Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Klimaatverandering: aangescherpte EU-regels voor de bewaking van broeikasgasemissies

Brussel, 23 november 2011 – Actuele en precieze gegevens over broeikasgasemissies zijn cruciaal om te weten of de EU en haar lidstaten op de goede weg zijn om hun emissiedoelstellingen te halen en om een doortimmerd beleid tegen de klimaatverandering uit te kunnen zetten. De Europese Commissie heeft vandaag wetgeving voorgesteld om de bewaking en de rapportage van broeikasgasemissies aanzienlijk te verbeteren. Zij doet dit met name om te kunnen voldoen aan de nieuwe vereisten in het kader van het Europese klimaat- en energiewetgevingspakket voor de periode 2013-2020.

Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaatactie: "Dit voorstel zal ons helpen om beter na te gaan hoeveel vorderingen we hebben gemaakt met het oog op onze emissiedoelstellingen doordat het voorziet in verbeterde transparantie, coördinatie en kwaliteit van de gerapporteerde gegevens. Met dit voorstel zullen ook emissies die voortvloeien uit landgebruik, veranderingen in het landgebruik en bosbouw, en sectoren als luchtvaart en zeevervoer beter kunnen worden opgevolgd. Wij hopen dat deze nieuwe regels als voorbeeld zullen gelden in het kader van de internationale klimaatonderhandelingen en als ijkpunt op het gebied van transparantie zullen dienen voor de klimaatactie van ontwikkelde landen."

De EU en de lidstaten werken nu al samen voor de bewaking en rapportage van broeikasgasemissies in het kader van een beschikking die in 2004 1 is aangenomen. Jaarlijks stellen zij broeikasgasinventarissen op die worden gebruikt om de vorderingen bij het bereiken van de emissiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol te beoordelen. De EU en de lidstaten vergaren en publiceren ook prognoses van broeikasgasemissies en informatie over het beleid en maatregelen om deze emissies terug te dringen.

De huidige regels zijn grotendeels gebaseerd op de verplichtingen die voortvloeien uit het Kyoto-protocol. De voorgestelde nieuwe verordening versterkt dit bewakings- en rapportagesysteem conform de verplichtingen in het kader van het klimaat- en energiepakket van 2009. De verordening gaat een stap verder dan het Kyoto-protocol: ze voorziet in transparantere gegevens en informatie, en zorgt ervoor dat de verbintenissen van de EU op het gebied van klimaatverandering kunnen worden nagekomen.

De hoofddoelstellingen van de voorgestelde herziening zijn:

  • verdere ontwikkeling van de innovatieve EU-beleidsmix mogelijk maken door emissies die voortvloeien uit landgebruik, veranderingen in het landgebruik en bosbouw en sectoren als luchtvaart en zeevervoer aan te pakken, en door aanpassing aan de klimaatverandering te ondersteunen;

  • de EU en de lidstaten helpen na te gaan hoeveel vorderingen ze hebben gemaakt met het oog op hun emissiedoelstellingen voor 2013-2020;

  • de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens blijven verbeteren;

  • ervoor zorgen dat de EU en de lidstaten hun huidige en toekomstige internationale bewakings- en rapportageverplichtingen en -verbintenissen nakomen. Hieronder valt ook de rapportage over financiële en technische ondersteuning van ontwikkelingslanden en verbintenissen die voortvloeien uit het akkoord van Kopenhagen van 2009 en de afspraken van Cancún van 2010;

  • uitvoeringsbepalingen vaststellen die voor de lidstaten van toepassing zijn als ze rapporteren over de besteding van inkomsten uit emissierechten die ze in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) hebben geveild. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden minstens de helft van deze veilinginkomsten te besteden aan maatregelen tegen klimaatverandering in de EU en derde landen.

De herziening van het bewakingssysteem zal betrekking hebben op de bewaking en rapportage van emissies door nationale autoriteiten. Deze herziening moet door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd voor ze wetgeving kan worden. Specifieke bewakings- en rapportagevoorschriften voor ondernemingen met betrekking tot emissies uit installaties die onder de EU-ETS vallen, worden door middel van aparte uitvoeringsbepalingen ingevoerd

(zie http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ).

Zie ook V & A MEMO/11/816

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Beschikking nr. 280/2004/EG betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto.


Side Bar