Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Briuselis, 2011 m. vasario 9 d.

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas. Komisija konsultuojasi dėl radikalių permainų siekiant didesnio augimo ir darbo vietų kūrimo

Šiandien Europos Komisija pradeda konsultacijas, kaip iš esmės tobulinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, kad dalyvauti programose būtų lengviau, didėtų mokslinis ir ekonominis poveikis ir būtų veiksmingiau panaudojamos lėšos. Siūloma „bendra strateginė sistema“, išdėstyta Žaliojoje knygoje, apimtų dabartinę Bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP), Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (KIP) ir Europos inovacijų ir technologijų institutą (EITI). Taip būtų sukurtas darnus priemonių kompleksas, apimantis visą „inovacijų grandinę“ nuo fundamentinių mokslinių tyrimų iki inovacinių produktų ir paslaugų pateikimo rinkai, be to būtų remiamos netechnologinės inovacijos, pavyzdžiui, dizaino ir rinkodaros srityje. Komisijos žaliojoje knygoje taip pat numatyta gerokai supaprastinti procedūras ir taisykles. Pakeitimais siekiama kuo labiau padidinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo indėlį į „Inovacijų sąjungą“ ir į strategiją „Europa 2020“. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas iki 2011 m. gegužės 20 d.

Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Mūsų tikslas – kuo efektyviau panaudoti kiekvieną eurą, ES investuojamą į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Norime, kad būtų realizuotas milžiniškas ES finansavimo potencialas skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat gerinti gyvenimo kokybę Europoje, kai tenka spręsti tokius nelengvus uždavinius kaip klimato kaita, energijos vartojimo efektyvumas ir aprūpinimas maistu. Jei mūsų programos bus aiškesnės ir paprastesnės, palengvinsime mokslo darbuotojų ir išradėjų, visų pirma MVĮ, darbą, pritrauksime daugiau paraiškų teikėjų ir pasieksime dar geresnių rezultatų. Tikiuosi plačių ir novatoriškų diskusijų internete ir socialinės žiniasklaidos priemonėse.“

Komisijos narė Geoghegan-Quinn žaliąją knygą skelbia kartu su kitais šešiais Komisijos nariais, taip pat atsakingais už mokslinius tyrimus ir inovacijas – pirmininko pavaduotojais S. Kallasu, N. Kroes ir A. Tajani ir Komisijos nariais A. Vassiliou, J. Potočniku ir G. Oettingeriu.

Paprasčiau pasiekiamos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų lėšos

Žaliojoje knygoje Komisija siūlo „bendrą strateginę sistemą“, sujungiančią tris pagrindinius aspektus.

Pirma, daugiausia dėmesio bus skiriama trims tarpusavyje susijusiems tikslams: Europos Sąjungoje sukurti geriausią pasaulyje mokslinę bazę; skatinti visuotinį konkurencingumą ir spręsti svarbiausius uždavinius, kaip antai klimato kaita, efektyvus išteklių naudojimas, energijos tiekimo ir aprūpinimo maistu saugumas, sveikata ir visuomenės senėjimas.

Antra, užtikrinti, kad ES finansavimas būtų patrauklesnis ir lengviau prieinamas dalyviams, pavyzdžiui, kad paraiškų teikėjai galėtų naudotis bendra prieiga su standartizuotomis IT priemonėmis, o konsultacijas bei paramą vykstant finansavimo procesui galėtų gauti „vieno langelio“ principu. Be to, pagal bendrą strateginę sistemą finansavimo priemonės taptų paprastesnės ir apimtų visą inovacijų grandinę, įskaitant fundamentinius tyrimus, taikomuosius tyrimus, mokslininkų ir pramonės bendradarbiavimą ir įmonės lygio inovacijas. Siekiant skatinti įvairovę ir įmonių dalyvavimą bus propaguojamas lankstumas. Paraiškas bus galima teikti keliems skirtingiems projektams neteikiant tos pačios informacijos kelis kartus.

Trečia, atsiskaitymo už gautas lėšas tvarka bus daug paprastesnė ir nuoseklesnė. Pavyzdžiui, gali būti plačiau naudojamos vienkartinės išmokos.

Kadangi sistema bus paprastesnė, ES mokesčių mokėtojų pinigų kontrolė bus lengvesnė ir veiksmingesnė.

Kitos žaliosios knygos idėjos: tolesni žingsniai telkiant valstybių narių nacionalinių mokslinių tyrimų finansavimą, geresnės sąsajos su sanglaudos politikos finansavimu, ES lėšų panaudojimas viešiesiems pirkimams skatinti, platesnis premijų naudojimas, tolesnis Europos mokslinių tyrimų tarybos ir finansinių priemonių (pvz., rizikos pasidalijimo finansinė priemonė, paskolų garantijos ir rizikos kapitalo investicijos) vaidmens stiprinimas, ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo sėkmingumo vertinimo rodiklių rinkinio sukūrimas.

Artimiausiomis savaitėmis Komisija paskelbs naujos bendros sistemos pavadinimo konkursą.

Komisijos pasiūlymuose visiškai atsižvelgiama į dabartinės Septintosios bendrosios programos (žr. IP/10/1525) ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos tarpinius vertinimus. Komisijos atsakas į 7BP vertinimą taip pat skelbiamas šiandien (žr. tolesnę nuorodą).

Tolesni veiksmai

Konsultacijos prasideda šiandien, tad galima pradėti teikti pastabas. Pastabų pateikimo terminas – gegužės 20 d. Pasibaigus viešosioms konsultacijoms, birželio 10 d. Komisija surengs didelę baigiamąją konferenciją. Joje bus paskelbtas naujos strateginės sistemos pavadinimas.

Iki 2011 m. pabaigos Komisija pateiks teisės akto dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų išlaidų pagal būsimą ES biudžetą po 2013 m. pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

Dabartinės Bendrosios mokslinių tyrimų programos (7BP) biudžetas – 53 mlrd. EUR (2007–2013 m.). Iki šiol finansavimas skirtas daugiau nei 9 000 projektų. Atlikus tyrimą apskaičiuota, kad įgyvendinus vien 2011 m. finansuoti atrinktus projektus bus sukurta iki 165 000 darbo vietų (žr. IP/10/966).

Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos biudžetas – 3,6 mlrd. EUR (2007–2013 m.). Pagal ją paremta daugiau nei 100 000 MVĮ paskolų garantijomis, taip pat inovacinių IRT projektų.

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EITI) yra savarankiška ES įstaiga, skatinanti pasaulinio masto inovacijas, remdamasi novatoriška žinių ir naujovių bendrijų koncepcija. 2007–2013 m. EITI iš ES biudžeto gavo 309 mln. EUR.

Nuorodos

Konsultacijos dėl žaliosios knygos

„Inovacijų sąjungos“ interneto puslapis

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EITI)

Septintoji bendroji programa

Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa

Europos mokslinių tyrimų taryba

Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė

(RPFP vertinimas)

7BP tarpinio vertinimo ekspertų grupės ataskaita

Komisijos pastabos dėl tarpinės vertinimo ataskaitos

2010 m. balandžio mėn. Europos Komisijos komunikatas dėl supaprastinimo


Side Bar