Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Utvecklingsbistånd: européerna visar ett överväldigande stöd för hjälp till världens fattiga

Bryssel den 23 november 2011 – Européerna vill prioritera hjälp till de fattiga, visar en ny studie. Enligt en ny Eurobarometer bejakar 84 % av de svarande utvecklingsbistånd för att hjälpa människor i hela världen ur fattigdomen. Majoriteten av medborgarna (84 %) stödjer också en tydlig inriktning av EU:s bistånd mot god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna, vilket också är den inriktning som Andris Piebalgs lyfte fram i sitt senaste förslag till politiskt initiativ ”En agenda för förändring”.

Samma studie visar att européerna är redo att aktivt hjälpa de fattiga – hälften av EU-medborgarna är villiga att betala mer för sina dagligvaror (t.ex. i form av rättvisemärkta produkter), om de vet att detta skulle vara till gagn för utvecklingsländerna.

Européerna har sänt ett tydligt budskap till politikerna i och utanför EU: också i dåliga tider är de fast och fullt inriktade på att hjälpa andra ur fattigdomen. Denna generositet måste matchas med politiskt ansvarstagande. Vi måste vara effektivare och öppnare för att visa upp resultaten av vårt bistånd samt bevisa att de medel som satsas verkligen ger resultat. Nästa veckas högnivåkonferens om biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea blir ett avgörande tillfälle att se över hur vi ytterligare kan effektivisera vårt bistånd, och jag är glad att se att vi har medborgarnas stöd i detta, sade utvecklingskommissionär Andris Piebalgs.

Europas ungdomar visar världens fattiga det starkaste stödet

Eurobarometern visar att Europas ungdomar (i åldrarna 15–24) uttrycker starkt stöd för utvecklingspolitiken. Av tio tillfrågade anser nio att det är viktigt att hjälpa de fattiga och 41 % anser att det är ”mycket viktigt”, jämfört med 35 % av dem som är äldre än 40. De unga visar också det starkaste engagemanget i frågan: 53 % av ungdomarna och 60 % av studenterna är villiga att betala mer för varor (t.ex. rättvisemärkta produkter) om detta skulle gagna världens fattiga. Ungdomarna visar också det starkaste stödet för att hålla löftet om förhöjda biståndsnivåer (69 % där genomsnittet för samtliga svarande är 62 %).

Övriga resultat

  • 62 % av EU-medborgarna är för en höjning av utvecklingsbiståndet till minst 0,7 % av EU:s BNI senast 2015.

  • 70 % anser att Afrika söder om Sahara är den del av världen som är i störst behov av bistånd mot fattigdomen, följd av Mellanöstern och Nordafrika (33 %).

  • 80 % är för en sammankoppling av utvecklingspolitiken med vissa av EU:s övriga politikområden, exempelvis migration, handel och energitillgång.

  • 42 % anser att biståndseffektiviteten främst kan ökas genom ett tätare samarbete med utvecklingsländerna själva, medan 36 % föredrar ett förbättrat samarbete med andra givarländer, exempelvis USA och Australien.

Bakgrund

Den särskilda Eurobarometern 375 om européernas möjligheter att göra skillnad i världen och utvecklingsbiståndet i framtiden genomfördes i 27 medlemsländer i september 2001. I barometern intervjuades 26 856 européer över 15 år. Syftet med undersökningen är att kartlägga allmänhetens åsikter om utvecklingsbistånd och utvecklingssamarbetet i framtiden inför högnivåkonferensen om biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea (som hålls den 29 november–2 december).

Högnivåkonferensen i Busan om biståndseffektivitet

Den fjärde högnivåkonferensen om biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea blir ett avgörande tillfälle att fortsätta ansträngningarna att förbättra biståndets effektivitet och stärka partnerskapen mellan utvecklingsländer, givare och icke-statliga organisationer samt framväxande ekonomier och den privata sektorn.

Konferensen erbjuder också en möjlighet att diskutera resultaten av tidigare globala åtaganden som gjorts i Paris och Accra och inrikta sig på och fördjupa åtaganden för att garantera att millennieutvecklingsmålen uppfylls senast 2015.

Agendan för förändring

I oktober 2011 lade Europeiska kommissionen fram sin agenda för förändring av EU:s utvecklingspolitik. I förslagen framställs en mer strategiskt inriktad EU-politik för att minska fattigdomen, bl.a. genom en mer riktad tilldelning av medel till utvecklingsbistånd.

Framtida EU-satsningar bör koncentreras till sektorer som är betydande för långsiktig och inkluderande tillväxt samt inriktad på länder som är i störst behov av externt stöd och där bistånd kan ge resultat. För att generera ytterligare medel kommer EU att undersöka innovativa sätt att finansiera utveckling, exempelvis genom att kombinera bidrag och lån. Kommissionen kommer även att uppmuntra EU och medlemsländerna att gemensamt utarbeta strategier och program (s.k. gemensam programplanering ) samt komma överens om en bättre arbetsfördelning sinsemellan för att öka biståndseffektiviteten.

EU som givare

Europeiska unionen som helhet (medlemsländerna tillsammans med EuropeAid och dess medel från kommissionens budget) är den största givaren av officiellt utvecklingsbistånd i världen och hjälper människor i fler än 150 länder. Under 2010 uppgick det till 53,8 miljarder euro (över 50 % av biståndet i världen). Europeiska kommissionen förvaltar årligen 11 miljarder euro i bistånd, vilket gör den till världens näst största givare.

För närmare upplysningar

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Länk till hela Eurobarometerundersökningen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Länk till agendan för förändring:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

Webbplats för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplats för EU-kommissionären för utveckling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar