obecnie, będzie mogło wyjechać na studia lub szkolenie za granicę z dofinansowaniem z programu „Erasmus dla wszystkich”. Ten nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu został przedstawiony dziś przez Komisję Europejską. Obejmie on prawie 3 mln studentów szkół wyższych i uczestników szkolenia zawodowego. Studenci stacjonarnych studiów magisterskich skorzystają z nowego systemu gwarancji kredytów ustanowionego przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Siedmioletni program „Erasmus dla wszystkich”, dysponujący łącznym budżetem w wysokości 19 mld euro1, ma się rozpocząć w 2014 r.

Kształcenie i szkolenie to najlepsza możliwa inwestycja dla przyszłości Europy. Studiowanie za granicą stymuluje nabywanie nowych umiejętności, rozwój osobisty i zdolności adaptacyjne, a także zwiększa szanse na zatrudnienie. Chcemy, by więcej osób mogło skorzystać z dofinansowania UE do tego rodzaju działań. Musimy także więcej inwestować w podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, aby dogonić najlepszych na świecie, tworzyć więcej miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy”, powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Dzięki zaproponowanemu przez Komisję programowi „Erasmus dla wszystkich”:

  • 2,2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło otrzymać stypendia pozwalające na odbycie części studiów lub szkolenia za granicą (w ramach obecnego programu możliwość tę miało 1,5 mln osób);

  • liczba ta obejmuje 135 tys. studentów otrzymujących dofinansowanie na studia poza UE oraz studentów z państw trzecich studiujących w Unii;

  • 735 tys. uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego będzie mogło odbyć jego część za granicą (w obecnym programie z takiej możliwości skorzystało 350 tys. osób);

  • Milion nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracujących z młodzieżą otrzyma środki finansowe na nauczanie lub prowadzenie szkoleń za granicą (obecne programy obejmują 600 tys. takich osób);

  • 700 tys. młodych ludzi będzie mogło odbyć staże w przedsiębiorstwach za granicą (w porównaniu z 600 tys. stażystów w ramach obecnego programu);

  • 330 tys. studentów studiów magisterskich skorzysta z nowego systemu gwarancji kredytów, który ułatwi sfinansowanie studiów za granicą;

  • 540 tys. młodych osób będzie mogło pracować w ramach wolontariatu za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży (w ramach obecnego programu: 374 tys. osób);

  • 34 tys. studentów otrzyma stypendia, dzięki którym będą mogli uzyskać „wspólny dyplom”, tj. studiować w co najmniej dwóch szkołach wyższych za granicą (w ramach obecnego programu takie stypendia przyznano 17 600 osób);

  • 115 tys. instytucji lub organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem lub działalnością na rzecz młodzieży, a także innych podmiotów, otrzyma środki na ustanowienie ponad 20 tys. „partnerstw strategicznych” w celu realizacji wspólnych inicjatyw oraz wspierania wymiany doświadczeń i wiedzy;

  • 4 tys. placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw stworzy 400 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, których celem będzie zwiększanie szans na zatrudnienie, pobudzanie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Podstawowe informacje

Program „Erasmus dla wszystkich” połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie, zastępując siedem istniejących programów2 – jednym. Dzięki temu wzrośnie efektywność wydatkowania, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone.

Komisja proponuje zwiększenie środków o około 64% w porównaniu z obecnym siedmioletnim budżetem, co oznacza przeznaczenie 19 mld euro na nowy program w latach 2014-2020. W kwocie tej uwzględniono szacunki dotyczące przyszłej inflacji, a także wydatki na współpracę międzynarodową – czyli granty dla państw trzecich, takich jak kraje południowego regionu Morza Śródziemnego3. Nie wliczając współpracy międzynarodowej, przyrost środków wynosiłby 72,6%.

Nowy program będzie skupiał się na wartości dodanej UE i skutkach systemowych, wspierając trzy rodzaje działań: możliwości uczenia się dla osób indywidualnych, zarówno w UE, jak i poza nią; współpraca instytucjonalna między placówkami edukacyjnymi, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi; wspieranie reform w państwach członkowskich w zakresie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, a także wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Dwie trzecie środków zostanie przeznaczonych na stypendia na wyjazdy mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności.

Dzięki ulepszeniu struktury nowego programu, a także znacznemu zwiększeniu jego budżetu, UE będzie mogła stworzyć o wiele więcej możliwości dla studentów, uczestników szkoleń, młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i innych, by mogli doskonalić swoje umiejętności, rozwijać się i zwiększać swoje szanse na rynku pracy. W ramach programu „Erasmus dla wszystkich” wspierane będą także nauczanie i badania w dziedzinie integracji europejskiej oraz sport lokalny.

Od 2007 r. średnio 400 tys. osób rocznie otrzymywało stypendia UE na studia, szkolenia i pracę wolontariacką za granicą. Zgodnie z propozycją Komisji liczba ta niemal podwoi się: nowy program obejmie prawie 800 tys. osób. (W 2010 r. stypendia otrzymało 560 tys. osób w 27 państwach członkowskich, zob. załącznik 1).

Dalsze działania

Omawiany wniosek jest obecnie przedmiotem debaty w Radzie (27 państw członkowskich) oraz w Parlamencie Europejskim, który podejmie ostateczną decyzję co do ram budżetowych na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zob. również MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Strona internetowa komisarz Vassiliou

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Komisja Europejska, strona internetowa na temat: kształcenia i szkolenia

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Załącznik 1:

W tabeli ujęto liczbę osób, które otrzymały stypendia UE na studia, szkolenia i pracę wolontariacką w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” w 2010 r. („Erasmus dla wszystkich” obejmie oba programy i dotrze do niemal dwukrotnie większej liczby beneficjentów w całej UE).

Państwo

Liczba uczestników*

Program „Uczenie się przez całe życie”

„Młodzież w działaniu”

Ogółem

Austria

11 000

2 500

13 500

Belgia

12 000

4 500

16 500

Bułgaria

6 000

5 000

11 000

Cypr

1 500

1 000

2 500

Republika Czeska

14 000

3 000

17 000

Dania

6 000

2 000

8 000

Estonia

3 000

5 000

8 000

Finlandia

23 500

2 000

25 500

Francja

52 000

11 000

63 000

Niemcy

63 000

15 000

78 000

Grecja

8 000

2 500

10 500

Węgry

8 000

4 500

12 500

Irlandia

4 000

2 000

6 000

Włochy

43 500

6 000

49 500

Łotwa

4 500

3 000

7 500

Litwa

7 000

4 500

11 500

Luksemburg

1 000

900

1 900

Malta

250

100

350

Niderlandy

19 500

3 000

22 500

Polska

23 000

10 500

33 500

Portugalia

21 000

2 500

23 500

Rumunia

12 500

7 500

20 000

Słowacja

6 000

3 500

9 500

Słowenia

3 500

2 000

5 500

Hiszpania

52 000

10 500

62 500

Szwecja

8 500

3 500

12 000

Zjednoczone Królestwo

20 750

7 500

28 250

Ogółem

435 000

125 000

560 000

* Wszystkie liczby zaokrąglone są do stu. Obejmują one także uczestników projektów mobilności, którzy nie wyjeżdżali za granicę w celu odbycia studiów, w związku z nauką lub pracą, np. klasy szkolne.

Załącznik 2:

Proponowane poziomy finansowania w podziale na sektory w latach 2014-2020, w porównaniu z programami na lata 2007-2013 (w mln euro, EU-27)

Erasmus dla wszystkich

Programy na lata 2007-2013*

Średnio w latach
2014-2020

Przyrost w %

Główny cel finansowania

Erasmus – szkolnictwo wyższe (w tym kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomie szkolnictwa wyższego)

585

1100-1150

85%-95%

Studenci, pracownicy, wspólne programy, studia magisterskie, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy

Erasmus – szkolnictwo wyższe – wymiar międzynarodowy (środki z działu 4)

220

259

17%

Studenci, pracownicy i budowanie zdolności, w szczególności w państwach sąsiednich

Erasmus – szkolenie (szkolenie i kształcenie zawodowe oraz uczenie się dorosłych)

330, z czego 60 na uczenie się dorosłych

500-540, z czego ok. 110 na uczenie się dorosłych

łącznie 50-60%, ok. 80% na uczenie się dorosłych

Studenci, pracownicy, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, platformy informatyczne

Erasmus – szkoły

180

250-275

40%-55%

Pracownicy, partnerstwa strategiczne, platformy internetowe

Erasmus – uczestnictwo młodzieży

150

190-210

25%-40%

Młodzież, pracownicy, partnerstwa strategiczne, platformy internetowe

Dotacje operacyjne (agencje krajowe)

55

63

15%

Wsparcie w zakresie polityki

75

92

20%

 

Jean Monnet

(nauczanie i badania w dziedzinie integracji europejskiej)

30

45

50%

 

Sport

nie dotyczy

34

nie dotyczy

 

1 :

Kwota 19 mld euro uwzględnia szacowaną inflację w latach 2014-2020. Jest to równowartość 16,9 mld w cenach stałych z 2011 r.

2 :

Program „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program dwustronnej współpracy z państwami uprzemysłowionymi.

3 :

Współpraca międzynarodowa jesr finansowana z odrębnej pozycji wieloletniego budżetu i obejmuje Tempus, Alfa, Edulink oraz część programu Erasmus Mundus.


Side Bar