Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Erasmus pro všechny: 5 milionů evropských občanů se může těšit na finanční prostředky EU

Brusel 23. listopadu 2011 – Až 5 milionů osob, což je téměř dvakrát více než doposud, může dostat příležitost studovat nebo se připravovat na povolání v zahraničí díky stipendiu Erasmus pro všechny (Erasmus for All), novému programu EU v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, mládeže a sportu, který dnes navrhla Evropská Komise. Budou mezi nimi téměř 3 miliony vysokoškolských studentů a studentů odborného vzdělávání. Studenti řádného magisterského studia budou moci využít také nový systém záruk za půjčky vytvořený ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky. Sedmiletý program Erasmus pro všechny, jehož celkový rozpočet činí 19 miliard EUR1, má být zahájen v roce 2014.

„Investice do vzdělávání a odborné přípravy je tou nejlepší investicí, jakou můžeme pro budoucnost Evropy udělat. Studiem v zahraničí si lidé zlepšují dovednosti, rozvíjí osobnost a přizpůsobivost a posilují vyhlídky na získání zaměstnání. Chceme zajistit, aby podpora těchto příležitostí ze strany EU přinesla prospěch mnohem většímu počtu lidí. Musíme také více investovat do zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, abychom se mohli srovnávat se světovou špičkou a abychom zajistili více pracovních míst a vyšší růst“, řekla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Erasmus pro všechny navržený Komisí umožní, aby:

  • 2,2 milionu vysokoškolských studentů získaly stipendia a mohly tak strávily část svého vzdělávání a odborné přípravy v zahraničí (v porovnání s 1,5 milionem v rámci stávajících programů);

  • Tento údaj zahrnuje 135 000 studentů, kteří jsou příjemci stipendií za účelem studia mimo EU, a také studenty ze zemí mimo EU, kteří přijíždějí studovat do EU;

  • 735 000 studentů v rámci odborné přípravy strávilo část svého vzdělávání a přípravy v zahraničí (v porovnání s 350 000 v rámci stávajícího programu);

  • 1 milion učitelů, školitelů a pracovníků s mládeží obdrželo stipendium, které jim umožní vyučovat nebo školit v zahraničí (v porovnání s 600 000 v rámci stávajících programů);

  • 700 000 mladých lidí absolvovalo stáž u společností v zahraničí (v porovnání s 600 000 v rámci stávajícího programu);

  • 330 000 studentů v magisterském programu využilo v rámci zcela nového systému záruku na půjčku, která by jim pomohla financovat studium v zahraničí;

  • 540 000 mladých lidí mohlo vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí nebo se zúčastnit výměnných programů pro mládež (v porovnání s 374 000 v rámci stávajícího programu);

  • 34 000 studentů obdrželo granty na „společný diplom“, jehož získání je podmíněno studiem na alespoň dvou vysokoškolských institucích v zahraničí (v porovnání s 17 600 v rámci stávajícího programu);

  • 115 000 institucí/organizací působících ve vzdělávání, odborné přípravě nebo v oblasti aktivit pro mládež či jiné orgány navázalo více než 20 000 „strategických partnerství“ s cílem provést společné iniciativy a podporovat výměnu zkušeností a know-how;

  • 4 000 vzdělávacích institucí a podniků vytvořilo 400 „znalostních aliancí“ a „aliancí pro dovednosti v odvětví“ s cílem posílit zaměstnatelnost, inovace a podnikání.

Souvislosti

Erasmus pro všechny sjednotí všechny současné programy EU a mezinárodní programy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a nahradí sedm stávajících programů2 jedním. To povede ke zvýšení efektivity, snazšímu podávání grantových žádostí a také k odstranění roztříštěnosti a překrývání programů.

Komise navrhuje přibližně 64% navýšení v porovnání se stávajícím sedmiletým rozpočtem, což znamená, že na nové programy pro období 2014–2020 bude přiděleno 19 miliard EUR. Tato částka zohledňuje odhadovanou míru inflace pro příští období a zahrnuje očekávané výdaje na mezinárodní spolupráci – tedy stipendia pro „třetí země“, např. země v jižním Středomoří3. Bez zohlednění mezinárodní spolupráce by uvedené navýšení představovalo 72,6 %.

Nový program se bude soustředit na přidanou hodnotu EU a systémové dopady a bude podporovat tři druhy činností: vzdělávací příležitosti pro jednotlivce v členských státech i mimo ně; institucionální spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, mládežnickými organizacemi, podniky, místními a regionálními orgány a nevládními organizacemi; reformy v členských státech zaměřené na modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy a na podporu inovací, podnikání a zaměstnatelnosti.

Dvě třetiny těchto finančních prostředků budou použity na granty na podporu mobility, aby docházelo ke zlepšování znalostí a dovedností.

Racionalizovaná struktura nového programu a výrazně zvýšené investice umožní EU, aby poskytla studentům, stážistům, mladým lidem, učitelům, mladým pracovníkům, a nejen jim, mnohem více příležitostí, jak si zlepšit dovednosti, osobně se rozvíjet a zlepšit vyhlídky na zaměstnání. Erasmus pro všechny podpoří rovněž výzkum a výuku týkající se evropské integrace a sport na rekreační úrovni.

Od roku 2007 obdrželo stipendia EU na studium, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnost v zahraničí průměrně 400 000 osob ročně. Podle návrhu Komise by se tento počet takřka zdvojnásobil na 800 000. (V roce 2010 obdrželo ve 27 členských státech stipendia 560 000 osob, viz příloha 1).

Další kroky

O tomto návrhu nyní jednají Rada (27 členských států) a Evropský parlament, jež rozhodnou o konečné podobě rozpočtového rámce na období 2014–2020.

Další informace:

Viz také MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Internetové stránky komisařky Vassiliou

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Evropská komise: internetové stránky Education and Training

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Příloha 1:

Tabulka uvádí počet příjemců grantů EU na studium, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnosti v rámci programu celoživotního učení a programu Mládež v akci za rok 2010. (Erasmus pro všechny v sobě obsáhne oba programy a bude usilovat o téměř dvojnásobný počet příjemců z celé EU)

Země

Počet účastníků*

Program celoživotního učení

Mládež v akci

Celkem

Rakousko

11000

2500

13500

Belgie

12000

4500

16500

Bulharsko

6000

5000

11000

Kypr

1500

1000

2500

Česká republika

14000

3000

17000

Dánsko

6000

2000

8000

Estonsko

3000

5000

8000

Finsko

23500

2000

25500

Francie

52000

11000

63000

Německo

63000

15000

78000

Řecko

8000

2500

10500

Maďarsko

8000

4500

12500

Irsko

4000

2000

6000

Itálie

43500

6000

49500

Lotyšsko

4500

3000

7500

Litva

7000

4500

11500

Lucembursko

1000

900

1900

Malta

250

100

350

Nizozemsko

19500

3000

22500

Polsko

23000

10500

33500

Portugalsko

21000

2500

23500

Rumunsko

12500

7500

20000

Slovensko

6000

3500

9500

Slovinsko

3500

2000

5500

Španělsko

52000

10500

62500

Švédsko

8500

3500

12000

Spojené království

20750

7500

28250

Celkem

435000

125000

560000

* Všechny číselné údaje se zaokrouhlují na nejbližší stovku. Údaje zahrnují i účastníky projektů v oblasti mobility, kteří za studiem, učením či prací do zahraničí nevycestovali, například školní třídy.

Příloha 2:

Navrhované úrovně financování podle jednotlivých odvětví na období 2014 – 2020, ve srovnání s programy na období 2007 – 2013 (v milionech EUR, za EU-27)

Erasmus pro všechny

Programy za období 2007-2013

Roční průměr za období
2014-2020

Nárůst v %

Zaměření

Erasmus – vysokoškolské vzdělávání (včetně terciárního OVP1)

585

1100 – 1150

85 % – 95 %

Studenti, zaměstnanci, společné programy, magisterské programy, strategická partnerství, znalostní aliance

Erasmus – vysokoškolské vzdělávání –mezinárodní rozměr (rozpočtová položka 4)

220

259

17%

Studenti, zaměstnanci a budování kapacit, zejména v sousedních zemích

Erasmus –odborná příprava (OVP1 a učení dospělých)

330, z toho 60 na učení dospělých

500 – 540, z toho přibližně 110 na učení dospělých

Celkově 50 % – 60 %, přibližně 80 % na učení dospělých

Studenti, zaměstnanci, strategická partnerství, aliance pro dovednosti v odvětví, IT platformy

Erasmus – školy

180

250 – 275

40 % – 55 %

Zaměstnanci, strategická partnerství, internetové platformy

Erasmus – účast mládeže

150

190 – 210

25 % – 40 %

Mladí lidé, zaměstnanci, strategická partnerství, IT platformy

Grant na provozní náklady (národní agentury)

55

63

15 %

Podpora politiky

75

92

20 %

 

Jean Monnet

(výuka a výzkum v oblasti evropské integrace)

30

45

50 %

 

Sport

NA

34

 NA

 

1 Odborné vzdělávání a příprava

1 :

Částka 19 miliard EUR zohledňuje odhadovanou inflaci v období 2014–2020. Jde o ekvivalent 16,9 miliardy EUR v „pevných“ cenách z roku 2011.

2 :

Program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a programy dvoustranné spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi.

3 :

Mezinárodní spolupráce je financovaná v rámci položky pro vnější vztahy z víceletého rozpočtu a patří do ní programy Tempus, Alfa, Edulink a část programu Erasmus Mundus.


Side Bar