Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Briselē, 2011. gada 9. februārī

ES pētniecības un inovāciju finansēšana — Komisija konsultējas par radikālām pārmaiņām, kas radītu papildu izaugsmi un darbavietas

Šodien Eiropas Komisija sākusi apspriešanu par lielākiem uzlabojumiem ES pētniecības un inovāciju finansēšanā ar nolūku atvieglināt dalību, palielināt zinātnisko un ekonomisko ietekmi un uzlabot finansiālo izdevīgumu. Zaļajā grāmatā izklāstītais „kopīgais stratēģiskais satvars” aptvers pašreizējo Pētniecības pamatprogrammu (7. pamatprogrammu), Konkurētspējas un inovāciju programmu (KIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT). Tas radīs saskanīgu instrumentu kompleksu visai „inovāciju ķēdei”, kas sākas ar fundamentālajiem pētījumiem un kulminē ar novatorisku izstrādājumu nonākšanu tirgū, kā arī atbalsta netehnoloģiskas inovācijas, piemēram, projektēšanā un tirgvedībā. Komisijas zaļajā grāmatā arī paredzēts pamats tālejošai procedūru un noteikumu vienkāršošanai. Izmaiņu mērķis ir maksimāli palielināt ES pētniecības un inovāciju finansējuma ieguldījumu „Inovāciju Savienībā” un stratēģijā „Eiropa 2020”. Ieinteresētajām personām laiks atbildēm ir līdz 2011. gada 20. maijam.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību un inovācijām, saka: „Mūsu mērķis ir panākt maksimālu ieguvumu no katra eiro, ko ES iegulda pētniecībā un inovācijās. Mēs vēlamies, lai ES finansējums realizētu savu milzīgo potenciālu radīt izaugsmi un darbavietas un uzlabot dzīves kvalitāti Eiropā, risinot tādas nopietnas problēmas kā klimata pārmaiņas, energoefektivitāte un nodrošinātība ar pārtiku. Padarīdami savas programmas saskanīgākas un vienkāršākas, mēs atvieglināsim dzīvi pētniekiem un novatoriem, it sevišķi MVU, piesaistīsim vairāk pretendentu un iegūsim arvien labākus rezultātus. Es ceru sagaidīt plašas un novatoriskas diskusijas, kurās tiks izmantots tīmeklis un sociālie mediji.”

Komisijas locekle M. Gēgena-Kvinna nāk klajā ar šo zaļo grāmatu sadarbībā ar sešiem citiem Komisijas locekļiem, kuri atbild par pētniecību un inovācijām: priekšsēdētāja vietniekiem Kallasu, Krūsu un Tajāni un Komisijas locekļiem Vasiliu, Potočniku un Etingeru.

Vienkāršāka piekļuve ES pētniecības un inovāciju finansējumam

Zaļajā grāmatā Komisija liek priekšā „kopīgu stratēģisku satvaru”, kas apvieno trīs būtiskus aspektus.

Pirmkārt, nepārprotama koncentrēšanās uz trim mērķiem, kas cits citu papildina: radīt Eiropas Savienībā pasaulē labāko zinātnisko bāzi; vairot konkurētspēju visās jomās; risināt lielās problēmas, kā klimata pārmaiņas, efektīva resursu izmantošana, energoapgādes drošība un nodrošinātība ar pārtiku, veselības aprūpe un sabiedrības novecošana.

Otrkārt, ES finansējuma pievilcības palielināšana un piekļuves atvieglināšana dalībniekiem, piemēram, vienota ieeja ar parastiem IT rīkiem vai „vienas pieturas aģentūra” konsultāciju un atbalsta sniegšanai dalībniekiem visā finansēšanas procesā. Turklāt kopīgais stratēģiskais satvars ļaus radīt vienkāršāku un racionālāku finansēšanas instrumentu kopumu, kas aptvers visu inovācijas ķēdi, ieskaitot fundamentālos pētījumus, lietišķos pētījumus, akadēmisko aprindu un rūpnieku sadarbību un inovācijas uzņēmumu līmenī. Tiks sekmēta elastība, lai veicinātu daudzveidību un uzņēmēju iesaistīšanos. Pretendentiem jābūt iespējai pieteikties vairākos atšķirīgos projektos, neiesniedzot vienu un to pašu informāciju vairākkārt.

Treškārt, būs daudz vienkāršākas un konsekventākas procedūras pārskatu sniegšanai par saņemto līdzekļu izlietojumu. Tas varētu būt saistīts ar vienreizēju maksājumu plašāku izmantošanu.

Lielāka vienkāršība padarīs vieglāku un efektīvāku ES nodokļu maksātāju līdzekļu izlietojuma finanšu kontroli.

Zaļajā grāmatā ietvertas arī šādas idejas: tālāki pasākumi dalībvalstu pētniecības finansējuma sakopošanai; labāka saistība ar kohēzijas finansēšanu; ES finansējuma izmantošana publiskā iepirkuma stimulēšanai; plašāka godalgu izmantošana; Eiropas Pētniecības padomes un tādu finansēšanas instrumentu nozīmes tālāka nostiprināšana kā riska dalīšanas finanšu mehānisms (RSFF) un kapitālieguldījumi aizdevumu garantijās un riska kapitālā; izpildes rādītāju kopuma izveide ES pētniecības un inovāciju finansēšanas rezultativitātes noteikšanai.

Tuvākajās nedēļās Komisija izsludinās konkursu, lai jaunajam kopīgajam satvaram piemeklētu visiedvesmojošāko nosaukumu.

Komisijas priekšlikumos pilnā mērā ņemts vērā pašreizējās 7. pamatprogrammas (sk. IP/10/1525) un Konkurētspējas un inovāciju programmas starpposma izvērtējums. Šodien tiek publicēta arī Komisijas atbilde uz 7. pamatprogrammas izvērtējumu (izmantot saiti beigās).

Turpmākie pasākumi

No šodienas tiek gaidītas piezīmes šās apspriešanas ietvaros. Pēdējais atbilžu iesniegšanas datums ir 20. maijs. 10. jūnijā Komisija rīkos plašu noslēguma konferenci ar atskatu uz sabiedrisko apspriešanu. Tajā tiks paziņots jaunā stratēģiskā satvara nosaukums.

Pēc tam, 2011. gada beigās, Komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu par izdevumiem pētniecības un inovāciju jomā nākamajos ES budžetos pēc 2013. gada.

Vispārīgas ziņas

Pašreizējās (7.) Pētniecības pamatprogrammas budžets ir 53 miljardi eiro (2007–2013). Līdz šim ir finansēts vairāk nekā 9000 projektu. Kādā pētījumā ir aplēsts, ka finansēšanai vienā pašā 2011. gadā izraudzītie projekti radīs līdz 165 000 darbavietu (sk. IP/10/966).

Konkurences un inovāciju pamatprogrammas budžets ir 3,6 miljardi eiro (2007–2013), un tā ir atbalstījusi vairāk nekā 100 000 mazo un vidējo uzņēmumu ar aizdevumu garantijām, kā arī novatoriskus IKT izmēģinājuma projektus.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir autonoma ES struktūra, kas stimulē pasaules mērogā nozīmīgus jauninājumus ar novatorisko koncepciju par zināšanu un inovāciju kopienām. 2007.–2013. gada periodā EIT no ES budžeta saņēma 309 miljonus eiro.

Saites

Zaļās grāmatas apspriešana

Inovācijas Savienības lapa

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

7. pamatprogramma

Konkurētspējas un inovāciju programma

Eiropas Pētniecības padome

Riska dalīšanas finanšu mehānisms (RSFF)

(RSFF izvērtējums)

7. pamatprogrammas starpposma izvērtēšanas ekspertu grupas ziņojums

Komisijas atbilde uz starpposma izvērtēšanas ziņojumu

Eiropas Komisijas 2010. gada aprīļa paziņojums par vienkāršošanu


Side Bar