Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Razvojna pomoč: Evropejci neomajno podpirajo pomoč najbolj prikrajšanim na svetu

Bruselj, 23. novembra 2011 – Najnovejša javnomnenjska raziskava kaže, da je za Evropejce pomoč revnemu prebivalstvu sveta zelo pomembna. Po izsledkih nove raziskave Eurobarometra 84 % vprašanih podpira razvojno pomoč, s katero se prispeva k izkoreninjanju revščine po vsem svetu. Prav tako velika večina državljanov EU (84 %) meni, da je treba pri zagotavljanju pomoči za države v razvoju večji poudarek nameniti dobremu upravljanju in človekovim pravicam, kar je predlagal tudi evropski komisar Piebalgs v svojem nedavnem predlogu „Agenda za spremembe“.

V skladu z izsledki navedene raziskave so evropski državljani pripravljeni aktivno pomagati revnim in polovica bi jih plačala več za vsakodnevne nakupe (npr. z izbiro izdelkov pravične trgovine), če bi bili prepričani, da bo to prineslo koristi državam v razvoju.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Evropejci pošiljajo jasno sporočilo politikom v EU in po svetu, da so tudi v težkih gospodarskih časih odločno zavezani pomagati drugim pri premagovanju revščine. Na solidarnost, ki so jo pokazali naši državljani, se moramo odzvati z ustrezno politično odgovornostjo. Naša pomoč mora postati učinkovitejša in preglednejša. Poskrbeti moramo, da bodo njeni rezultati vidni, hkrati pa pokazati, da lahko z namenjenimi sredstvi resnično veliko prispevamo. Forum na visoki ravni na temo učinkovitosti pomoči, ki bo naslednji teden potekal v mestu Busan v Severni Koreji, nam ponuja izvrstno priložnost za razmislek, kako bi lahko učinkovitost pomoči še povečali. Zadovoljen sem, da imamo pri uresničevanju tega cilja podporo državljanov.“

Evropska mladina – najmočnejši zaveznik revnega prebivalstva sveta

Izsledki raziskave Eurobarometra kažejo, da mladi v Evropi (stari od 15 do 25 let) močno podpirajo razvojno politiko: devet od desetih jih meni, da je pomembno pomagati revnim, 41 % pa jih je navedlo, da je tovrstna pomoč „zelo pomembna“, za kar se je opredelilo le 35 % ljudi, starejših od 40 let. Mladi poleg tega kažejo najmočnejšo osebno angažiranost na tem področju, saj bi bilo 53 % mladih in 60 % študentov pripravljenih plačati več za izdelke (npr. izdelke poštene trgovine), če bi s tem pomagali revnim po svetu. Mladi so tudi izrazili največjo podporo izpolnitvi obljube o povečanju sredstev za pomoč (69 %), medtem ko je povprečje istomislečih med vsemi izprašanimi 62 %.

Drugi izsledki

  • 62 % evropskih državljanov podpira povečanje razvojne pomoči na najmanj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka EU do leta 2015;

  • 70 % jih meni, da podsaharska Afrika zaseda prvo mesto med svetovnimi regijami, ki najbolj potrebujejo pomoč za boj proti revščini, sledita pa ji Bližnji Vzhod in Severn a Afrika (33 % vprašanih);

  • 80 % jih podpira vključevanje razvojnega vidika v druge politike EU, vključno s področji migracije, trgovine in dostopa do energije;

  • 42 % jih je prepričanih, da je za večjo učinkovitost pomoči pomembno predvsem tesnejše sodelovanje s samimi državami v razvoju, medtem ko se jih 36 % zavzema za boljše sodelovanje z drugimi donatorskimi državami, kot so ZDA in Avstralija.

Ozadje

Septembra 2011 je bila v vseh 27 državah članicah izvedena posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer št. 375 „Za resnično spremembo v svetu: Evropejci in prihodnost razvojne pomoči“, v okviru katere je bilo intervjuvanih 26 856 Evropejcev, starih 15 let ali več. Namen raziskave je bil oceniti javno mnenje glede razvojne pomoči in prihodnosti razvojnega sodelovanja še pred samim srečanjem na visoki ravni na temo učinkovitosti pomoči, ki bo potekalo od 29. novembra do 2. decembra v Busanu, Južni Koreji.

Forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči bo tokrat gostil Busan

Četrti forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči bo potekal v mestu Busan v Južni Koreji. Forum bo velika priložnost za usmeritev nadaljnjih prizadevanj v povečanje učinkovitosti pomoči ter krepitev partnerstev med državami v razvoju, donatorji in nevladnimi organizacijami, pa tudi s hitro rastočimi gospodarstvi in zasebnim sektorjem.

Poleg navedenega bo forum ponujal priložnost za razpravo o napredku pri zavezah, ki so bile na svetovni ravni sprejete v Parizu in Akri, poudarek pa bo tudi na utrjevanju zavez glede dosege razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015.

Agenda za spremembe

Evropska komisija je oktobra 2011 v okviru razvojne politike EU predstavila pobudo „Agenda za spremembe“. V njej je opisan bolj strateški pristop EU k zmanjševanju revščine, ki vključuje tudi bolj usmerjeno dodeljevanje finančnih sredstev za razvojno pomoč.

Poraba sredstev EU bi morala biti v prihodnje usmerjena na področja, ki so bistvenega pomena za dolgoročno in vključujočo rast, ter na države, ki zunanjo podporo najbolj potrebujejo in v katerih je učinek pomoči lahko največji. Da bi bilo na voljo več sredstev, bo EU proučila inovativne načine financiranja razvoja, kot je kombinacija nepovratnih sredstev in posojil. Poleg tega bo Komisija EU in države članice spodbujala, da skupaj pripravljajo strategije in programe (t. i. skupno programiranje) in si za doseganje večje učinkovitosti pomoči bolje razdelijo delo med seboj.

EU kot donatorica

Evropska unija kot celota (države članice in urad EuropeAid, sredstva, ki jih upravlja Komisija) je največja svetovna donatorica uradne razvojne pomoči in pomaga ljudem v več kot 150 državah. Leta 2010 je pomoč EU znašala 53,8 milijarde EUR, kar je več kot 50 % svetovne pomoči. Evropska komisija je odgovorna za upravljanje 11 milijard EUR pomoči letno, s čimer zaseda drugo mesto na svetu med donatorji.

Dodatne informacije

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Povezava na posebno raziskavo Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Povezava na Agendo za spremembe:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_sl.pdf

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontakti:

Catherine Ray +32 22969921

Wojtek Talko +32 22978551


Side Bar