Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Zmena klímy: EÚ sprísňuje pravidlá monitorovania emisií skleníkových plynov

Brusel, 2 3. novembra 211 – Včasné a presné údaje o emisiách skleníkových plynov majú zásadný význam z hľadiska zisťovania, či EÚ a jej členské štáty priebežne plnia svoje ciele znižovania emisií a pracujú na nových stratégiách zameraných na riešenie otázky zmeny klímy. Európska komisia dnes predložila návrh nariadenia, ktorým dôjde k výraznému sprísneniu monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov, najmä v súvislosti s plnením nových požiadaviek vyplývajúcich z balíka právnych predpisov EÚ pre oblasť klímy a energetiky na roky 2013 až 2020.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Vďaka zlepšeniu transparentnosti, koordinácie a kvality nahlasovaných údajov prispeje dnešný návrh k získaniu lepšieho prehľadu o pokroku dosiahnutom pri plnení našich cieľov zníženia emisií. Tento návrh pomôže okrem iného pri monitorovaní a nahlasovaní emisií zo sektorov využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF), ako aj leteckej a námornej dopravy. Dúfame, že nové pravidlá sa stanú príkladom v rámci medzinárodných rokovaní k otázkami klímy a budú slúžiť ako referencia pre transparentnosť opatrení, ktoré na ochranu klímy prijímajú rozvinuté krajiny.“

EÚ a členské štáty už spolupracujú pri monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov na základe rozhodnutia prijatého v roku 2004 1 . Vypracúvajú ročné inventáre skleníkových plynoch používané na posudzovanie pokroku pri plnení cieľov znižovania emisií podľa Kjótskeho protokolu. Okrem toho zbierajú a uverejňujú informácie o prognózach skleníkových plynov a svojich stratégiách a opatreniach na znižovanie emisií.

Súčasné pravidlá vychádzajú prevažne z požiadaviek Kjótskeho protokolu. Navrhovaným novým nariadením sa zlepšuje tento mechanizmus monitorovania a nahlasovania v súlade s požiadavkami klimaticko-energetického balíka z roku 2009. Návrh ide o krok ďalej ako Kjótsky protokolu tým, že poskytuje väčšiu transparentnosť poskytovaných údajov a informácií a zabezpečuje súlad so záväzkami EÚ v oblasti zmeny klímy.

Hlavné ciele navrhovanej revízie:

  • Uľahčiť ďalšiu prácu na tvorbe inovatívnej poli tiky EÚ v oblasti zmeny klímy začlenením emisií z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF), ako aj leteckej a námornej dopravy, a podporovaním adaptácie na zmenu klímy,

  • pomôcť EÚ a členským štátom získať prehľad o pokroku pri plnení svojich cieľov znižovania emisií na roky 2013 až 2020,

  • ďalej zlepšovať kvalitu nahlasovaných údajov,

  • zabezpečiť, aby EÚ a členské štáty dodržiavali súčasné a budúce medzinárodné povinnosti a záväzky v oblasti monitorovania a nahlasovania. Patrí sem aj podávanie správ o finančnej a technickej pomoci poskytovanej rozvojovým krajinám a záväzky vyplývajúce z Kodanskej dohody z roku 2009 a Cancúnskych dohôd z roku 2010,

  • zaviesť operačné pravidlá, na základe ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, ako používajú zisky z aukcií kvót v rámci EU ETS (systému EÚ pre obchodovanie s emisiami). Členské štáty sa zaviazali, že aspoň polovicu svojich ziskov z takýchto aukcií investujú do opatrení na boj proti zmene klímy v EÚ a tretích krajinách.

Revízia mechanizmu monitorovania sa týka aj monitorovania a nahlasovania emisií vnútroštátnymi orgánmi. Právnu platnosť nadobudne až po schválení Radou a Európskym parlamentom. Špecifické ustanovenia o monitorovaní a nahlasovaní pre spoločnosti v súvislosti s emisiami zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje EU ETS, sa zavádzajú samostatným právnym predpisom

(pozri http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ).

Pozri aj otázky a odpovede v MEMO/11/816

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Rozhodnutie č. 280/2004/ES o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu.


Side Bar