Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Erasmus for Alle: 5 mio. kan få EU-støtte

Bruxelles, den 23. november 2011 - Op til 5 mio. mennesker, hvilket er næsten dobbelt så mange som nu, kan få mulighed for at studere eller videreuddanne sig i udlandet med støtte fra Erasmus for Alle, det nye EU-program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, som Europa-Kommissionen i dag har fremsat forslag om. Blandt dem vil være næsten 3 mio. studerende og elever på videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. Kandidatstuderende vil også kunne udnytte en ny lånegarantiordning, der er etableret i samarbejde med EIB-gruppen. Det syvårige Erasmus for Alle-program, som vil have et samlet budget på 19 mia. EUR1, skal efter planen starte i 2014.

"Investering i uddannelse er den bedste investering, vi kan foretage i Europas fremtid. Studier i udlandet gør, at man bliver mere kvalificeret, udvikler sig personligt, bliver bedre til at tilpasse sig og får lettere ved at finde et job. Vi ønsker at sikre, at mange flere mennesker får del i EU 's støtte til at udnytte disse muligheder. Vi er også nødt til at investere mere i at forbedre kvaliteten af uddannelserne på alle niveauer, så vi kan hamle op med de bedste i verden, og så vi kan skabe flere job og større vækst", sagde Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Kommissionens forslag om Erasmus for Alle indebærer bl.a.:

  • 2,2 mio. studerende på de videregående uddannelser får mulighed for at modtage støtte til at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet (sammenlignet med 1,5 mio. under de nuværende programmer)

  • Dette tal indbefatter 135 000 studerende, der kan få støtte til at studere i et land uden for EU, samt studerende fra lande uden for EU, der kommer til EU for at studere

  • 735 000 elever i erhvervsuddannelse vil kunne gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet (sammenlignet med 350 000 under det nuværende program)

  • 1 mio. trænere og ungdomsarbejdere vil kunne få støtte til at undervise i udlandet (sammenlignet med 600 000 under det nuværende program)

  • 700 000 unge vil kunne få praktikophold i virksomheder i udlandet (sammenlignet med 600 000 under det nuværende program)

  • 330 000 kandidatstuderende vil kunne få lånegarantier til at finansiere studier i udlandet under en helt ny ordning

  • 540 000 unge vil kunne deltage i frivilligt arbejde i udlandet eller i ungdomsudvekslinger (sammenlignet med 374 000 under det nuværende program)

  • 34 000 studerende vil kunne få tilskud til en "fælles eksamen", som indebærer studier på mindst to højere læreanstalter i udlandet (sammenlignet med 17 600, der får støtte under det nuværende program)

  • 115 000 institutioner/organisationer, der er involveret i uddannelse og/eller ungdomsaktiviteter, samt andre organer vil kunne få støtte til at etablere mere end 20 000 "strategiske partnerskaber", gennemføre fælles initiativer og fremme udveksling af erfaring og knowhow

  • 4 000 uddannelsesinstitutioner og virksomheder vil kunne danne 400 "videnalliancer" og "sektorkvalifikationsalliancer "med henblik på at fremme beskæftigelsesegnethed, innovation og iværksætterånd.

Baggrund:

Erasmus for Alle samler alle de nuværende EU-ordninger og internationale ordninger for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt og erstatter syv eksisterende programmer med et enkelt2. Dette vil øge effektiviteten, gøre det lettere at ansøge om støtte og mindske overlapning og opsplitning.

Kommissionen foreslår en stigning på ca. 64 % i forhold til det nuværende syvårige budget. Det betyder, at der afsættes 19 mia. EUR til det nye program for 2014-2020. Dette tal tager hensyn til fremtidige skøn for inflationen og indbefatter udgifter til det planlagte internationale samarbejde – dvs. støtte til tredjelande som f.eks. de sydlige Middelhavslande3. Hvis man ser bort fra det internationale samarbejde, ville stigningen være på 72,6 %.

Det nye program fokuserer på EU-merværdi og systemiske virkninger og giver støtte til tre typer foranstaltninger: læringsmuligheder for den enkelte, både inden for og uden for EU; institutionelt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer, virksomheder, lokale og regionale myndigheder og ngo'er; støtte til reformer i medlemsstaterne med henblik på at modernisere uddannelsessystemerne og fremme innovation, iværksætterånd og beskæftigelsesegnethed.

To tredjedele af midlerne vil blive brugt på mobilitetsfremmende støtte med sigte på at øge viden og kvalifikationer.

Den strømlinede struktur af det nye program – sammen med de betydeligt større investeringer – betyder, at EU vil kunne give studerende, praktikanter, unge, lærere, ungdomsarbejdere og andre mange flere muligheder for at forbedre deres kvalifikationer, personlige udvikling og beskæftigelsesegnethed. Erasmus for Alle vil også fremme forskning og undervisning i europæisk integration og støtte breddeidræt.

Siden 2007 har gennemsnitlig 400 000 mennesker hvert år modtaget EU-støtte til studier, uddannelse og frivilligt arbejde i udlandet. I henhold til Kommissionens forslag vil dette tal blive næsten fordoblet til knap 800 000 (i 2010 modtog 560 000 støtte i de 27 medlemsstater, se bilag 1).

Næste skridt

Dette forslag behandles nu i Rådet (de 27 medlemsstater) og Europa-Parlamentet, som træffer endelig beslutning om budgetrammen for perioden 2014-2020.

Yderligere oplysninger:

Se også MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

EU-kommissær Androulla Vassilious hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Europa-Kommissionen: Hjemmeside om uddannelse

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag 1:

Tabellen viser antallet af modtagere af EU-støtte til studier, uddannelse og deltagelse i frivilligt arbejde under programmet for livslang læring og Aktive unge-programmet i 2010. (Erasmus for Alle vil omfatte begge programmer og sigter mod at næsten fordoble antallet af modtagere i hele EU).

Land

Antal deltagere*

Programmet for livslang læring

Aktive unge

I alt

Belgien

12 000

4 500

16 500

Bulgarien

6 000

5 000

11 000

Cypern

1 500

1 000

2 500

Danmark

6 000

2 000

8 000

Det Forenede Kongerige

20 750

7 500

28 250

Estland

3 000

5 000

8 000

Finland

23 500

2 000

25 500

Frankrig

52 000

11 000

63 000

Grækenland

8 000

2 500

10 500

Irland

4 000

2 000

6 000

Italien

43 500

6 000

49 500

Letland

4 500

3 000

7 500

Litauen

7 000

4 500

11 500

Luxembourg

1 000

900

1 900

Malta

250

100

350

Nederlandene

19 500

3 000

22 500

Polen

23 000

10 500

33 500

Portugal

21 000

2 500

23 500

Rumænien

12 500

7 500

2 0000

Slovakiet

6 000

3 500

9 500

Slovenien

3 500

2 000

5 500

Spanien

52 000

10 500

62 500

Sverige

8 500

3 500

12 000

Tjekkiet

14 000

3 000

17 000

Tyskland

63 000

15 000

78 000

Ungarn

8 000

4 500

12 500

Østrig

11 000

2 500

13 500

I alt

435 000

125 000

560 000

* Alle tal er afrundet til nærmeste 100. Tallene indbefatter deltagere i mobilitetsprojekter, der ikke har rejst for at studere, uddanne sig eller arbejde i udlandet, f.eks. skoleklasser.

Bilag 2:

Foreslået støtte efter sektor 2014-2020, sammenlignet med programmerne for 2007-2013 (mio. EUR, EU-27)

Erasmus for Alle:

Programmer 2007-2013

Gennemsnit pr. år
2014-2020

Stigning i %

Hovedfokus

Erasmus - videregående uddannelse (herunder videregående erhvervs­uddannelse)

585

1 100-1 150

85 %-95 %

Studerende, personale, fælles programmer, mastere, strategiske partnerskaber, videnalliancer

Erasmus - videregående uddannelse (international dimension) (udgiftsområde 4)

220

259

17 %

Studerende, personale og kapacitets­opbygning, særlig i nabolandene

Erasmus - uddannelse (erhvervsuddan­nelse og voksenunder­visning)

330, heraf 60 for voksenud­dannelse

500-540, heraf ca. 110 inden for voksen­uddannelses­området

50 %-60 % samlet set omkring 80 % for voksenuddan­nelse

Studerende, personale, strategiske partnerskaber, sektorkvalifikations­alliancer, it-platforme

Erasmus - skoler

180

250-275

40 %-55 %

Personale, strategiske partnerskaber, webplatforme

Erasmus – inddragelse af unge

150

190-210

25 %-40 %

Unge, personale, strategiske partnerskaber, it-platforme

Driftstilskud (nationale agenturer)

55

63

15 %

Støtte til politikker

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(undervisning og forskning i europæisk integration)

30

45

50 %

 

Sport

NA

34

NA

 

1 :

19 mia. EUR under hensyn til den forventede inflation i 2014-2020. Det svarer til 16,9 mia. EUR i faste 2011priser.

2 :

Programmet for livslang læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Aktive unge, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og det bilaterale samarbejdsprogram med industrialiserede lande.

3 :

Det internationale samarbejde finansieres over budgetposten for foranstaltninger udadtil i det flerårige budget og omfatter Tempus, Alfa, Edulink og dele af Erasmus Mundus.


Side Bar