Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eyρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Erasmus για όλους: 5 εκατομμύρια άτομα θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 – Έως 5 εκατομμύρια άτομα, σχεδόν διπλάσιος αριθμός απ’ ό,τι σήμερα, θα έχουν ευκαιρία για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό με υποτροφία από το Erasmus για όλους, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται σχεδόν 3 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το πρόγραμμα Erasmus για όλους, που θα έχει επταετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. ευρώ1, προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

«Η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Οι σπουδές στο εξωτερικό δίνουν ώθηση στις δεξιότητες, στην προσωπική εξέλιξη και στην ικανότητα προσαρμογής των ατόμων, ενώ βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι πολύ περισσότερα άτομα θα λάβουν υποστήριξη από την ΕΕ για να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους κορυφαίους στον κόσμο και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη» δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

 • Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για το Erasmus για όλους:

 • - περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 1,5 εκατομμύριο στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων)·

 • - Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται 135 000 φοιτητές που θα υποστηριχθούν για σπουδές σε χώρες εκτός της ΕΕ, καθώς επίσης και φοιτητές από τρίτες χώρες που θα πραγματοποιήσουν σπουδές στην Ένωση·

 • - 735 000 μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 350 000 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·

 • - 1 εκατομμύριο εκπαιδευτικοί και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους θα χρηματοδοτηθούν για διδασκαλία στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 600 000 στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων)·

 • - 700 000 νέοι θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 600 000 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·

 • - 330 000 φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των σπουδών στο εξωτερικό βάσει ενός εντελώς νέου προγράμματος·

 • - 540 000 νέοι θα μπορούν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό στο εξωτερικό ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων (σε σύγκριση με 374 000 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·

 • - 34 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες «κοινού πτυχίου», βάσει των οποίων προβλέπονται σπουδές σε δύο τουλάχιστον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 17 600 που έλαβαν υποστήριξη στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)·

 • - 115 000 ιδρύματα/oργανώσεις που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και/ή νεολαίας ή άλλοι φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση προκειμένου να ιδρύσουν περισσότερες από 20 000 «στρατηγικές συμπράξεις» για να εφαρμόσουν κοινές πρωτοβουλίες και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας·

 • - 4 000 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα ιδρύσουν 400 «συμμαχίες γνώσης» και «συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων» για να δώσουν ώθηση στην απασχολησιμότητα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα.

Ιστορικό

Το Erasmus για όλους θα συγκεντρώσει όλα τα υπάρχοντα ενωσιακά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα2. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η αποδοτικότητα, θα διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για υποτροφία, ενώ θα μειωθούν η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός.

Η Επιτροπή προτείνει αύξηση κατά περίπου 64% σε σύγκριση με τον τρέχοντα επταετή προϋπολογισμό, ώστε να διατεθεί ποσό 19 δισ. ευρώ για το νέο πρόγραμμα στην περίοδο 2014-2020. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται μελλοντικές εκτιμήσεις ως προς τον πληθωρισμό και περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για διεθνή συνεργασία – δηλαδή, υποτροφίες για «τρίτες χώρες» όπως οι χώρες της Νότιας Μεσογείου3. Χωρίς διεθνή συνεργασία, η αύξηση θα έφτανε σε ποσοστό 72,6%.

Το νέο πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία και στον συστημικό αντίκτυπο και θα υποστηρίζει τρεις κατηγορίες δράσεων: ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της ΕΕ· συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ· και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα.

Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης θα δαπανηθούν για υποτροφίες κινητικότητας με στόχο την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

Η ορθολογική διάρθρωση του νέου προγράμματος – μαζί με τη σημαντική αύξηση της σχετικής επένδυσης – σημαίνει ότι η ΕΕ θα μπορέσει να δημιουργήσει πολύ περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι φοιτητές, οι μαθητές, οι νέοι, εκπαιδευτικοί, οι διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και άλλοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, την προσωπική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το Erasmus για όλους θα προωθήσει επίσης την έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα υποστηρίξει τον αθλητισμό της βάσης.

Από το 2007, κατά μέσον όρο 400 000 άτομα το χρόνο έχουν λάβει υποτροφίες από την ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση και δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο αριθμός αυτός σχεδόν θα διπλασιαστεί αγγίζοντας τις 800 000. (Το 2010, 560 000 άτομα έλαβαν υποτροφίες στα 27 κράτη μέλη, βλ. παράρτημα 1).

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση συζητείται, επί του παρόντος, από το Συμβούλιο (27 κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Βλ. επίσης MEMO/11/818

Δικτυακός τόπος της Επιτρόπου κ. Βασιλείου:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δικτυακός τόπος Education and Training

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Παράρτημα 1:

Στον πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση και δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία σε Δράση το 2010. (Το Erasmus για όλους θα περιλαμβάνει τόσο τα προγράμματα, όσο και τους στόχους για –σχεδόν- διπλασιασμό του αριθμού των δικαιούχων σε όλη την ΕΕ).

Χώρα

Αριθμός συμμετεχόντων*

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση

Νεολαία σε δράση

Σύνολο

Aυστρία

11000

2500

13500

Bέλγιο

12000

4500

16500

Βουλγαρία

6000

5000

11000

Κύπρος

1500

1000

2500

Τσεχική Δημοκρατία

14000

3000

17000

Δανία

6000

2000

8000

Eσθονία

3000

5000

8000

Φινλανδία

23500

2000

25500

Γαλλία

52000

11000

63000

Γερμανία

63000

15000

78000

Ελλάδα

8000

2500

10500

Ουγγαρία

8000

4500

12500

Ιρλανδία

4000

2000

6000

Ιταλία

43500

6000

49500

Λετονία

4500

3000

7500

Λιθουανία

7000

4500

11500

Λουξεμβούργο

1000

900

1900

Μάλτα

250

100

350

Κάτω Χώρες

19500

3000

22500

Πολωνία

23000

10500

33500

Πορτογαλία

21000

2500

23500

Ρουμανία

12500

7500

20000

Σλοβακία

6000

3500

9500

Σλοβενία

3500

2000

5500

Ισπανία

52000

10500

62500

Σουηδία

8500

3500

12000

Ηνωμένο Βασίλειο

20750

7500

28250

Σύνολο

435000

125000

560000

* Όλα τα αριθμητικά στοιχεία έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Οι αριθμοί περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες σε σχέδια κινητικότητας που δεν ταξίδεψαν για σπουδές, μάθηση ή εργασία στο εξωτερικό, όπως σχολικές τάξεις.

Παράρτημα 2:

Προτεινόμενα επίπεδα χρηματοδότησης κατά τομέα για την περίοδο 2014-2020, σε σύγκριση με τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 (σε εκατομμύρια ευρώ, EΕ-27)

Erasmus για όλους

Προγράμματα 2007-2013*

Ετήσιος μέσος όρος
2014-2020

Αύξηση %

Εστίαση

Erasm

Εrasmus τριτοβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανόμενης της τριτοβάθμιας ΕΕΚ1)

585

1100 – 1150

85%-95 %

Φοιτητές/σπουδαστές, προσωπικό, κοινά προγράμματα, μεταπτυχιακά διπλώματα, στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσης

Erasmus τριτοβάθμια εκπαίδευση — διεθνής διάσταση (χρηματοδότηση τίτλου 4)

220

259

17%

Φοιτητές/σπουδαστές, προσωπικό και δημιουργία ικανοτήτων, ιδίως στις γειτονικές χώρες

Erasmus κατάρτιση (ΕΕΚ1 και εκπαίδευση ενηλίκων)

330 εκ των οποίων 60 για την εκπαίδευση ενηλίκων

500 - 540 εκ των οποίων περίπου 110 για την εκπαίδευση ενηλίκων

50% - 60% συνολικά, περίπου 80% για την εκπαίδευση ενηλίκων

Φοιτητές/σπουδαστές, προσωπικό, στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων, πλατφόρμες πληροφορικής

Erasmus σχολεία

180

250 – 275

40%-55%

Προσωπικό, στρατηγικές συμπράξεις, διαδικτυακές πλατφόρμες

Erasmus συμμετοχή των νέων

150

190 – 210

25%-40%

Νέοι, προσωπικό, στρατηγικές συμπράξεις, πλατφόρμες πληροφορικής

Επιχορηγήσεις λειτουργίας (εθνικά γραφεία)

55

63

15%

Υποστήριξη πολιτικής

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(διδασκαλία και έρευνα στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης)

30

45

50%

 

Αθλητισμός

ΜΔ

34

ΜΔ

 

1 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

1 :

19 δισ. ευρώ, λαμβανομένου υπόψη του αναμενόμενου πληθωρισμού κατά την περίοδο 2014-2020. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 16,9 δισ. ευρώ σε «σταθερές» τιμές 2011.

2 :

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.

3 :

Η διεθνής συνεργασία χρηματοδοτείται από το κονδύλιο του πολυετούς προϋπολογισμού για την εξωτερική πολιτική και περιλαμβάνει τα προγράμματα Tempus, Alfa, Edulink και μέρος του Erasmus Mundus.


Side Bar