Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Brussel, 9 februari 2011

EU-financiering van onderzoek en innovatie: Commissie houdt raadpleging over radicale veranderingen om meer groei en banen te creëren

De Europese Commissie start vandaag een raadpleging over aanzienlijke verbeteringen van de EU-financiering van onderzoek en innovatie om de deelname te vereenvoudigen, het wetenschappelijke en economische effect te vergroten en het rendement te verbeteren. Het voorgestelde “gemeenschappelijk strategisch kader”, beschreven in een groenboek, zou het huidige kaderprogramma voor onderzoek (KP7), het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) omvatten. Hierdoor ontstaat een samenhangende reeks instrumenten over de gehele “innovatieketen” van fundamenteel onderzoek tot het op de markt brengen van innovatieve producten en diensten, alsook het steunen van niet-technologische innovatie, bijvoorbeeld bij ontwerp en verkoop. Het groenboek van de Commissie bepaalt ook de basis voor een verregaande vereenvoudiging van de procedures en regels. Met de veranderingen wordt gestreefd naar de maximalisering van de EU-financieringsbijdrage voor onderzoek en innovatie aan de Innovatie-Unie en de Europa 2020-strategie. Belanghebbenden kunnen tot 20 mei 2011 reageren.

Europees commissaris voor Onderzoek en innovatie, Máire Geoghegan-Quinn, verklaarde: “Ons doel is om elke euro die de EU in onderzoek en innovatie investeert optimaal te benutten. We willen dat de EU-financiering haar enorme mogelijkheid om groei en werkgelegenheid te creëren en om de levenskwaliteit in Europa te verbeteren verwezenlijkt ondanks de afschrikwekkende uitdagingen zoals klimaatverandering, energie-efficiëntie en voedselzekerheid. Door onze programma’s meer samenhangend en eenvoudiger te maken, willen we het leven voor onderzoekers en vernieuwers – vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen - eenvoudiger maken, meer aanvragers aantrekken en nog betere resultaten bereiken. Ik verheug mij op een uitgebreid en vernieuwend debat dat gebruikmaakt van het web en sociale media.”

Commissaris Geoghegan-Quinn publiceert het groenboek in samenwerking met de zes andere commissarissen verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie, vice-voorzitters Kallas, Kroes en Tajani en de commissarissen Vassiliou, Potočnik en Oettinger.

Eenvoudigere toegang tot EU-financiering van onderzoek en innovatie

In haar groenboek stelt de Commissie een “gemeenschappelijk strategisch kader" voor waarin drie belangrijke aspecten worden verenigd.

Ten eerste een duidelijke focus op drie doelen die hand in hand gaan: de beste wetenschappelijke basis voor de EU; een groter algemeen concurrentievermogen; en het aanpakken van grote uitdagingen zoals klimaatverandering, rendement van hulpbronnen, energie- en voedselzekerheid, gezondheid en de vergrijzing van de bevolking.

Ten tweede, EU-financiering aantrekkelijker en toegankelijker maken voor deelnemers, bijvoorbeeld door een centraal toegangspunt met gangbare IT-middelen of een één-loket-systeem om de deelnemers advies of steun te verlenen tijdens het financieringsproces. Het gemeenschappelijk strategisch kader zal bovendien een eenvoudigere en meer gestroomlijnde reeks financieringsinstrumenten over de gehele innovatieketen mogelijk maken met in het bijzonder fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven of innovatie op bedrijfsniveau. Flexibiliteit zal worden bevorderd om diversiteit en betrokkenheid van het bedrijfsleven te stimuleren. Aanvragers zouden zich voor een aantal verschillende projecten moeten kunnen inschrijven, zonder steeds dezelfde informatie te moeten verschaffen.

Ten derde zullen veel eenvoudigere en meer samenhangende procedures voorhanden zijn om het gebruik van de ontvangen financiering te verantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat kosten meer op basis van forfaitaire bedragen worden vergoed.

De vereenvoudiging zal de financiële controle van het geld van de Europese belastingbetalers eenvoudiger en effectiever maken.

Andere ideeën in het groenboek zijn: verdere maatregelen om de financiering van nationaal onderzoek van de lidstaten te bundelen; betere koppeling aan cohesiefinanciering; het gebruik van EU-financiering om overheidsopdrachten te stimuleren; meer gebruikmaken van prijzen; verdere versterking van de rol van de Europese Onderzoeksraad en van financieringsinstrumenten zoals de financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF) en de garantie op lenen en de durfkapitaalinvesteringen; en het opstellen van een reeks prestatie-indicatoren om het succes van de EU-financiering van onderzoek en innovatie te meten.

De Commissie start in de komende weken een wedstrijd om de beste naam te vinden voor het nieuwe gemeenschappelijke kader.

De voorstellen van de Commissie houden ten volle rekening met de tussentijdse evaluaties van het huidige zevende kaderprogramma (zie IP/10/1525) en het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie. Het antwoord van de Commissie op de KP7-evaluatie werd ook gepubliceerd vandaag (in te kijken via onderstaande link).

Volgende stappen

Vanaf vandaag kunnen opmerkingen worden ingediend. De uiterste termijn om bijdragen te leveren is 20 mei. De Commissie zal een grote slotconferentie organiseren op 10 juni als vervolg op de openbare raadpleging. De naam voor het nieuwe strategische kader zal daar bekend gemaakt worden.

De Commissie dient dan voor eind 2011 een wetgevingsvoorstel in over de uitgaven voor onderzoek en innovatie in het kader van de toekomstige begroting van de EU na 2013.

Achtergrond

Het huidige kaderprogramma voor onderzoek (KP7) heeft een budget van 53 miljard EUR (2007-2013). Tot dusver werden meer dan 9 000 projecten gefinancierd. Volgens een onderzoek zouden de projecten die geselecteerd zijn voor financiering alleen al in 2011 tot 165 000 banen creëren (zie IP/10/966)

Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie heeft een budget van 3,6 miljard EUR (2007-2013) en heeft meer dan 100 000 kleine en middelgrote bedrijven gesteund aan de hand van zowel garanties op leningen als innovatieve ICT-proefprojecten.

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) is een autonoom EU-orgaan dat wereldwijde innovatie stimuleert door middel van het toonaangevende concept van kennis- en innovatiegemeenschappen. Het EIT heeft 309 miljoen EUR ontvangen uit de EU-begroting voor de periode 2007-2013.

Links

Raadpleging over het groenboek

Website van de Innovatie-Unie

Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Het zevende kaderprogramma

Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie

Europese Onderzoeksraad

Financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF)

(RSFF-evaluatie)

Verslag van een groep van deskundigen over de tussentijdse KP7-evaluatie

Het antwoord van de Commissie op het tussentijds evaluatieverslag

De mededeling van de Europese Commissie van april 2010 over vereenvoudiging


Side Bar