Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Podnebne spremembe: okrepitev pravil Evropske unije za spremljanje emisij toplogrednih plinov

Bruselj, 2 3. novembra 2011 – Pravočasni in natančni podatki o emisijah toplogrednih plinov (TGP) so ključni za oceno, ali EU in njene države članice dosegajo svoje cilje glede emisij, in za oblikovanje stabilnih novih politik za reševanje podnebnih izzivov. Evropska komisija je danes predlagala zakonodajni akt za znatno okrepitev spremljanja in sporočanja emisij TGP, zlasti za izpolnjevanje novih zahtev iz podnebno-energetskega svežnja zakonodaje EU za obdobje 2013–2020.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dejala: „Današnji predlog z izboljšanjem preglednosti, usklajevanja in kakovosti sporočenih podatkov prispeva k boljšemu sledenju napredku pri doseganju naših ciljev glede emisij. S tem predlogom bo med drugimi sektorji tudi olajšano spremljanje in sporočanje emisij iz rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) ter zračnega in pomorskega prevoza. Upamo, da bodo ta nova pravila tudi zgled pri mednarodnih pogajanjih o podnebju in referenčno merilo za preglednost podnebnih ukrepov razvitih držav.“

EU in države članice že sodelujejo pri spremljanju in sporočanju vrednosti emisij TGP pod pogoji iz odločbe iz leta 2004 1 . Pripravljajo letne evidenčne podatke o TGP, ki se uporabljajo za oceno napredka pri doseganju ciljnih emisij iz Kjotskega protokola. Zbirajo in objavljajo tudi informacije o napovedih TGP ter o svojih politikah in ukrepih za zmanjšanje emisij.

Veljavna pravila v glavnem temeljijo na zahtevah iz Kjotskega protokola. Predlagana nova uredba razširja ta mehanizem za spremljanje in sporočanje v skladu z zahtevami iz podnebno-energetskega svežnja iz leta 2009. Pri zagotavljanju preglednosti sporočenih podatkov in informacij ter zagotavljanju skladnosti z obveznostmi EU glede podnebnih sprememb nekoliko presega Kjotski protokol.

Glavni cilji predlagane revizije so:

  • omogočiti nadaljnji razvoj inovativne mešanice podnebnih politik EU z obravnavo emisij iz rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF), zračnega in pomorskega prevoza med drugimi sektorji ter s podporo prilagajanju podnebnim spremembam,

  • pomagati EU in državam članicam pri sledenju napredku pri doseganju njihovih ciljnih emisij za obdobje 2013–2020,

  • dodatno izboljšati kakovost sporočenih podatkov,

  • zagotoviti, da EU in države članice izpolnjujejo sedanje in prihodnje obveznosti glede spremljanja in poročanja. Te vključujejo poročanje o finančni in tehnični podpori državam v razvoju ter obveznosti iz Københavnskega sporazuma iz leta 2009 in sporazumov iz Cancúna iz leta 2010,

  • vzpostaviti operativne predpise za poročanje držav članic o njihovi uporabi prihodkov iz prodaje pravic na dražbi v sistemu trgovanja z emisijami EU. Države članice so se zavezale, da bodo vsaj polovico prihodkov iz takšnih dražb porabile za ukrepe za boj proti podnebnim spremembam v EU in tretjih državah.

Revizija mehanizma za spremljanje bo zajela spremljanje in sporočanje emisij s strani nacionalnih organov. Za to, da postane zakonsko zavezujoč, je potrebno soglasje Sveta in Evropskega parlamenta. Z ločenimi izvedbenimi akti se uvajajo posebne določbe o spremljanju in poročanju za podjetja v zvezi z emisijami iz naprav iz sistema trgovanja z emisijami (glej

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ) .

Glej tudi Q & A MEMO/11/816

Kontakta:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

1 :

Odločba 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola.


Side Bar