Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kliimamuutused: EL tõhustab kasvuhoonegaaside heite seire-eeskirju

Brüssel, 23 . november 2011 – Täpsed ja õigeaegselt esitatud andmed kasvuhoonegaaside heite kohta on olulised selleks, et teada, kas EL ja liikmesriigid on järginud heitkoguste vähendamise ajakava, samuti selleks, et töötada välja uus tõhus poliitika kliimamuutustega võitlemiseks. Euroopa Komisjon tegi täna õigusakti ettepaneku, millega soovitakse oluliselt parandada kasvuhoonegaaside heite seiret ja seda kajastavat aruandlust. Eelkõige on uut seadust vaja selleks, et täita uusi nõudeid, mis tulenevad ELi kliima- ja energiapaketi seadustest ajavahemikuks 2013–2020.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas: „Parandades läbipaistvust, kooskõlastamist ja edastatavate andmete kvaliteeti, aitab tänane ettepanek pidada arvet edusammude üle, mida oleme teinud heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamisel. See ettepanek aitab muu hulgas tõhustada heitkoguste seiret ja seda käsitlevat aruandlust ka maakasutuse, maakasutuse muutumise, metsandus-, lennundus-, meretranspordi- ja muudes sektorites. Loodame, et need uued eeskirjad võetakse eeskujuks ka rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel ning et neid hakatakse kasutama arenenud riikide kliimameetmete läbipaistvuse võrdlusalusena.”

EL ja liikmesriigid teevad juba praegu koostööd kasvuhoonegaaside heite seire ja seda kajastava aruandluse valdkonnas vastavalt 2004. aastal vastuvõetud otsusele 1 . Nad koostavad igal aastal kasvuhoonegaaside andmekogu, mida kasutatakse Kyoto protokolliga seatud eesmärgi täitmisel saavutatud edu hindamiseks. Samuti koguvad ja avaldavad nad teavet ka kasvuhoonegaaside prognooside ning heiteid käsitleva poliitika ja heitkoguste vähendamiseks võetud meetmete kohta.

Praegused eeskirjad põhinevad suures osas nõuetel, mis tulenevad Kyoto protokollist. Kavandatav uus määrus tõhustab praegust seire- ja aruandemehhanismi vastavalt 2009. aasta kliima- ja energiapaketi nõuetele. See on sammu võrra ees Kyotos võetud kohustustest, kuna sellega nõutakse esitatavate andmete ja teabe suuremat läbipaistvust ning tagatakse ELi poolt seoses kliimamuutustega võetud kohustuste täitmine.

Kavandatava ettepaneku peamised eesmärgid on järgmised:

  • edendada veelgi ELi innovatiivset kliimapoliitikat, püüdes vähendada maakasutuse, maakasutuse muutumise ja metsandus-, lennundus-, meretranspordi- ja muudes sektorites tekkivaid heitkoguseid ja toetades kliimamuutustega kohanemist;

  • aidata ELil ja liikmeesriikidel pidada arvestust aastateks 2013–2020 seatud heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamisel tehtud edusammude üle;

  • veelgi parandada edastatavate andmete kvaliteeti;

  • tagada, et EL ja liikmesriigid täidaksid oma praegused ja edaspidised rahvusvahelised kohustused seire ja aruandluse osas. See hõlmab aruandmist arenguriikidele antud finants- ja tehnilise abi kohta ning kohustusi, mis tulenevad 2009. aasta Kopenhaageni kokkuleppest ja 2010. aasta Cancúni kokkulepetest;

  • kehtestada tööeeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid annavad aru, kuidas nad kasutavad EL-i heitkogustega kauplemise süsteemis saastekvootide enampakkumistest saadavat tulu. Liikmesriigid on võtnud kohustuse kulutada vähemalt pool enampakkumistel saadud tulust selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ELis ja kolmandates riikides.

Seiremehhanismi ülevaatamine hõlmab kasvuhoonegaaside heite seiret ja riiklike ametiasutuste poolset aruandlust. Et sellest saaks seadus, peavad selle heaks kiitma nõukogu ja Euroopa Parlament. Ettevõtetele kehtestatavad heite seire ja aruandlusnõuded, mis on seotud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvate käitistega, nähakse ette eraldi rakendusaktiga.

(vt http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ) .

Vt ka Q & A MEMO/11/816

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Otsus nr 280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta .


Side Bar