Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Programa „Erasmus visiems“. ES finansavimo laukia 5 milijonai

Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“ stipendiją studijuoti arba mokytis užsienyje gaus iki 5 mln. asmenų, iš jų – beveik 3 mln. aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų moksleivių. Magistrantai taip pat galės pasinaudoti drauge su Europos investicijų banko grupe parengta nauja paskolų garantijų sistema. Septynerių metų trukmės programa „Erasmus visiems“, kurios bendras biudžetas 19 mlrd. EUR1, bus pradėta įgyvendinti 2014 m.

Investicijos į švietimą ir mokymą geriausios investicijos į Europos ateitį. Studijos užsienyje padeda gerinti įgūdžius, tobulėti, prisitaikyti ir gauti darbą. Norime, kad šiomis ES teikiamomis galimybėmis pasinaudotų kuo daugiau žmonių. Būtina daugiau investuoti į geresnę visų lygmenų švietimo ir mokymo kokybę, kad pasaulyje galėtume konkuruoti su geriausiais ir taip sukurti daugiau darbo vietų ir paspartinti augimą“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Pagal Komisijos siūlomą programą „Erasmus visiems“:

  • 2,2 mln. aukštųjų mokyklų studentų (palyginti su 1,5 mln. pagal dabartines programas) gaus stipendiją dalį studijų laiko mokytis užsienyje;

  • Iš jų 135 000 bus ES studentai, gaunantys paramą, kad galėtų studijuoti ne ES valstybėse narėse, ir ne ES studentai, atvykstantys studijuoti į ES;

  • 735 000 profesinių mokyklų moksleivių (palyginti su 350 000 pagal dabartinę programą) galės dalį studijų laiko mokytis užsienyje;

  • 1 mln. mokytojų, dėstytojų ir su jaunimu dirbančių asmenų (palyginti su 600 000 pagal dabartines programas) gaus paramą, kad galėtų mokyti arba dėstyti užsienyje;

  • 700 000 jaunuolių (palyginti su 600 000 pagal dabartinę programą) galės stažuotis užsienio bendrovėse;

  • 330 000 magistrantų, studijuojančių dieniniuose skyriuose, galės pasinaudoti visiškai nauja paskolų garantijų sistema, kuria siekiama padėti finansuoti studijas užsienyje;

  • 540 000 jaunuolių (palyginti su 374 000 pagal dabartinę programą) galės dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje arba jaunimo mainų programose;

  • 34 000 studentų (palyginti su 17 600 pagal dabartinę programą) gaus stipendiją, kad galėtų siekti jungtinio laipsnio – jie galės studijuoti bent dviejose užsienio aukštojo mokslo institucijose;

  • 115 000 institucijų ir (arba) organizacijų, susijusių su švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo veikla, gaus finansavimą, kad galėtų užmegzti daugiau kaip 20 000 strateginių partnerysčių, kad įgyvendintų bendras iniciatyvas ir skatintų dalijimąsi patirtimi ir praktinėmis žiniomis;

  • 4 000 švietimo institucijų ir įmonių galės sukurti 400 žinių sąjungų ir įgūdžių sąjungų ir taip skatinti užimtumą, naujoves ir verslumą.

Pagrindiniai faktai

Programa „Erasmus visiems“ sujungs visas septynias dabartines ES ir tarptautines švietimo, mokymo, jaunimo bei sporto programas2. Taip bus padidintas veiksmingumas, supaprastintas paraiškų teikimo procesas, sumažės veiklos dubliavimas ir fragmentacija.

Komisija siūlo maždaug 64 proc. padidinti biudžetą, palyginti su dabartiniu septynerių metų biudžetu. Taigi naujajai 2014–2020 m. programai būtų skirta 19 mlrd. EUR. Į šią sumą, nustatytą atsižvelgiant į būsimą infliaciją, įeina ir tarptautiniam bendradarbiavimui numatytos išlaidos, t. y. dotacijos trečiosioms, pavyzdžiui, pietinių Viduržemio jūros regiono, šalims3. Neskaičiuojant tarptautinio bendradarbiavimo išlaidų, biudžetas padidėtų 72,6 proc.

Naująja programa, kurioje daug dėmesio bus skiriama papildomai ES naudai ir sisteminiam poveikiui, bus remiama trilypė veikla: mokymosi ES ir kitose šalyse galimybių užtikrinimas, švietimo institucijų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos bei regioninio lygmens valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimas ir politinių reformų valstybėse narėse, siekiant modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas ir skatinti naujoves, verslumą ir užimtumą, rėmimas.

Du trečdaliai lėšų bus skirta judumo stipendijoms, siekiant gerinti žinias ir įgūdžius.

Dėl paprastesnės naujosios programos struktūros ir gerokai didesnio finansavimo ES galės suteikti studentams, stažuotojams, jaunuoliams, mokytojams ir dėstytojams, su jaunimu dirbantiems ir kitiems asmenims gerokai daugiau galimybių ugdyti įgūdžius, tobulėti ir gauti darbą. Programa „Erasmus visiems“ bus taip pat skatinami Europos integracijos moksliniai tyrimai bei mokymas apie Europos integraciją ir remiamas mėgėjų sportas.

Nuo 2007 m. kasmet ES stipendiją studijuoti, mokytis ir savanoriauti užsienyje gaudavo vidutiniškai 400 000 asmenų. Pagal naują Komisijos pasiūlymą šis skaičius kone padvigubės ir bus beveik 800 000. 2010 m. 27 valstybėse narėse gauta 560 000 stipendijų (žr. 1 priedą).

Tolesni veiksmai

Šį pasiūlymą šiuo metu svarsto Taryba (27 valstybės narės) ir Europos Parlamentas, priimsiantys galutinį sprendimą dėl 2014–2020 m. biudžeto.

Daugiau informacijos

Taip pat žr. MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Komisijos narės A. Vassiliou svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel.+32 2 295 96 67

1 priedas.

Lentelėje pateiktas 2010 m. pagal Mokymosi visą gyvenimą ir Veiklaus jaunimo programas ES stipendiją studijuoti, mokytis ir savanoriauti gavusių asmenų skaičius. (Programa „Erasmus visiems“, apimančia abi minėtas programas, siekiama visoje ES beveik padvigubinti stipendiją gaunančiųjų skaičių.)

Šalis

Dalyvių skaičius*

Mokymosi visą gyvenimą programa

Programa „Veiklus jaunimas“

Iš viso

Austrija

11 000

2 500

13 500

Belgija

12 000

4 500

16 500

Bulgarija

6 000

5 000

11 000

Kipras

1 500

1 000

2 500

Čekija

14 000

3 000

17 000

Danija

6 000

2 000

8 000

Estija

3 000

5 000

8 000

Suomija

23 500

2 000

25 500

Prancūzija

52 000

11 000

63 000

Vokietija

63 000

15 000

78 000

Graikija

8 000

2 500

10 500

Vengrija

8 000

4 500

12 500

Airija

4 000

2 000

6 000

Italija

43 500

6 000

49 500

Latvija

4 500

3 000

7 500

Lietuva

7 000

4 500

11 500

Liuksemburgas

1 000

900

1 900

Malta

250

100

350

Nyderlandai

19 500

3 000

22 500

Lenkija

23 000

10 500

33 500

Portugalija

21 000

2 500

23 500

Rumunija

12 500

7 500

20 000

Slovakija

6 000

3 500

9 500

Slovėnija

3 500

2 000

5 500

Ispanija

52 000

10 500

62 500

Švedija

8 500

3 500

12 000

Jungtinė Karalystė

20 750

7 500

28 250

Iš viso

435 000

125 000

560 000

* Visi skaičiai suapvalinti šimtų tikslumu. Šie skaičiai apima ir tuos judumo projektų dalyvius, kurie nebuvo išvykę į užsienį studijuoti, mokytis ar dirbti, kaip antai mokyklų klases.

2 priedas.

Preliminarus 2014–2020 m. finansavimas pagal sektorius, palyginti su 2007–2013 m. programų finansavimu (mln. EUR, ES 27)

Programa „Erasmus visiems“

2007–2013 m. programos

Vidutiniškai per metus
20142020 m.

Padidėjimas (%)

Rėmimo objektai

„Erasmus aukštasis mokslas“ (įskaitant TPR)

585

1100–1150

85–95 %

Studentai, darbuotojai, jungtinės programos, magistrantūra, strateginė partnerystė, žinių sąjungos

„Erasmus aukštasis mokslas“ – tarptautinė veikla (finansavimas pagal 4 išlaidų kategoriją)

220

259

17 %

Studentai, darbuotojai ir pajėgumų didinimas, visų pirma kaimynystės šalyse

„Erasmus profesinis rengimas ir mokymas“

330, iš kurių 60 suaugusiųjų mokymui(si)

500–540, iš kurių apie 110 suaugusiųjų mokymui(si)

Iš viso 50–60 %, suaugusiųjų mokymui(si) – 80 %

Moksleiviai, darbuotojai, strateginė partnerystė, įgūdžių sąjungos, IT platformos

„Erasmus mokyklos“

180

250–275

40–55 %

Darbuotojai, strateginė partnerystė, interneto platformos

„Erasmus jaunimo dalyvavimas“

150

190–210

25–40 %

Jaunuoliai, darbuotojai, strateginė partnerystė, IT platformos

Dotacijos veiklai (nacionalinės agentūros)

55

63

15 %

Politikos rėmimas

75

92

20 %

 

„Jean Monnet“

(Europos integracijos studijos ir moksliniai tyrimai)

30

45

50 %

 

Sportas

Duomenų nėra

34

Duomenų nėra

 

1 Tretinis profesinis rengimas

1 :

19 mlrd. EUR atsižvelgiant į laukiamą infliaciją 2014–2020 m. 2011 m. kainomis – 16,9 mlrd. EUR.

2 :

Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), „Veiklus jaunimas“, „Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir dvišalė bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa.

3 :

Tarptautinis bendradarbiavimas finansuojamas pagal daugiamečio biudžeto išorės reikalų eilutę ir pagal programas „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir iš dalies „Erasmus Mundus“.


Side Bar