Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Bruksela, 9 lutego 2011 r.

Finansowanie badań i innowacji w UE: Komisja konsultuje się w sprawie radykalnych zmian służących wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zainaugurowała konsultacje w sprawie poważnych zmian w unijnym systemie finansowania badań i innowacji. Zmiany te mają ułatwić uczestnictwo w systemie, zwiększyć jego wkład w naukę i gospodarkę oraz opłacalność. Przewiduje się, że proponowane „wspólne ramy strategiczne”, opisane w zielonej księdze, obejmować będą bieżący program ramowy w zakresie badań (7PR), program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W ten sposób powstanie spójny zbiór instrumentów, obejmujący cały „łańcuch innowacji”, począwszy od badań podstawowych po etap wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek. Zbiór ten stanowić miałby także wsparcie dla innowacji nietechnologicznych, na przykład w zakresie projektowania i marketingu. Zielona księga opublikowana przez Komisję przewiduje również podstawy do daleko idącego uproszczenia procedur i przepisów. Celem zmian jest maksymalne zwiększenie wkładu unijnego systemu finansowania badań i innowacji w projekt „Unia innowacji” i strategię „Europa 2020”. Zainteresowane strony mają czas do dnia 20 maja 2011 r., aby ustosunkować się do propozycji Komisji.

Unijna komisarz ds. badań i innowacji, Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie każdego euro, które UE inwestuje w badania i innowację. Chcemy wykorzystać olbrzymi potencjał unijnych funduszy, tak aby służyły one tworzeniu wzrostu i miejsc pracy, oraz aby przyczyniły się do podniesienia jakości życia w Europie w tych obszarach, które stanowią dla nas poważne wyzwanie, czyli zmiany klimatu, wydajności energetycznej czy bezpieczeństwa żywnościowego. Poprzez uspójnienie i uproszczenie naszych programów ułatwimy życie naukowcom i innowatorom – w szczególności MŚP, zachęcimy do uczestnictwa większą liczbę wnioskodawców i uzyskamy lepsze wyniki. Oczekuję, że z pomocą internetu i mediów społecznych podejmiemy szeroko zakrojoną i owocną debatę.”

Komisarz Geoghegan-Quinn publikuje zieloną księgę we współpracy z sześcioma innymi komisarzami, których kompetencje obejmują badania i innowację, wice-przewodniczącymi: Siimem Kallasem, Neelie Kroes i Antonio Tajanim, oraz komisarzami: Androullą Vassiliou, Janezem Potočnikiem i Guntherem Oettingerem.

Uproszczony dostęp do unijnych środków na finansowanie badań i innowacji

W opublikowanej zielonej księdze Komisja proponuje „wspólne ramy strategiczne” obejmujące trzy kluczowe elementy.

Po pierwsze: wyraźny nacisk na trzy ściśle od siebie zależne cele: stworzenie w UE najlepszej na świecie bazy naukowej; podnoszenie konkurencyjności we wszystkich obszarach; szukanie rozwiązań dla najbardziej palących kwestii, takich jak: zmiana klimatu, wydajność energetyczna, bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, zdrowie i starzenie się społeczeństwa.

Po drugie, podniesienie atrakcyjności unijnego finansowania i ułatwienie dostępu do niego, na przykład poprzez punkt kompleksowej obsługi wykorzystujący wspólne narzędzia informatyczne lub pojedynczy punkt kontaktowy zapewniający uczestnikom doradztwo i wsparcie podczas całego procesu finansowania. Ponadto wspólne ramy strategiczne umożliwią stworzenie prostszego i sprawniejszego zbioru narzędzi finansowania, obejmujących całość łańcucha innowacji, w tym badania podstawowe, badania stosowane, współpracę między uczelniami wyższymi a przemysłem oraz innowację na szczeblu przedsiębiorstwa. Aby wesprzeć różnorodność i zaangażowanie biznesu, propagowana będzie elastyczność. Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski w ramach kilku różnych projektów bez konieczności powtórnego przekazywania tych samych informacji.

Po trzecie, procedury księgowe stosowane w odniesieniu do uzyskanych funduszy będą znacznie uproszczone i spójniejsze. Może się to łączyć – na przykład – z częstszym stosowaniem płatności ryczałtowych.

Uproszczenie systemu ułatwi sprawowanie kontroli finansowej nad pieniędzmi unijnych podatników i zwiększy jej skuteczność.

Inne pomysły przedstawione w zielonej księdze obejmują: dalsze kroki w kierunku wspólnego wykorzystania krajowych funduszy państw członkowskich przeznaczanych na badania; uściślenie związków z funduszami spójności; wykorzystywanie funduszy UE do pobudzenia zamówień publicznych; częstsze stosowanie nagród; dalsze wzmocnienie roli Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz instrumentów finansowych, takich jak mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka czy gwarancje na pożyczki i inwestycje typu „venture capital”; oraz opracowanie zestawu wskaźników wydajności, aby móc zmierzyć skuteczność unijnego systemu finansowania badań i innowacji.

W ciągu kilku tygodni Komisja uruchomi konkurs na najbardziej inspirującą nazwę dla nowych wspólnych ram.

We wnioskach przedstawionych przez Komisję w pełni uwzględniono śródokresowe oceny bieżącego siódmego programu ramowego (zob. IP/10/1525) oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. W dniu dzisiejszym opublikowana zostanie również odpowiedź Komisji na ocenę 7PR (udostępnioną pod linkiem poniżej).

Kolejne kroki

Począwszy od dziś można przesyłać swoje uwagi w ramach konsultacji. Termin przesyłania uwag upływa 20 maja. W dniu 10 czerwca Komisja zorganizuje dużą konferencję podsumowującą proces konsultacji publicznych. Podczas tej konferencji zostanie ogłoszona nazwa nowych ram strategicznych.

Następnie, jeszcze przed końcem roku 2011, Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy w sprawie wydatków na badania i innowacje w ramach przyszłego budżetu UE na okres po 2013 r.

Dodatkowe informacje

Bieżący program ramowy w zakresie badań (7PR) dysponuje budżetem w wysokości 53 mld EUR (2007-2013). Do tej pory sfinansowano ponad 9000 projektów. Według przeprowadzonego badania projekty, którym przyznano finansowanie w samym tylko 2011 r., doprowadzą do powstania nawet 165 000 miejsc pracy (zob. IP/10/966).

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji dysponuje budżetem w wysokości 3,6 mld EUR (2007-2013), a z udzielonego w jego ramach wsparcia skorzystało ponad 100 000 MŚP (w postaci samych tylko gwarancji pożyczkowych), a także innowacyjne projekty pilotażowe w obszarze technologii informacji i komunikacji (TIK).

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to autonomiczna instytucja unijna zajmująca się wspieraniem światowej klasy innowacji poprzez pionierską koncepcję wspólnot wiedzy i innowacji. W latach 2007-2013 EIT otrzymał z unijnego budżetu środki w wysokości 309 mln EUR.

Linki

Konsultacje w sprawie zielonej księgi

Strona internetowa Unii innowacji

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Siódmy program ramowy

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF)

(ocena RSFF)

Sprawozdanie grupy ekspertów ds. oceny sródokresowej 7PR

Odpowiedz Komisji na sprawozdanie z oceny sródokresowej

Komunikat Komisji Europejskiej na temat uproszczenia z kwietnia 2010 r.


Side Bar