Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Pomoc rozwojowa: Europejczycy w pełni popierają pomoc ubogim na świecie

Bruksela, dnia 23 listopada 2011 r. – Jak wynika z nowego sondażu Europejczycy nadal uważają pomoc ubogim za priorytet. 84% respondentów nowego badania Eurobarometru popiera pomoc rozwojową, która ma pomóc ludziom na całym świecie w przezwyciężeniu ubóstwa. Większość obywateli UE (84%) popiera także koncentrację pomocy udzielanej przez UE państwom rozwijającym się na dobrym rządzeniu i prawach człowieka – kierunek ten zaproponował komisarz Piebalgs w swoim najnowszym wniosku strategicznym „Program działań na rzecz zmian”.

Z tego samego badania wynika także, że Europejczycy są gotowi, by aktywnie uczestniczyć w pomaganiu ubogim – połowa obywateli UE zgodziłaby się płacić więcej za codzienne zakupy (np. za produkty będące przedmiotem sprawiedliwego handlu), gdyby wiedziała, że przyniosłoby to korzyści państwom rozwijającym się.

Komisarz ds. rozwoju UE, Andris Piebalgs, stwierdził: „Europejczycy wysyłają politykom w UE i poza nią czytelny przekaz: nawet w czasach trudności ekonomicznych są zdecydowani pomagać innym w przezwyciężeniu ubóstwa. Tej szczodrości musi towarzyszyć odpowiedzialność polityczna. Musimy bardziej skutecznie i przejrzyście wykazywać wyniki naszej pomocy oraz umieć udowodnić, że środki finansowe mogą spowodować istotne zmiany. Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Pusanie w Korei Południowej, będzie dobrą okazją, by zastanowić się, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność naszej pomocy. Cieszę się, że obywatele wspierają nas w dążeniu do realizacji tego celu."

Młodzież europejska – największy sojusznik ubogich na świecie

Według badania Eurobarometru młodzi Europejczycy (w wieku od 15 do 24 lat) wyrazili silne poparcie dla polityki rozwojowej. Dziewięciu na dziesięciu z nich uważa, że pomoc ubogim jest ważna, zaś 41% twierdzi, że jest ona „bardzo ważna”, w porównaniu z 35% w grupie wiekowej powyżej 40 lat. Młodzi Europejczycy wykazują także silne zaangażowanie osobiste w tę sprawę: 53% ludzi młodych i 60% studentów byłoby gotowe, by płacić więcej za produkty (np. będące przedmiotem sprawiedliwego handlu), gdyby przyniosło to korzyści ubogim na całym świecie. Młodzież wyraża także największe wsparcie dla dotrzymania obietnicy polegającej na zwiększeniu poziomu pomocy (69%, podczas gdy średnia dla wszystkich respondentów wynosi 62%).

Pozostałe wyniki

  • 62 % obywateli europejskich opowiada się za zwiększeniem pomocy rozwojowej do co najmniej 0,7% dochodu narodowego brutto UE do 2015 r.

  • 70 % uważa Afrykę subsaharyjską za część świata, która najbardziej potrzebuje pomocy na walkę z ubóstwem. Drugie miejsce zajmują Bliski Wschód i Afryka Północna (33%).

  • 80 % opowiada się za powiązaniem rozwoju z innymi politykami UE, dotyczącymi między innymi migracji, handlu czy dostępu do energii.

  • 42 % uważa, że skuteczność pomocy można zwiększyć głównie przez bliższą współpracę bezpośrednią z państwami rozwijającymi się, zaś 36% opowiada się raczej za lepszą współpracą z innymi państwami darczyńcami takimi jak USA i Australia.

Kontekst

Badanie specjalne Eurobarometru nr 375 „Działania na rzecz zmian na świecie: Europejczycy i przyszłość pomocy rozwojowej” zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich UE we wrześniu 2011 r. Przeprowadzono bezpośrednie rozmowy z 26 856 Europejczykami w wieku 15 lat lub więcej. Badanie ma na celu zebranie opinii społeczeństwa na temat pomocy rozwojowej oraz przyszłości współpracy rozwojowej przed spotkaniem na wysokim szczeblu w sprawie skuteczności pomocy w Pusanie w Korei Południowej (które odbędzie się w dniach 29 listopada – 2 grudnia br.).

Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy w Busan

Czwarte forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy w Pusanie w Korei Południowej będzie stanowić doskonałą okazję, by kontynuować wysiłki na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy i wzmocnienia partnerstw między państwami rozwijającymi się, darczyńcami i organizacjami pozarządowymi, a także wschodzącymi gospodarkami i sektorem prywatnym.

Forum będzie także okazją do omówienia postępów w realizacji zobowiązań globalnych podjętych już w Paryżu i Akrze, a także skoncentrowania się na zobowiązaniach dotyczących osiągnięcia milenijnych celów rozwoju do 2015 r. oraz pogłębienia tych celów.

Program działań na rzecz zmian

W październiku 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła „Program działań na rzecz zmian” w sprawie unijnej polityki rozwoju. We wnioskach nakreślone zostało bardziej strategiczne podejście UE do walki z ubóstwem, między innymi poprzez lepiej ukierunkowany przydział środków na pomoc rozwojową.

Wydatki Unii w przyszłości powinny koncentrować się na sektorach, które odgrywają kluczową rolę dla długoterminowego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, na państwach, które najbardziej potrzebują wsparcia zewnętrznego i gdzie pomoc może zmienić obecnie panującą sytuację. By pozyskać więcej zasobów, UE będzie badać innowacyjne sposoby finansowania rozwoju, takie jak połączenie dotacji i pożyczek. Komisja będzie także zachęcać UE oraz państwa członkowskie do tego, by wspólnie opracowały strategie i programy (tzw. „wspólne programowanie”) oraz lepiej podzieliły zadania między sobą w celu zwiększenia skuteczności pomocy.

UE jako darczyńca

Unia Europejska jako całość (państwa członkowskie, EuropeAid, fundusze zarządzane przez Komisję) jest największym darczyńcą oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju na świecie i pomaga ludziom w ponad 150 krajach. W 2010 r. UE udzieliła pomocy o wartości 53,8 mld euro (co stanowi ponad 50% pomocy w skali świata). Komisja Europejska odpowiada za zarządzanie pomocą w wysokości 11 mld euro w skali roku, co plasuje ją na drugim miejscu na liście największych darczyńców na świecie.

Więcej informacji

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Link do pełnej wersji specjalnego sprawozdania Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Link do Programu działań na rzecz zmian:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_pl.pdf

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa unijnego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar