Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Změna klimatu: EU zpřísňuje pravidla monitorování emisí skleníkových plynů

Brusel 23. listopadu 2011 – Včasné a přesné údaje o emisích skleníkových plynů jsou klíčové pro posouzení, zda je EU a její členské státy na správné cestě k plnění svých emisních cílů a zda se jí daří rozvíjet nové solidní strategie zaměřené na řešení problému klimatických změn. Evropská komise dnes předložila nařízení, kterým významně zpřísňuje monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, zejména s cílem splnit nové požadavky vyplývající z balíčku předpisů EU v oblasti klimatu a energetiky na období 2013–2020.

Komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Zlepšením transparentnosti, koordinace a kvality vykazovaných údajů přispěje dnešní návrh k lepšímu přehledu o pokroku dosaženém při plnění našich emisních cílů. Tento návrh přispěje mimo jiné k monitorování a vykazování emisí z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) či z letecké a námořní dopravy. Doufáme, že tato nová pravidla se stanou příkladem v kontextu mezinárodních jednání o klimatu a budou sloužit jako vzor transparentnosti opatření vyspělých zemí v oblasti klimatu.“

EU a členské státy již spolupracují na monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů na základě rozhodnutí přijatého v roce 2004 1 . Členské státy každoročně připravují inventury skleníkových plynů, které se používají k posouzení pokroku v plnění cílů stanovených Kjótským protokolem. Shromažďují a zveřejňují rovněž informace o prognózách emisí skleníkových plynů a o svých strategiích a opatřeních na snižování emisí.

Současná pravidla jsou z velké části založena na požadavcích plynoucích z Kjótského protokolu. Předkládané nové nařízení posiluje mechanismy monitorování a vykazování emisí v souladu s požadavky balíčku pro oblast klimatu a energetiky z roku 2009. Navrhované nařízení jde dokonce dále než Kjótský protokol a zajišťuje větší transparentnost poskytovaných údajů a informací i soulad se závazky EU v oblasti klimatu.

Hlavními cíli navrhované revize jsou:

   • usnadnit další rozvoj inovativní politiky EU v oblasti klimatu zaměřením se mimo jiné na emise z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) či z letecké a námořní dopravy a podporou přizpůsobení se změně klimatu;

   • pomoci EU a členským státům získat přehled o pokroku při plnění svých emisních cílů pro období 2013–2020;

   • dále zlepšit kvalitu vykazovaných údajů;

   • zajistit, aby EU a členské státy dodržovaly stávající a budoucí mezinárodní závazky a povinnosti ohledně monitorování a vykazování emisí. Mezi ně patří podávání zpráv o finanční a technické pomoci poskytované rozvojovým zemím a závazky vyplývající z Kodaňské dohody z roku 2009 a z cancúnských dohod z roku 2010;

   • zavést provozní pravidla pro členské státy upravující podávání zpráv o použití příjmů z dražeb povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Členské státy se zavázaly vynakládat alespoň polovinu příjmů z těchto dražeb na opatření pro boj proti změně klimatu v EU a ve třetích zemích.

Úprava mechanismu pro monitorování se týká i sledování a vykazování emisí vnitrostátními orgány. Nařízení vstoupí v platnost po schválení Radou a Evropským parlamentem. Zvláštní ustanovení pro monitorování a vykazování emisí ze zařízení zahrnutých do systému EU ETS pro společnosti jsou zaváděna pomocí samostatných prováděcích předpisů

(viz: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ) .

Viz také otázky a odpovědi v MEMO/11/816

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

1 :

Rozhodnutí č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu.


Side Bar