Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Klimato kaita. Geresnės ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos taisyklės

Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Laiku teikiami tikslūs šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo duomenys yra būtini norint žinoti, ar ES ir jos valstybės narės laikosi savo su išmetamaisiais teršalais susijusių uždavinių, ir rengiant naujas veiksmingas strategijas klimato kaitos problemai spręsti. Šiandien Europos Komisija pasiūlė teisės aktą, kuriuo labai patobulinama ŠESD išmetimo stebėsena ir susijusių ataskaitų teikimas, visų pirma siekiant įvykdyti naujus reikalavimus, keliamus 2013–2020 m. laikotarpiui skirtų ES klimato ir energetikos srities įstatymų rinkinyje.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Šiandienis pasiūlymas, kuriuo gerinami teikiamų duomenų skaidrumas, koordinavimas ir kokybė, padės stebėti mūsų pažangą vykdant teršalų išmetimo mažinimo siekius. Be to, šis pasiūlymas padės vykdyti išmetamųjų teršalų, susidarančių dirbant žemę, pakeitus žemės naudojimo paskirtį ir kertant miškus, taip pat aviacijos, jūrų transporto ir kai kuriuose kituose sektoriuose išmetamų teršalų kiekio stebėseną ir teikti jos ataskaitas. Viliamės, kad šios naujos taisyklės taip pat taps pavyzdžiu tarptautinėse derybose dėl klimato kaitos ir išsivysčiusių šalių veiksmų klimato srityje skaidrumo etalonu.“

ES ir valstybės narės jau bendradarbiauja, vykdydamos išmetamųjų ŠESD stebėseną ir teikdamos jos ataskaitas pagal 2004 m. priimto sprendimo 1 nuostatas. Jos sudaro metinius ŠESD aprašus, naudojamus vertinant Kioto protokole nustatytų su išmetamaisiais teršalais susijusių uždavinių įgyvendinimo pažangą. Be to, valstybės narės renka ir skelbia informaciją apie ŠESD prognozes ir savo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijas bei priemones.

Dabartinės taisyklės yra daugiausia grįstos reikalavimais, nustatytais Kioto protokole. Siūlomu nauju reglamentu ši stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema patobulinama pagal 2009 m. klimato ir energetikos srities teisės aktų reikalavimus. Juo numatoma daugiau veiksmų, nei įpareigoja Kioto protokolas: užtikrinamas didesnis duomenų ir informacijos skaidrumas ir ES klimato kaitos įsipareigojimų laikymasis.

Pagrindiniai siūlomų pakeitimų tikslai yra:

  • sudaryti sąlygas toliau kurti novatorišką ES klimato politikos derinį mažinant išmetamųjų teršalų, susidarančių dirbant žemę, pakeitus žemės naudojimo paskirtį ir kertant miškus, taip pat aviacijos, jūrų transporto bei kituose sektoriuose išmetamų teršalų kiekį ir remiant prisitaikymą prie klimato kaitos;

  • padėti ES ir valstybėms narėms stebėti pažangą, pasiektą įgyvendinant savo 2013–2020 m. su išmetamaisiais teršalais susijusius uždavinius;

  • toliau gerinti pateikiamų duomenų kokybę;

  • užtikrinti, kad ES ir valstybės narės laikytųsi dabartinių ir būsimų tarptautinių stebėsenos ir ataskaitų teikimo prievolių ir įsipareigojimų. Tai apima ataskaitų apie finansinę ir techninę paramą, suteiktą besivystančioms šalims, bei įsipareigojimus pagal 2009 m. Kopenhagos susitarimą ir 2010 m. Kankūno susitarimus teikimą;

  • nustatyti veiklos taisykles, kurių laikydamosi valstybės narės teiktų ataskaitas apie pajamų, gautų iš apyvartinių taršos leidimų aukcionų pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ŠESD ATLPS), panaudojimą. Valstybės narės įsipareigojo bent pusę tokiuose aukcionuose gautų pajamų išleisti priemonėms, kuriomis kovojama su klimato kaita ES ir trečiosiose šalyse.

Stebėsenos sistemos pakeitimai taip pat susiję su nacionalinių valdžios įstaigų vykdoma išmetamųjų teršalų stebėsena ir atitinkamų ataskaitų teikimu. Pasiūlymas taps teisės aktu tik Tarybai ir Europos Parlamentui jį patvirtinus. Atskiru įgyvendinimo teisės aktu nustatomos konkrečios stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuostatos įmonėms, susijusioms su įrengimų, kuriems taikoma ES ŠESD ATLPS, išmetamais teršalais

(žr. http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ).

Taip pat žr. Klausimus ir atsakymus, MEMO/11/816

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron , tel. +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg , tel. +32 2 298 72 78

1 :

Sprendimas Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo.


Side Bar