Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Klimatförändringen: Skärpta EU-regler för övervakning av utsläpp av växthusgaser

Bryssel, den 23 november 2011 – Korrekta uppgifter i rätt tid om utsläpp av växthusgaser är av stor vikt om man vill veta om EU och dess medlemsstater är på rätt väg mot att uppfylla sina utsläppsmål och för att utveckla en ny och stabil politik för att ta itu med klimatförändringen. I dag lade Europeiska kommissionen fram förslag på lagstiftning som kraftigt förbättrar övervakningen och rapporteringen av utsläpp av växthusgaser, framförallt för att uppfylla de nya kraven i EU:s paket med klimat‑ och energilagar för perioden 2013–2020.

- Genom att det förbättrar insynen, samordningen och kvaliteten på inrapporterade uppgifter bidrar dagens förslag till att vi får en klarare bild av hur långt vi kommit i fråga om att uppnå våra utsläppsmål. Förslaget hjälper också till att övervaka och rapportera utsläpp från bland annat markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), flygfart och havstransporter. Förhoppningsvis ska dessa nya regler också tjäna som förebild både vid internationella klimatförhandlingar och i fråga om insyn i utvecklingsländers klimatåtgärder, säger Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor.

EU och medlemsstaterna samarbetar redan om övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med ett beslut som antogs 2004 1 . De tar fram årliga inventeringar av växthusgaser som används för att mäta framstegen i fråga om att uppnå utsläppsmålen i Kyotoprotokollet. De samlar också in och offentliggör information om prognoser för utsläpp av växthusgaser och sin politik och sina åtgärder för att minska utsläppen.

Dagens regler baseras i stort sett på kraven som har sin grund i Kyotoprotokollet. Den föreslagna nya förordningen förbättrar denna övervaknings‑ och rapporteringsmekanism, vilket överensstämmer med kraven i 2009 års klimat‑ och energipaket. Den går ett steg längre än Kyotoprotokollet genom att ge ökad insyn i uppgifter och information och genom att se till att EU:s åtaganden i fråga om klimatförändringar följs.

De viktigaste målen för ändringen är följande:

  • Att ytterligare underlätta utvecklingen av den innovativa EU-klimatpolitiken genom att ta itu med utsläpp från bland annat markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), flygfart och havstransporter, och genom att stödja anpassningen till klimatförändringen.

  • Att hjälpa EU och medlemsstaterna att se hur långt de kommit i fråga om att uppnå utsläppsmålen för 2013–2020.

  • Att ytterligare förbättra kvaliteten på inrapporterade uppgifter.

  • Att se till att EU och medlemsstaterna efterlever dagens och kommande internationella krav och åtaganden när det gäller övervakning och rapportering . Detta omfattar rapportering om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer samt åtaganden som härrör från 2009 års Köpenhamnsöverenskommelse och Cancúnöverenskommelsen från 2010.

  • Att införa regler om att medlemsstaterna ska rapportera om hur de använder intäkter från utauktionering av utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Medlemsstaterna har åtagit sig att använda minst hälften av intäkterna från sådana auktioner till att bekämpa klimatförändringar i EU och i tredjeländer.

Ändringen av övervakningsmekanismen kommer att omfatta nationella myndigheters övervakning och rapportering av utsläpp. Den måste godkännas av rådet och Europaparlamentet för att bli lag. Särskilda bestämmelser om övervakning och rapportering för företag i fråga om utsläpp från anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter kommer att införas genom separat genomförandelagstiftning.

(se http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ) .

Se även Q & A MEMO/11/816

Kontaktpersoner :

Isaac Valero Ladron (+32-2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32-2 298 72 78)

1 :

Beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet .


Side Bar