Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

It-tibdil fil-klima: Intejbu r-regoli tal-UE għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

Brussell, it-2 3 ta’ Novembru 2011 – Huwa ta’ importanza kbira li jkollna dejta f’waqtha u preċiża dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra (GHG) sabiex inkunu nafu jekk l-UE u l-Istati Membri tagħha humiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tal-emissjonijiet tagħhom u biex jiġu żviluppati politiki ġodda b’saħħithom li jindirizzaw l-isfida klimatika . Illum il-Kummissjoni Ewropea pproponiet leġiżlazzjoni biex ittejjeb b'mod sinifikanti l-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet GHG, b’mod partikolari biex tissodisfa r-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-pakkett ta’ liġijiet għall-klima u l-enerġija tal-UE għall-perjodu 2013-2020.

Connie Hedegaard, il-Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika qalet: "Il-proposta tal-lum tikkontribwixxi biex inżommu rekord aħjar tal-progress tagħna lejn il-kisba tal-miri tal-emissjonijiet tagħna permezz tat-titjib tat-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-kwalità tad-dejta rrappurtata . Din il-proposta se tgħin ukoll fil-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet mill-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF), l-avjazzjoni u t-trasport marittimu fost setturi oħra . Nittamaw li dawn ir-regoli ġodda se jistabbilixxu wkoll eżempju fil-kuntest ta’ negozjati internazzjonali dwar il-klima u jservu bħala punt ta’ referenza għat-trasparenza tal-azzjoni klimatika minn pajjiżi żviluppati. "

L-UE u l-Istati Membri diġà jikkooperaw sabiex jimmontorjaw u jirrappurtaw l-emissjonijiet GHG taħt it-termini ta' Deċiżjoni adottata fl-2004 1 . Huma jipproduċu inventarji annwali tal-GHG li huma użati biex jiġi vvalutat il-progress lejn il-kisba tal-miri tal-emissjonijiet skont il-Protokoll ta' Kyoto . Huma jiġbru u jippubblikaw ukoll informazzjoni dwar il-projezzjonijiet tal-GHG u dwar il-politiki tagħhom u l-miżuri biex inaqqsu l-emissjonijiet .

Ir-regoli attwali huma fil-biċċa l-kbira bbażati fuq ir-rekwiżiti li jirriżultaw mill-Protokoll ta’ Kyoto . Ir-Regolament ġdid propost isaħħaħ dan il-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u rappurtar skont ir-rekwiżiti tal-pakkett tal-klima u l-enerġija tal-2009 . Dan ir-Regolament imur pass lil hinn minn Kyoto u jipprovdi għal trasparenza ikbar fid-dejta u l-informazzjoni mogħtija filwaqt li jiżgura l-konformità mal-impenji tal-UE dwar it-tibdil fil-klima .

L-għanijiet ewlenin tar-reviżjoni proposta huma :

  • Jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ulterjuri tat-taħlita politika innovattiva dwar il-klima tal-UE billi jiġu indirizzati l-emissjonijiet mill-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF), l-avjazzjoni u t-trasport marittimu, fost setturi oħra, u billi jkun hemm appoġġ għall-adattament għat-tibdil fil-klima ;

  • L-UE u l-Istati Membri jiġu mgħejuna jżommu rekord tal-progress lejn il-kisba tal-miri tal-emissjonijiet tagħhom għall-2013-2020 ;

  • Ikun hemm aktar titjib tal-kwalità tad-data rrappurtata ;

  • Ikun żgurat li l-UE u l-Istati Membri huma konformi mal-obbligi u l-impenji internazzjonali attwali u futuri dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar . Dan jinkludi r-rappurtar dwar l-appoġġ finanzjarju u tekniku mogħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u l-impenji li jirriżultaw mill-Qbil ta’ Kopenħagen tal-2009 u l-Ftehimiet ta’ Cancún tal-2010 ;

  • Jiġu stabbiliti regoli operattivi għall-Istati Membri biex jirrappurtaw dwar l-użu tagħhom tad-dħul mill-irkant tal-kwoti fis-sistema tal-UE tan-negozjar ta’ kwoti tal-emissjonijiet (EU ETS) . L-Istati Membri ntrabtu li jonfqu tal-anqas nofs id-dħul minn dawn l-irkantijiet fuq miżuri kontra t-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi .

Ir-reviżjoni tal-Mekkaniżmu ta’ Monitoraġġ se jkopri l-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali . Ir-reviżjoni teħtieġ l-approvazzjoni tal-Kunsill u l-Parlament Ewropew sabiex issir liġi . Qed jiġu introdotti dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ monitoraġġ u rappurtar għall-kumpaniji relatati mal-emissjonijiet mill-istallazzjonijiet koperti mill-EU-ETS permezz ta’ leġiżlazzjoni separata ta’ implimentazzjoni (ara http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ) .

Ara wkoll Q & A MEMO/11/816

Kuntatti :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE li tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat il-Protokoll ta’ Kyoto .


Side Bar