Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle

Bryssel 23. marraskuuta 2011 - Euroopan komissio esitti tänään uutta Yhteinen Erasmus -ohjelmaa koskevan ehdotuksen. Tästä koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta saatavan tuen turvin jopa 5 miljoonaa hakijaa, eli lähes kaksi kertaa niin moni kuin nykyisin, voisi saada mahdollisuuden opiskella tai harjoitella ulkomailla. Kyseessä olisi lähes 3 miljoonaa opiskelijaa korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Maisteritason opiskelijat hyötyisivät myös uudesta lainojen takausjärjestelmästä, joka perustettaisiin Euroopan investointipankkiryhmän kanssa. Seitsenvuotisen Yhteinen Erasmus ‑ohjelman on määrä käynnistyä vuonna 2014, ja sen kokonaisbudjetiksi kaavaillaan 19 miljardia euroa1.

Investoiminen koulutukseen on Euroopan tulevaisuutta ajatellen paras mahdollinen investointi. Ulkomailla opiskelu lisää opiskelijan taitoja, henkistä kehitystä, sopeutumiskykyä ja työllistyvyyttä. Haluamme varmistaa, että yhä useampi pääsisi hyötymään EU:n tuesta ja näistä mahdollisuuksista. Meidän on myös kohdistettava enemmän investointeja opetuksen ja koulutuksen laadun parantamiseen kaikilla tasoilla, jotta voisimme kuulua maailman parhaimmistoon, luoda enemmän työpaikkoja ja lisätä kasvua,” totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Yhteinen Erasmus -ohjelmaa koskeva komission ehdotus mahdollistaisi, että

  • 2,2 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa saisi tukea suorittaakseen osan opinnoistaan ulkomailla (nykyisissä ohjelmissa 1,5 miljoonaa). Luvussa on mukana 135 000 opiskelijaa, jotka saavat tukea EU:n ulkopuolisessa maassa opiskelua varten tai jotka tulevat EU:n ulkopuolelta unioniin opiskelemaan.

  • 735 000 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa voisi opiskella ja harjoitella osan opiskeluajastaan ulkomailla (nykyisessä ohjelmassa 350 000)

  • miljoona opettajaa, kouluttajaa ja nuorisotyöntekijää voisi saada rahoitusta ulkomailla opettamiseen tai kouluttamiseen (nykyisessä ohjelmassa 600 000)

  • 700 000 nuorta voisi lähteä yritysharjoitteluun ulkomaille (nykyisessä ohjelmassa 600 000)

  • 330 000 maisteritason opiskelijaa saisi upouudesta takausjärjestelmästä lainatakauksen ulkomaisten opintojensa rahoittamisen helpottamiseksi

  • 540 000 nuorta voisi tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla tai osallistua nuorisovaihtoon (nykyisessä ohjelmassa 374 000)

  • 34 000 opiskelijaa voisi saada apurahan ’yhteistutkintoa’ varten, johon kuuluu opiskelu vähintään kahdessa korkeakoulussa ulkomailla (nykyisessä ohjelmassa 17 600)

  • 115 000 opetus-, koulutus- ja/tai nuorisotyössä mukana olevaa laitosta tai organisaatiota tai muuta elintä saisi rahoitusta perustaakseen yli 20 000 ’strategista kumppanuutta’, joiden avulla toteutettaisiin yhteisiä aloitteita ja edistettäisiin kokemusten ja tietotaidon vaihtoa

  • 4 000 oppilaitosta ja opetusalan yritystä voisi muodostaa 400 ’osaamisyhteenliittymää’ ja ’alakohtaista taitoyhteenliittymää’ työllistyvyyden, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Taustaa

Yhteinen Erasmus kokoaa yhteen kaikki nykyiset koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät EU:n ja kansainväliset järjestelyt ja korvaa seitsemän olemassa olevaa ohjelmaa2 yhdellä ohjelmalla. Tämä lisää tehokkuutta, helpottaa tukien hakemista ja vähentää sirpaleisuutta ja päällekkäisyyttä.

Komissio ehdottaa noin 64 prosentin lisäystä nykyiseen seitsenvuotiseen talousarvioon, eli uudelle ohjelmalle kohdistettaisiin 19 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Tässä luvussa on otettu huomioon inflaatio-odotukset sekä kansainvälistä yhteistyötä varten kaavaillut menot eli avustukset EU:n ulkopuolisille maille, mm. eteläisen Välimeren maille3. Lisäys olisi 72,6 prosenttia, jos kansainvälistä yhteistyötä ei lasketa mukaan.

Uudessa ohjelmassa keskitytään EU:n tuomaan lisäarvoon ja koko järjestelmään kohdistuviin vaikutuksiin. Tukea annetaan kolmentyyppisiin toimiin: yksilöiden oppimismahdollisuudet sekä EU:ssa että sen ulkopuolella, institutionaalinen yhteistyö oppilaitosten, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kesken sekä jäsenvaltioissa tehtävät uudistukset koulutusjärjestelmien uudenaikaistamiseksi ja innovoinnin, yrittäjyyden ja työllistettävyyden edistämiseksi.

Kaksi kolmasosaa rahoituksesta on tarkoitus käyttää opiskelijavaihtojen tukemiseen tietojen ja taitojen parantamiseksi.

Uuden ohjelman rationalisoitu rakenne ja huomattavasti suuremmat määrärahat merkitsevät sitä, että EU pystyy tarjoamaan opiskelijoille, harjoittelijoille, nuorille, opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille henkilöille paljon uusia mahdollisuuksia parantaa taitojaan ja työnsaantimahdollisuuksiaan ja kehittää itseään. Lisäksi Yhteinen Erasmus edistää Euroopan yhdentymisprosessia koskevaa opetusta ja tutkimusta ja tukee ruohonjuuritason urheilutoimintaa.

Vuodesta 2007 keskimäärin 400 000 opiskelijaa vuosittain on saanut EU:lta tukea opiskeluun, koulutukseen ja vapaaehtoistoimintaan ulkomailla. Komission ehdotus lähes tuplaisi tämän määrän liki 800 000 tuensaajaan. (Vuonna 2010 tukea sai 560 000 opiskelijaa kaikissa 27 jäsenvaltiossa, ks. liite 1.)

Seuraavat vaiheet

Ehdotusta käsitellään parhaillaan (27 jäsenvaltion) neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, jotka tekevät lopullisen päätöksen talousarviopuitteista vuosiksi 2014–2020.

Lisätietoja:

Katso myös MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Komissaari Vassilioun verkkosivusto

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Euroopan komissio: Education and Training verkkosivusto

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite 1:

Taulukossa on elinikäisen oppimisen ohjelmasta ja Youth in Action ‑nuorisotoimintaohjelmasta avustuksia opiskeluun, koulutukseen ja vapaaehtoistyöhön saaneiden määrät vuonna 2010. (Yhteinen Erasmus tulee sisältämään kummankin ohjelman ja lähes kaksinkertaistamaan edunsaajien määrän koko EU:ssa.)

Maa

Osallistujien lukumäärä*

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Youth in Action -nuoriso-toimintaohjelma

Yhteensä

Itävalta

11 000

2 500

13 500

Belgia

12 000

4 500

16 500

Bulgaria

6 000

5 000

11 000

Kypros

1 500

1 000

2 500

Tšekki

14 000

3 000

17 000

Tanska

6 000

2 000

8 000

Viro

3 000

5 000

8 000

Suomi

23 500

2 000

25 500

Ranska

52 000

11 000

63 000

Saksa

63 000

15 000

78 000

Kreikka

8 000

2 500

10 500

Unkari

8 000

4 500

12 500

Irlanti

4 000

2 000

6 000

Italia

43 500

6 000

49 500

Latvia

4 500

3 000

7 500

Liettua

7 000

4 500

11 500

Luxemburg

1 000

900

1 900

Malta

250

100

350

Alankomaat

19 500

3 000

22 500

Puola

23 000

10 500

33 500

Portugali

21 000

2 500

23 500

Romania

12 500

7 500

20 000

Slovakia

6 000

3 500

9 500

Slovenia

3 500

2 000

5 500

Espanja

52 000

10 500

62 500

Ruotsi

8 500

3 500

12 000

Yhdistynyt kuningaskunta

20 750

7 500

28 250

Yhteensä

435 000

125 000

560 000

* Kaikki luvut on pyöristetty lähimpään sataan, ja niissä ovat mukana sellaiset vaihtohankkeisiin osallistujat, jotka eivät matkustaneet ulkomaille opiskelemaan tai työskentelemään, esim. koululuokat.

Liite 2:

Ehdotettu rahoituksen määrä aloittain kaudella 2014–2020, verrattuna kauden 2007–2013 ohjelmiin (milj. euroa, EU-27)

Yhteinen Erasmus

Kauden 2007–2013 ohjelmat*

Keskimäärin vuodessa kaudella
2014–2020

Kasvu-%

Kohde

Erasmus – korkeakoulutus (myös korkea-asteen ammatillinen koulutus)

585

1100 – 1150

85 % – 95 %

Opiskelijat, henkilökunta, yhteisohjelmat, maisteritason opinnot, strategiset kumppanuudet, osaamisyhteenliittymät

Erasmus – korkeakoulutus –kansainvälinen ulottuvuus (otsakkeen 4 mukainen rahoitus)

220

259

17 %

Opiskelijat, henkilökunta ja valmiuksien kehittäminen erityisesti naapurimaissa

Erasmus – ammatillinen koulutus (ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus)

330, josta 60 aikuis-koulutukseen

500–540, josta noin 110 aikuis-koulutukseen

50 % – 60 % yleisesti, noin 80 % aikuis-koulutuksessa

Opiskelijat, henkilökunta, strategiset kumppanuudet, alakohtaiset taitoyhteenliittymät, tietojärjestelmät

Erasmus-koulut

180

250 – 275

40 % – 55 %

Henkilökunta, strategiset kumppanuudet, verkkopalvelut

Erasmus-nuorisotoiminta

150

190 – 210

25 % – 40 %

Nuoret, henkilökunta, strategiset kumppanuudet, tietojärjestelmät

Toiminta-avustus (jäsenvaltioiden virastot)

55

63

15 %

Toimintapoliittinen tuki

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(Euroopan yhdentymisprosessia koskeva opetus ja tutkimus)

30

45

50 %

 

Urheilu

NA

34

 NA

 

1 :

Määrä on 19 miljardia euroa, kun otetaan huomioon arvioitu inflaatio vuosina 2014–2020. Vuoden 2011 hintoina se on 16,9 miljardia euroa.

2 :

Elinikäisen oppimisen ohjelma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig),Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja kahdenväliset yhteistyöohjelmat teollisuusmaiden kanssa.

3 :

Kansainvälinen yhteistyö rahoitetaan monivuotisen talousarvion ulkosuhteiden osastosta ja siihen kuuluvat Tempus, Alfa, Edulink ja osa Erasmus Mundus -ohjelmaa.


Side Bar