Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Erasmus visiem. ES finansējums pieciem miljoniem cilvēku

Briselē, 2011. gada 23. novembrī. Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar jauno ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus visiem”. Tajā paredzētie piešķīrumi radīs iespēju studēt vai iesaistīties apmācībā ārzemēs līdz pat pieciem miljoniem cilvēku, t. i., gandrīz divreiz lielākam skaitam nekā patlaban. To vidū varētu būt gandrīz trīs miljoni augstākās izglītības un profesionālās izglītības studentu. Maģistra programmu studenti varētu gūt labumu arī no jaunas kredītu garantiju shēmas, ko izveidojusi Eiropas Investīciju bankas grupa. Paredzēts, ka septiņu gadu programma “Erasmus visiem” ar 19 miljardu eiro1 kopējo budžetu sāksies 2014. gadā.

"Ieguldījums izglītībā un apmācībā ir labākais ieguldījums, ko varam veikt Eiropas nākotnē. Studijas ārzemēs pilnveido cilvēku prasmes, stimulē personīgo izaugsmi un veicina pielāgošanās spēju, kā arī uzlabo nodarbinātības iespējas. Mēs vēlamies nodrošināt, lai pēc iespējas daudzi varētu saņemt ES atbalstu un izmantot šīs iespējas. Vienlaikus mums vairāk jāiegulda izglītības un apmācības kvalitātē visos līmeņos, lai mēs varētu konkurēt ar labākajām izglītības sistēmām pasaulē, radīt vairāk darbavietu un panākt straujāku izaugsmi," teica Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Komisijas priekšlikums “Erasmus visiem” radītu šādas iespējas:

  • 2,2 milj. augstākās izglītības studentu saņemtu stipendijas, lai daļu studiju vai apmācību laika pavadītu ārzemēs (salīdzinot ar 1,5 milj. studentu pašreizējās programmās);

  • minēto studentu vidū būtu arī 135 000 studentu, kuri saņemtu atbalstu studijām valstīs ārpus ES, un studenti no valstīm ārpus ES, kas gūtu iespēju studēt Savienībā;

  • 735 000 profesionālās izglītības studentu varētu daļu studiju vai apmācību laika pavadīt ārzemēs (salīdzinot ar 350 000 studentu pašreizējā programmā);

  • viens miljons skolotāju, pasniedzēju un jaunatnes jomas darbinieku saņemtu finansējumu, lai pasniegtu vai piedalītos mācībās ārzemēs (salīdzinot ar 600 000 mācībspēku pašreizējās programmās);

  • 700 000 jauniešu varētu stažēties uzņēmumos ārzemēs (salīdzinot ar 600 000 jauniešu pašreizējā programmā);

  • 330 000 maģistra programmu studentu varētu gūt labumu no pilnīgi jaunās kredītu garantiju shēmas studiju finansēšanai ārzemēs;

  • 540 000 jauniešu varētu iesaistīties brīvprātīgā darbā ārzemēs vai jaunatnes apmaiņas programmās (salīdzinot ar 374 000 jauniešu pašreizējā programmā);

  • 34 000 studentu saņemtu stipendijas kopīgajam grādam, kas ietver studijas vismaz divās augstākās izglītības iestādēs ārzemēs (salīdzinot ar 17 600 studentu, kas saņem atbalstu pašreizējā programmā);

  • 115 000 izglītībā, apmācībā un/vai jaunatnes aktivitātēs iesaistītas iestādes/organizācijas vai citas struktūras varētu saņemt finansējumu, lai izveidotu vairāk nekā 20 000 “stratēģisko partnerību” kopīgu iniciatīvu īstenošanai un pieredzes un zinātības apmaiņas veicināšanai;

  • 4000 izglītības iestādes un uzņēmumi veidotu 400 “zināšanu apvienības” un “nozaru prasmju apvienības”, lai sekmētu nodarbinātības iespējas, inovāciju un uzņēmējdarbību.

Pamatinformācija

Erasmus visiem” apvienotu visas pašreizējās ES un starptautiskās shēmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā un aizstātu septiņas programmas2 ar vienu. Tas uzlabos efektivitāti, vienkāršos pieteikšanos piešķīrumiem un samazinās dublēšanos un fragmentāciju.

Komisijas priekšlikumā paredzēts aptuveni 64 % pieaugums salīdzinājumā ar pašreizējo septiņu gadu budžetu, tādējādi jaunajai programmai 2014.–2020. gadam piešķirot 19 miljardus eiro. Šajā summā ņemtas vērā inflācijas aplēses nākotnē un iekļauti starptautiskai sadarbībai paredzēti izdevumi, proti, piešķīrumi trešām valstīm, piemēram, Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm3. Neiekļaujot starptautisko sadarbību, budžeta pieaugums būtu 72,6 %.

Jaunajā programmā uzmanība būs vērsta uz ES pievienoto vērtību un sistēmisko ietekmi, sniedzot atbalstu trim darbību veidiem: mācību iespējām cilvēkiem ES un ārpus tās; izglītības iestāžu, jaunatnes organizāciju, uzņēmumu, vietējo un reģionu iestāžu un NVO institucionālai sadarbībai, kā arī atbalstam reformām dalībvalstīs ar mērķi modernizēt izglītības un apmācības sistēmas un veicināt inovāciju, uzņēmējdarbību un nodarbinātības iespējas.

Divas trešdaļas finansējuma atvēlētu mobilitātes piešķīrumiem ar mērķi uzlabot zināšanas un prasmes.

Jaunās programmas racionālā struktūra līdz ar tās būtiski palielināto ieguldījumu nozīmē, ka ES studentiem, stažieriem, jauniešiem, skolotājiem, jaunatnes jomas darbiniekiem un citiem interesentiem varēs piedāvāt daudz vairāk iespēju, kā pilnveidot prasmes, stimulēt personīgo izaugsmi un uzlabot nodarbinātības iespējas. Erasmus visiem” veicinās arī pētniecību un pasniegšanas darbu Eiropas integrācijas jomā un atbalstīs sportu visiem pieejamā līmenī.

Kopš 2007. gada vidēji 400 000 cilvēku gadā saņēmuši ES piešķīrumu studijām, apmācībai un brīvprātīgajam darbam ārzemēs. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu šis skaits varētu gandrīz dubultoties līdz 800 000 cilvēku. (2010. gadā 27 dalībvalstīs piešķīrumus saņēma 560 000 cilvēku, sk. 1. pielikumu).

Turpmākie pasākumi

Šo priekšlikumu tagad izskata Padomē (27 dalībvalstis) un Eiropas Parlamentā, kas pieņems galīgo lēmumu par 2014.–2020. gada budžeta struktūru.

Papildu informācija

Skatīt arī MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Komisāres Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou.

Eiropas Komisijas Izglītības un apmācības tīmekļa vietne

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. pielikums

Tabulā apkopots cilvēku skaits, kuri 2010. gadā saņēmuši ES piešķīrumus studijām, apmācībai un brīvprātīgajam darbam mūžizglītības programmā un programmā “Jaunatne darbībā”. (“Erasmus visiem” ietvers abas programmas, un jaunās programmas mērķis ir gandrīz dubultot iesaistīto personu skaitu visā ES.)

Valsts

Dalībnieku skaits*

Mūžizglītības programma

Programma “Jaunatne darbībā”

Kopā

Apvienotā Karaliste

20750

7500

28250

Austrija

11000

2500

13500

Beļģija

12000

4500

16500

Bulgārija

6000

5000

11000

Čehija

14000

3000

17000

Dānija

6000

2000

8000

Francija

52000

11000

63000

Grieķija

8000

2500

10500

Igaunija

3000

5000

8000

Īrija

4000

2000

6000

Itālija

43500

6000

49500

Kipra

1500

1000

2500

Latvija

4500

3000

7500

Lietuva

7000

4500

11500

Luksemburga

1000

900

1900

Malta

250

100

350

Nīderlande

19500

3000

22500

Polija

23000

10500

33500

Portugāle

21000

2500

23500

Rumānija

12500

7500

20000

Slovākija

6000

3500

9500

Slovēnija

3500

2000

5500

Somija

23500

2000

25500

Spānija

52000

10500

62500

Ungārija

8000

4500

12500

Vācija

63000

15000

78000

Zviedrija

8500

3500

12000

Kopā

435000

125000

560000

* Visi skaitļi noapaļoti līdz tuvākajam simtam. Skaitļos iekļauti mobilitātes projektu dalībnieki, kuri nav ceļojuši, lai studētu, mācītos vai strādātu ārzemēs, piemēram skolu klases.

2. pielikums

Ierosinātais finansējuma līmenis pa nozarēm 2014.–2020. gadam, salīdzinot ar 2007.–2013. gada programmām (milj. eiro, ES 27)

“Erasmus visiem”

2007.–2013. gada programmas

Vidēji gadā
2014.-2020. g.

Palielinājums %

Mērķgrupas

Erasmus augstākā izglītība (ieskaitot augstāko PIA1)

585

1100 – 1150

85 %-95 %

Studenti, darbinieki, kopīgās programmas, maģistri, stratēģiskās partnerības, zināšanu apvienības

Erasmus augstākā izglītība – starptautiskā dimensija (4. pozīcijas finansējums)

220

259

17%

Studenti, darbinieki, spēju veidošana, jo īpaši kaimiņvalstīs

Erasmus apmācība (PIA1 un pieaugušo mācības)

330, no tiem 60 pieaugušo mācībām

500–540, no tiem aptuveni 110 pieaugušo mācībām

kopā 50 % – 60 %, aptuveni 80 % pieaugušo mācībām

Studenti, darbinieki, stratēģiskās partnerības, nozaru prasmju apvienības, IT platformas

Erasmus skolas

180

250 – 275

40 %-55 %

Darbinieki, stratēģiskās partnerības un IT platformas

Erasmus jauniešu līdzdalība

150

190 – 210

25 %-40 %

Jaunieši, darbinieki, stratēģiskās partnerības un IT platformas

Darbības piešķīrums (valsts aģentūrām)

55

63

15 %

Atbalsts politikai

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(pasniegšana un pētniecība par Eiropas integrāciju)

30

45

50 %

 

Sports

Datu nav

34

Datu nav

 

1 Profesionālā izglītība un apmācība.

1 :

19 miljardi eiro, ņemot vērā aplēsto inflāciju laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tas atbilst 16,9 miljardiem eiro 2011. gada "fiksētajās" cenās.

2 :

Mūžizglītības programma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), “Jaunatne darbībā”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un divpusējās sadarbības programma ar industrializētajām valstīm.

3 :

Starptautisko sadarbību finansē no daudzgadu budžeta ārējās pozīcijas, un tā ietver Tempus, Alfa, Edulink un daļu no Erasmus Mundus.


Side Bar