Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos: EU:n sääntöjä kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta parannetaan

Bryssel, 2 3.11.2011 – Kasvihuonekaasujen päästöistä tarvitaan ajoissa tarkkoja tietoja, jotta voidaan tietää, edistyvätkö EU ja jäsenvaltiot odotetusti kohti päästötavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tietoja tarvitaan, jotta voidaan päättää uusista toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Euroopan komissio ehdotti tänään lainsäädäntöä, jolla parannetaan merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa ja niistä raportointia. Erityisesti tavoitteena on täyttää uudet EU:n ilmasto- ja energiapakettiin perustuvat vaatimukset kaudelle 2013–2020.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard totesi seuraavaa: ”Tänään tehtävällä ehdotuksella parannetaan avoimuutta, koordinaatiota ja raportoitujen tietojen laatua, ja siten sen avulla voidaan paremmin tarkkailla edistymistämme kohti päästötavoitteita. Ehdotuksen perusteella voidaan myös seurata ja raportoida päästöjä, jotka ovat peräisin muun muassa maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta (LULUCF), ilmailusta ja meriliikenteestä. Toivomme, että nämä uudet säännöt toimivat myös esimerkkinä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa sekä vertailutasona teollisuusmaiden ilmastotoimien avoimuudelle."

EU ja jäsenvaltiot tekevät jo yhteistyötä kasvihuonekaasujen päästöjen seurannassa ja raportoinnissa vuonna 2004 tehdyn päätöksen 1 perusteella. Ne laativat vuosittaiset kasvihuonekaasuinventaariot, joita käytetään arvioitaessa edistymistä Kioton pöytäkirjan päästötavoitteiden saavuttamisessa. Ne myös kokoavat ja julkaisevat tietoa kasvihuonekaasujen kehitysarvioista sekä päästöjen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista ja toimenpiteistä.

Nykyiset säännöt perustuvat pitkälti Kioton pöytäkirjan vaatimuksiin. Uudella asetuksella parannetaan tätä seuranta- ja raportointijärjestelmää vuonna 2009 annetun ilmasto- ja energiapaketin vaatimusten mukaisesti. Asetuksessa mennään Kioton pöytäkirjaa pidemmälle, koska siinä lisätään tietoja koskevaa avoimuutta ja varmistetaan EU:n ilmastonmuutossitoumusten noudattaminen.

Ehdotetun tarkistuksen päätavoitteita ovat seuraavat:

  • edelleen kehittää EU:n innovatiivista ilmastopoliittisten keinojen yhdistelmää ottamalla huomioon muiden sektorien lisäksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta (LULUCF), ilmailusta ja meriliikenteestä aiheutuvat päästöt sekä tukemalla sopeutumista ilmastonmuutokseen;

  • auttaa EU:ta ja jäsenvaltioita tarkkailemaan edistymistä päästötavoitteiden saavuttamisessa kaudella 2013–2020;

  • parantaa edelleen raportoitujen tietojen laatua;

  • varmistaa, että EU ja jäsenvaltiot noudattavat nykyisiä ja tulevia kansainvälisiä seuranta- ja raportointivelvoitteita ja -sitoumuksia. Tähän kuuluu myös raportointi kehitysmaille annettavasta taloudellisesta ja teknisestä tuesta sekä vuonna 2009 annettuun Kööpenhaminan sitoumukseen ja vuonna 2010 tehtyihin Cancunin sopimuksiin perustuvista sitoumuksista.

  • asettaa jäsenvaltioille toiminnalliset säännöt siitä, miten raportoidaan niiden tulojen käytöstä, jotka saadaan päästöoikeuksien huutokaupasta EU:n päästökauppajärjestelmässä. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet käyttämään vähintään puolet huutokauppatuloista toimenpiteisiin, joilla torjutaan ilmastonmuutosta EU:ssa ja kolmansissa maissa.

Seurantajärjestelmän tarkistaminen kattaa kansallisten viranomaisten suorittaman päästöseurannan ja -raportoinnin. Ehdotus voi saada lainvoiman vasta kun sekä EU:n neuvosto että Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet sen. Yrityksille asetettavat seuranta- ja raportointisäännökset, jotka koskevat EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvia laitoksia, annetaan erillisessä täytäntöönpanolainsäädännössä

(katso http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm )

Katso myös MEMO/11/816 (kysymyksiä ja vastauksia)

Yhteyshenkilöt :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Päätös N:o 280/2004/EY järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi.


Side Bar