Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Arenguabi : eurooplased toetavad maailma vaeste aitamist hoolimata majanduskriisist

Brüssel, 23. november 2011. Majanduskriisist hoolimata peavad eurooplased vaeste aitamist endiselt prioriteediks, sedastati uues uuringus. Uuele Eurobaromeetri uuringule vastanutest toetas 84 % arenguabi andmist, et aidata inimestel üle kogu maailma vaesusest välja tulla. Enamik ELi kodanikest (84 %) toetas samuti ELi abi kindlakäelist suunamist hea valitsemistava ja inimõiguste tarbeks arenevates riikides. See on suund, mille volinik Piebalgs esitas oma hiljutises poliitilises ettepanekus „Muutuste kava”.

Samas uuringus teatatakse, et eurooplased on valmis vaeseid aktiivselt aitama: pooled ELi kodanikud on nõus oma igapäevase ostukorvi, näiteks õiglase kaubanduse toodete eest rohkem maksma, kui nad teavad, et see läheb arenevate riikide hüvanguks.

ELi arenguvolinik Andris Piebalgs ütles: „Eurooplased saadavad ELi ja maailma poliitikutele selge sõnumi: isegi rasketes majanduslikes tingimustes soovivad nad endiselt kindlalt aidata teistel vaesusest väljuda. Sellise suuremeelsuse kõrvale tuleb asetada poliitiline vastutustunne. Me peame tõhusamalt ja läbipaistvamalt tegutsema, et näidata meie osutatud abi tulemusi ja tõendada, et fondidest on tõepoolest kasu. Järgmisel nädalal Lõuna-Koreas Busanis toimuval kõrgetasemelisel foorumil, kus käsitletakse abi tõhusust, on ülimalt hea võimalus analüüsida, kuidas saame oma abi veelgi tõhustada, ning meeldiv on näha, et kodanikud toetavad seda eesmärki.”

Euroopa noored – maailma vaeste tugevaimad liitlased

Euroopa noored (vanuses 15–24) näitasid oma tugevat toetust arengupoliitikale, avalikustab Eurobaromeeter. Üheksa noort kümnest leiavad, et vaeste aitamine on tähtis, ning 41 % arvab, et see on väga tähtis, võrrelduna 35 %ga üle 40aastastest vastanutest. Samuti näitavad noored üles tugevaimat isiklikku pühendumist selles küsimuses, kuna 53 % noortest ja 60 % üliõpilastest oleksid valmis poes maksma rohkem (nt õiglase kaubanduse toodete eest), kui see aitaks maailma vaeseid. Noored näitavad ka suurimat toetust abi suurendamise lubadusest kinnipidamisele (69 %, kusjuures kõikide vastanute keskmine oli 62 %).

Teised tulemused

  • 62 % Euroopa kodanikest pooldab arenguabi suurendamist aastaks 2015 vähemalt kuni 0,7 %-ni ELi kogurahvatulust.

  • 70 % leiab, et Sahara-tagune Aafrika moodustab osa maailmast, mis vajab kõige rohkem abi vaesuse vastu võitlemisel. Sellele järgnevad Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (33 %).

  • 80 % pooldab arenguküsimuste ühendamist teiste ELi poliitikavaldkondadega, näiteks rände-, kaubandus- või energiavarustusvaldkonnaga.

  • 42 % usub, et abi tõhusust saab peamiselt suurendada tihedamas koostöös arenevate riikidega, samas kui 36 % eelistab koostöö tõhustamist teiste doonorriikidega, näiteks USA ja Austraaliaga.

Taust

Eurobaromeetri eriuuring number 372 „Olukorra muutmine maailmas: eurooplased ja tulevane arenguabi” korraldati 27 ELi liikmesriigis 2011. aasta septembris. Personaalselt küsitleti 26 856 eurooplast vanuses 15 või üle selle. Uuringu eesmärk on teada saada inimeste arvamus arenguabi ja tulevase arengukoostöö kohta enne Lõuna-Koreas Busanis toimuvat kõrgetasemelist foorumi, kus käsitletakse abi tõhusust (foorum toimub 29. novembrist 2. detsembrini).

Busanis toimuv kõrgetasemeline foorum, kus käsitletakse abi tõhusust

Neljas kõrgetasemeline foorum, kus käsitletakse abi tõhusust ja mis toimub Lõuna-Koreas Busanis, on väga hea võimalus jätkata jõupingutusi abi tõhususe parandamiseks ja partnerlussuhete tugevdamiseks arenevate riikide, doonorriikide ja valitsusväliste organisatsioonide ning samuti areneva majandusega riikide ja erasektori vahel.

Kohtumisel on ka võimalus arutada Pariisis ja Accras võetud eelmiste üleilmsete kohustuste täitmisel tehtud edusamme ning samuti suunata oma tähelepanu ja jõupingutused sellele, et tagada aastatuhande arengueesmärkide saavutamine 2015. aastaks.

Muutuste kava

Euroopa Komisjon esitas 2011. aasta oktoobris ELi arengupoliitika „Muutuste kava”. Ettepanekutes sätestatakse strateegilisem ELi lähenemisviis vaesuse vähendamiseks, muu hulgas rahaliste vahendite sihipärasema jaotamise abil.

Euroopa Liidu abi peaks tulevikus keskenduma nendele valdkondadele, mis mängivad olulist rolli pikaajalises ja kaasavas majanduskasvus, ning olema suunatud riikidele, kes enim vajavad välisabi ja kus abi võib tuua otsustavaid muutusi. EL otsib ressursside suurendamiseks uuenduslikke arenguabi rahastamise viise, näiteks toetuste ja laenude kombineerimine. Komisjon innustab samuti ELi ja tema liikmesriike koostama ühiselt strateegiaid ja programme (nn ühine programmitöö) ning tõhustama abi tulemuslikkuse suurendamiseks omavahelist tööjaotust.

EL abiandjana

Euroopa Liit tervikuna (liikmesriigid ja Euroopa Komisjoni hallatavad EuropeAid'i vahendid) on suurim ametliku arenguabi andja maailmas ning aitab inimesi rohkem kui 150 riigis. 2010. aastal andis EL abiks 53,8 miljardit eurot (rohkem kui 50 % kogu maailmas antud abist). Euroopa Komisjon vastutab aastas 11 miljardi euro suuruse abi haldamise eest, mis asetab ta abiandjate hulgas teisele kohale maailmas.

Lisateave

MEMO/11/815 – Background: Special Eurobarometer 'Making a difference in the world – Europeans and development aid'

Link Eurobaromeetri eriuuringule tervikuna:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

„Muutuste kava” link:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_et.pdf

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Euroopa arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktisikud:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar