Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Изменение на климата: ЕС подобрява правилата за мониторинг на емисиите на парникови газове

Брюксел, 2 3 ноември 2011 г. Своевременните и точни данни за емисиите на парникови газове (ПГ) са от жизнена важност, за да се прецени доколко ЕС и държавите-членки се доближават до постигането на целевите нива на емисиите, както и за разработването на солидни нови политики в областта на изменението на климата. Днес Европейската комисия внесе законодателно предложение, което значително ще подобри мониторинга и докладването на емисиите от парникови газове, особено по отношение на постигането на новите изисквания, произтичащи от законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода 2013—2020 г.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Подобрявайки прозрачността, координацията и качеството на докладваните данни, днешното предложение дава значителен принос за напредъка ни към постигането на целевите нива на емисии. Това предложение също така ще подпомогне мониторинга и докладването на емисиите от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС), въздушния и морския транспорт и някои други сектори. Надяваме се новите правила също така да послужат за модел в контекста на международните преговори по въпросите на климата и да се превърнат в мерило за прозрачност на действията в областта на климата в развитите страни.“

ЕС и държавите-членки вече си сътрудничат в мониторинга и докладването на емисиите на ПГ в съответствие с решение, прието през 2004 г. 1 Те изготвят годишни инвентаризации на емисиите на парникови газове, които се използват за оценка на напредъка към постигането на целевите нива на емисии съгласно Протокола от Киото. Освен това, те събират и публикуват информация за прогнозните нива на емисии и за политиката и мерките си за тяхното намаляване.

Настоящите правила се базират до голяма степен на изискванията, произтичащи от Протокола от Киото. Новото предложение за регламент подобрява този механизъм за мониторинг и докладване в съответствие с изискванията на пакета в областта на климата и енергетиката от 2009 г. То е с крачка по-напред от изискванията от Киото, тъй като осигурява повече прозрачност на предлаганите данни и информация и гарантира спазването на ангажиментите на ЕС по отношение на изменението на климата.

Основните цели на предлаганите промени са:

  • Да улеснят по-нататъшното развитие на новаторските политики на ЕС в областта на климата като обхванат емисиите от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС), въздушния и морския транспорт, както и други сектори и да подпомогнат приспособяването към изменението на климата;

  • Да помогнат на ЕС и държавите-членки да следят напредъка си към постигането на целевите нива на емисии за периода 2013—2020 г.;

  • Да направят качеството на докладваните данни още по-добро;

  • Да гарантират, че ЕС и държавите-членки спазват настоящите и бъдещите си международни задължения за мониторинг и докладване. Това включва доклади за финансовото и техническо подпомагане, предоставено на развиващите се страни и за задълженията, произтичащи от Споразумението от Копенхаген от 2009 г. и Споразуменията от Канкун от 2010 г.;

  • Да въведат правила за работа на държавите-членки при докладването на начина, по който са използвали приходите от търговете на емисии в схемата на ЕС за търговия с емисии (EU ETS). Държавите-членки са поели задължението да изразходват поне половината от приходите от такива търгове за мерки за борба с изменението на климата в ЕС и трети страни.

Промяната на механизма за мониторинг ще обхване мониторинга и докладването на емисии от националните органи. Необходимо е одобрението на Съвета и Европейския парламент, за да се превърне в закон. Конкретните разпоредби за мониторинг и докладване за дружества, свързани с емисиите от инсталации, обхванати в EU ETS се въвеждат чрез отделни законодателни актове за изпълнение (виж

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm ).

Виж също Q & A MEMO/11/816

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Решение № 280/2004/ЕО относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове и прилагане на Протокола от Киото .


Side Bar