Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

V Bruseli 9. februára 2011

Financovanie výskumu a inovácií v EÚ: Komisia vedie konzultácie o radikálnych zmenách v prospech väčšieho rastu a vzniku pracovných miest

Európska únia dnes otvára konzultáciu o podstatných zlepšeniach vo financovaní výskumu a inovácií z prostriedkov EÚ, aby sa zjednodušila účasť, zvýšil vplyv vo vedeckej a hospodárskej oblasti a znásobil sa úžitok získaný za vynaložené náklady. Navrhovaný tzv. spoločný strategický rámec uvedený v zelenej knihe by zahŕňal súčasný rámcový program pre výskum (RP7), rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Tým sa vytvorí jednotný súbor nástrojov, spolu s celým tzv. inovačným reťazcom siahajúcim od základného výskumu až po uvedenie inovatívnych produktov a služieb na trh, pričom by sa podporili aj inovácie mimo technologickej oblasti, napríklad v oblasti dizajnu a marketingu. V zelenej knihe Komisie sa takisto poskytuje základ pre ďalekosiahlejšie zjednodušenie postupov a pravidiel. Cieľom týchto zmien je maximalizovať prínos financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií stratégie Európa 2020. Zainteresované subjekty sa k návrhu môžu vyjadriť do 20. mája 2011.

Členka Európskej komisie zodpovedná za výskum a inovácie Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Naším cieľom je maximalizovať úžitok z každého eura, ktoré EÚ investuje do výskumu a inovácie. Chceme, aby sa zrealizoval obrovský potenciál financovania EÚ pri vytváraní rastu a pracovných miest a zlepšovaní kvality života v Európe v situácii, keď čelíme znepokojujúcim výzvam, ako je zmena klímy, energetická účinnosť a potravinová bezpečnosť. Zjednotením a zjednodušením našich programov uľahčíme situáciu výskumným pracovníkom a inovátorom, hlavne malým a stredným podnikom, prilákame viac žiadateľov a dosiahneme ešte lepšie výsledky. Teším sa na rozsiahlu a inovatívnu debatu pomocou webu a sociálnych médií.“

Komisárka Geoghegan-Quinnová vydáva zelenú knihu v spolupráci s ďalšími šiestimi komisármi, ktorí sú zodpovední za výskum a inováciu, podpredsedami Kallasom, Tajanim a podpredsedníčkou Kroesovou, ako aj komisárkou Vassiliouovou a komisármi Oettingerom a Potočnikom.

Jednoduchší prístup k financovaniu EÚ v oblasti výskumu a inovácií

Komisia v zelenej knihe navrhuje spoločný strategický rámec, v ktorom sa spájajú tri kľúčové prvky.

Po prvé, jasné zameranie na tri vzájomne podmienené ciele: vybudovať v EÚ vedeckú základňu na svetovej úrovni, zvýšiť celkovú konkurencieschopnosť a riešiť veľké výzvy, ako sú zmena klímy, efektívnosť využívania zdrojov, bezpečnosť dodávok energie a potravinová bezpečnosť, zdravie a starnúca populácia.

Po druhé, zatraktívniť financovanie EÚ a vytvoriť jednoduchší prístup k nemu pre účastníkov, napríklad prostredníctvom jedného vstupného miesta so spoločnými IT nástrojmi alebo jedného kontaktného miesta, kde by sa účastníkom poskytovali informácie a poradenstvo počas celého postupu financovania. Spoločný strategický rámec ďalej umožní vznik jednoduchších a racionálnejších nástrojov financovania zahŕňajúcich úplný inovačný reťazec vrátane základného výskumu, aplikovaného výskumu, spolupráce medzi akademickými inštitúciami a priemyslom alebo inovácií na úrovni podnikov. Podporí sa flexibilita s cieľom podnietiť diverzitu a účasť podnikateľskej sféry. Uchádzači by mali mať možnosť uchádzať sa o niekoľko rôznych projektov bez toho, aby opakovane museli poskytovať tie isté informácie.

Po tretie, vzniknú oveľa jednoduchšie a konzistentnejšie postupy vyúčtovania použitia získaných finančných prostriedkov. To môže znamenať napríklad aj väčšie využitie paušálnych platieb.

Väčšia jednoduchosť prispeje k ľahšej a efektívnejšej finančnej kontrole vynaložených finančných prostriedkov daňových poplatníkov EÚ.

Ďalšie myšlienky v rámci zelenej knihy sú: ďalšie opatrenia s cieľom zoskupiť financovanie výskumu v jednotlivých členských štátoch, lepšie prepojenie s kohéznym financovaním, využitie financovania EÚ na stimuláciu verejného obstarávania, väčšie využitie cien, ďalšie posilnenie úlohy Európskej rady pre výskum a finančných nástrojov, ako sú finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF), záruky za pôžičky a investície rizikového kapitálu, ako aj vytvorenie súboru ukazovateľov výkonnosti na meranie úspešnosti financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Komisia v nasledujúcich týždňoch otvorí súťaž s cieľom nájsť najinšpiratívnejší názov pre nový spoločný rámec.

Návrhy Komisie v plnej miere zohľadňujú výsledky priebežného hodnotenia súčasného siedmeho rámcového programu (pozri IP/10/1525) a rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. Komisia dnes uverejní aj reakciu na hodnotenie 7. RP (prostredníctvom ďalej uvedeného odkazu).

Ďalšie kroky

V rámci konzultácie je možné oddnes podávať pripomienky. Uzávierka pre podávanie príspevkov je 20. máj. Následne po konzultácii Komisia 10. júna zorganizuje hlavnú záverečnú konferenciu, na ktorej vyhlási názov nového strategického rámca.

Komisia potom pred koncom roka 2011 predloží legislatívny návrh použitia finančných prostriedkov na výskum a inovácie v rámci budúceho rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2013.

Kontext

Rozpočet súčasného rámcového programu RP7 predstavuje 53 miliárd EUR (2007 – 2013). Doteraz sa podporilo viac ako 9 000 projektov. Podľa odhadu v jednej štúdii projekty vybraté na financovanie v roku 2011 vytvoria až 165 000 pracovných miest (pozri IP/10/966).

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie má rozpočet vo výške 3,6 miliardy EUR (2007 – 2013) a iba prostredníctvom záruk za pôžičky podporil viac ako 100 000 malých a stredných podnikov, ako aj inovatívne pilotné projekty v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je samostatným orgánom, ktorý stimuluje inovácie na špičkovej celosvetovej úrovni prostredníctvom priekopníckej koncepcie znalostných a inovačných komunít. EIT získal z rozpočtu EÚ 309 miliónov EUR na roky 2007 až 2013.

Odkazy

Konzultácia o zelenej knihe

Webová stránka Únie o inovácii

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Siedmy rámcový program

Program pre konkurencieschopnosť a inováciu

Európska rada pre výskum

Finančný nástroj s rozdelením rizika

(Hodnotenie RSFF)

Správa expertnej skupiny o priebežnom hodnotení RP7

Reakcia Komisie na správu o priebežnom hodnotení

Oznámenie Európskej komisie z apríla 2010 o zjednodušení


Side Bar