Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Bryssel den 09.02.2011

EU-pengar till forskning och innovation: Radikala lösningar för att öka tillväxten och sysselsättningen

EU-kommissionen lanserar idag ett samråd om långtgående förbättringar av EU:s finansiering av forskning och innovation. Syftet är att göra det enklare att delta, förbättra effekterna för forskning och ekonomi och skapa en bättre balans mellan kostnad och nytta. Den föreslagna gemensamma strategiska ram, som presenteras i en grönbok, inbegriper det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och Europeiska institutet för innovation och teknik. Därigenom skapas en enhetlig uppsättning instrument längs hela innovationskedjan från grundforskning till marknadsintroduktion av innovativa varor och tjänster samt stöd för icke-teknisk innovation, exempelvis formgivning och marknadsföring. I kommissionens grönbok föreslås även omfattande förenkling av förfaranden och bestämmelser. Målsättningen är att optimera EU:s bidrag till innovationsunionen och strategin Europa 2020 i form av stöd till forskning och innovation. Berörda intressenter kan lämna sina synpunkter till och med den 20 maj 2011.

– Vår målsättning är att få bästa valuta för de pengar som EU satsar på forskning och innovation, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning och innovation. Vi vill att EU-medlen – när det gäller svåra utmaningar som klimatförändring, energieffektivitet och livsmedelsförsörjning – ska ge möjlighet att ta tillvara den enorma potential som finns för att skapa tillväxt och sysselsättning och förbättra livskvaliteten i Europa. Genom att anpassa och förenkla programmen underlättar vi tillvaron för forskare och innovatörer – i synnerhet små och medelstora företag – lockar fler sökande och uppnår bättre resultat. Jag ser fram emot en livlig och innovativ diskussion med hjälp av webben och sociala medier.

Grönboken publiceras av Máire Geoghegan-Quinn i samarbete med sex andra kommissionärer som ansvarar för forskning och innovation: vice ordförandena Siim Kallas, Neelie Kroes och Antonio Tajani samt kommissionärerna Androulla Vassiliou, Janez Potočnik och Günther Oettinger.

Förenklad tillgång till EU-finansiering av forskning och innovation

Kommissionen föreslår i grönboken en gemensam strategisk ram som inkluderar tre centrala aspekter.

För det första en klar fokusering på tre målsättningar som ömsesidigt stärker varandra: att ge EU en världsledande vetenskaplig bas, främja konkurrenskraften över hela linjen och ta itu med stora utmaningar som klimatförändring, resurseffektivitet, energi- och livsmedelsförsörjning, hälsa och åldrande befolkning.

För det andra att till exempel via en gemensam webbplats med gemensamma IT-verktyg eller en kontaktpunkt för rådgivning och stöd till deltagare under hela finansieringsförfarandet underlätta deltagarnas tillgång och öka intresset bland dem. Den gemensamma strategiska ramen kommer att bidra till att finansieringsinstrumenten förenklas och anpassas och att hela innovationskedjan omfattas, däribland grundforskning, tillämpad forskning, samarbete mellan universitet och näringslivet samt innovation på företagsnivå. Ökad flexibilitet kommer att främjas för att skapa diversitet och företagsmedverkan. Man kommer att kunna ansöka till flera olika projekt utan att upprepade gånger behöva lämna samma uppgifter.

För det tredje kommer redovisningsförfarandena för använda medel att förenklas och anpassas. Bland annat kan utbetalning av schablonbelopp bli vanligare.

Förenklade förfaranden kommer att resultera i förenklad och effektivare finansiell kontroll av skattebetalarnas pengar.

Andra förslag i grönboken är: ytterligare åtgärder för att centralisera medlemsstaternas nationella forskningsfinansiering, bättre koppling till åtgärder inom sammanhållningsfonden, användning av EU-medel för att stimulera offentlig upphandling, ökad användning av belöningsmekanismer, stärkning av Europeiska forskningsrådets roll och av finansieringsinstrument som till exempel finansieringsinstrumentet för riskdelning, lånegaranti, riskkapitalinvesteringar samt fastställande av resultatindikatorer för att mäta hur pass effektiv EU:s finansieringssatsning på forskning och innovation är.

Kommissionen kommer under de närmaste veckorna att starta en tävling för att få fram ett slagkraftigt namn för den nya gemensamma ramen.

Kommissionens förslag beaktar fullt ut den preliminära utvärderingen av det pågående sjunde ramprogrammet (se IP/10/1525) och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Kommissionen svar på utvärderingen av det sjunde ramprogrammet publiceras också idag (se länk nedan).

Vad händer nu?

Från och med idag går det att lämna synpunkter inom ramen för samrådet. Sista dagen för att lämna in synpunkter är den 20 maj. En avslutande konferens kommer att anordnas av kommissionen den 10 juni som uppföljning av samrådet. Namnet på den nya strategiska ramen kommer att offentliggöras i samband med detta.

Kommissionen kommer före utgången av 2011 att lägga fram ett lagstiftningsförslag för forsknings- och innovationsfinansiering för den framtida EU-budgeten efter 2013.

Bakgrund

Budgeten för det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) uppgår till 53 miljarder euro (2007-2013). Hittills har mer än 9 000 projekt finansierats. Enligt en studie beräknas enbart projekt som beviljats stöd under 2011 att skapa cirka 165 000 arbetstillfällen (se IP/10/966).

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation har en budget på 3,6 miljarder euro (2007-2013) och mer än 100 000 små och medelstora företag har fått stöd enbart genom lånegarantier och innovativa IKT-pilotprojekt.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett fristående EU-organ som stimulerar spetsinnovation och som lanserat begreppet kunskaps- och innovationsgrupper. EIT har fått 309 miljoner euro från EU:s budget för perioden 2007–2013.

Länkar

Consultation on the Green Paper

Innovation Union web page

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Seventh Framework Programme

Competitiveness and Innovation Framework Programme

European Research Council

Risk-Sharing Finance Facility

(RSFF evaluation)

Report of the FP7 interim evaluation expert group

Commission response on the interim evaluation report

April 2010 European Commission Communication on simplification


Side Bar